Наблюдение на бременността. Пренатална диагностика. Права и правна защита на бременната и родилката в България

Пренатален скрининг, женска консултация

Пренаталните /антенатални/ грижи,  преди раждане, са:  профилактични;  диагностични и терапевтични .

Цели на ЖК:
 • да се запази бременността
 • да се запази здравето на майката
 • да се предотвратят усложненията свързани с бремеността и раждането
 • да се осигури здрав и жизнеспособен плод

Съвременните антенатални грижи трябва да започнат още преди жената да е забременяла /антеконцепционни грижи/. Те трябва да се извършат поне 6 месеца преди плануваната бременност. Антеконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се изследват и лекуват адекватно само преди забременявене. След това най-често жената е изправена пред дилемата или да продължи една рискова бременност или да я прекъсне изкуствено.

Освен описаните изследвания жената би трябвало да направи консултации със стоматолог и интернист.

Три месеца преди плануваното забременяване би следвало да се започне профилактичното приемане на Фолиева киселина, с цел профилактиката на Спина бифида. Тази профилактика трябва да започне най-малко един месец преди плануваното забременяване и да продължи до края на третия лунарен месец /13-та г.с./.

Почти емпирично е възприето визитите за ЖК да са :

 • 1х месечно до 32 г. с.
 • 2х месечно от 32-та до 36-та г.с.
 • 1х седмичнослед 36 г.с. до раждането
 • при рисковите бременности броят на визитите е по-голям

Ранни антенатални грижи /до 28-мата гестационна седмица/.

ПЪРВА ВИЗИТА

След като жената разбере, че е бременна, тя трябва да посети ЖК, за да се направи първи преглед и изследвания и да се регистрира за периодично наблюдение.
Въз основа на събраните данни е възможно да се направи оценка на състоянието на жената и да се преценят евентуалните рискове.

 1. Снема се пълна анамнеза за минали и настоящи заболявания, за наследствени заболявания
 2. Измерват се:
  • ръст
  • тегло
  • АН /артериално налягане/
 3. Извършва се първото УЗИ – При него трябва да се дадат отговори на няколко въпроса:
  • дали бременността е вътрематочна
  • дали е едноплодна или многоплодна бременността
  • има ли жив ембрион със сърдечни пулсации
  • дали няма някаква патология на бременността /напр. гроздовидна бременност/.
 4. Дават се препоръки за
  • ХДР
  • хранителните добавки /например Флуор/
  • начинът на обличане
  • промени които биха настъпили в работното ежедневие на жената
 5. Рутинните лабораторни изследвания при първото посещение са:
  • ПКК
  • Кръвна група и Резус фактор
  • Резус /анти Д/ антитела при Резус отрицателни жени
  • Антитела срещу хепатит В
  • Васерман
  • Антитела срещу Рубеола
  • Урина стандартна
  • Микробиологично изследван на вагинален секре
  • Изследване за Хламидия
  • Токсоплазмоза
  • Цитонамазка от маточната шийка, с цел профилактика на рака на маточната шийка ако такова изследване не е направено през последната изминала година.
 6. Допълнителни лабораторни изследвания
  • Електрофореза на Хемоглобина за диагноза на Таласемията
  • CMV
  • Генитален херпес

От тук нататък ПРИ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ВИЗИТА се измерват:

 1. АН
 2. Телесното тегло

  Между 15-та и 38-ма г.с. се увеличава средно с по 500 гр. седмично.

  За цялата бременност теглото се увеличава средно с 10 – 12 кг.,

 3. Урина стандартно изследване, с изследване на седимент.

 

ВИЗИТА – 13-та г.с. – УЗД за  ранна диагноза на вродените фетални малформации.

ВИЗИТА 16 г.с.

 1. УЗД
 2. Биомичен скрининг за вродени малформации.
  • 1. Алфафетопротеини
  • Неконюгиран естриол
  • Бета ЧХГ в кръвта
 3. Ако има индикации се прави АМНИОЦЕНТЕЗА.

След 16-та г.с – визитите са всеки месец.

 1. УЗД
 2. АН
 3. Телесно тегло
 4. Урина стандартно изследване.
 5. В 26-та г.с. – кръвна захар с цел диагноза на гестационен диабет
 6. В периода 34-та 36-та г.с.
  • микробиологично изследване на вагинален и анален секрет
  • Васерман
  • Анти Д антитела при Резус отрицателните жени.
  • УЗД – оценка на състоянието на плода чрез т.нар. БИОФИЗИКАЛЕН ПРОФИЛ
   • количество околоплодна течност
   • степента на зрялост на плацентата
   • наличие на дихателни движения на плода
   • наличие на  движения
   • запис на детските сърдечни тонове
  • прави се прогноза на раждането

 

Права и правна защита на бременната и родилката в България- Кодекс на труда

 • Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременната за медицински прегледи
 • Отпуск поради бременност и раждане
  • 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.
  • Когато раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.
  • Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено за осиновяване
   • майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането
   • ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден този отпуск се продължава по преценка на АГ
   • когато детето бъде дадено за осиновяване или почине след 42-ия ден от раждането, отпускът се прекратява от следващия ден.
  • право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
  • отпускът със съгласието на майката се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
  • Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.
 • Платен отпуск за кърмене
  • до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час 2х дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж
  • след навършване на 8-м възраст – по 1 час дневно.
  • при близнаци или недоносено дете
   • 3 часа дневно до навършване на 8-м възраст на детето
   • 2 часа – след това, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми.
 • когато майката на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, и за отглеждане на малко дете се ползуват от бащата . С негово съгласие тези отпуски могат да се ползуват от един от неговите/ нейните родители.

 

 • Забранен е Нощният и Извънреден труд
 • Забранена е работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето на жената / детето или и двете
 • Бременната жена или кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.
 • Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните.
 • Трудоустрояване на бременни жени или кърмачки.

Когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременната или кърмачката. Ако последното е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа. Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната или кърмачката и от работодателя. До изпълнението на предписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение. Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки.

 • Командироване на бременни жени и майки с деца
  • бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст не може да бъде командировата без нейното писмено съгласие.
 • Надомна работа

Работничка или служителка – майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг работодател.
Когато работничката или служителката на надомна работа при същия работодател, той е длъжен, след като престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, да й осигури работата, която е изпълнявала преди това, а ако длъжността е съкратена – с нейно съгласие друга подходяща работа.

 

Share this