Трофобластна болест

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

Класификация

 1. Гроздовидна Бременност – доброкачествено
 2. Horiocarcinoma -  злокачествен епителен Ту

Mola hydatidosa

Определение

Хидропично набъбване на стромата на хорионните въси със / без белези на атипизъм.
Преканцероза – Horiocarcinoma.

Честота

Среща се при жени репродуктивна възраст и то по-често в началото и в края на репродуктивния период и при Многораждали.

Етиология – неясна
 • непълноценно хранене?
 • хромозомни аномалии?
 • инфекции?
 • имунологичен конфликт м/у плода и майката?
Патоанатомия

Хорионните въси образуват гроздовидна маса от мехурчета с воднисто съдържимо, което не позволява на въсите да изпълняват физиологичната си роля.

 1. Комплетна форма – плод и плодни обвивки липсват. Често малигнизира до хориокарцинома
 2. Частична форма – плода и плодните обвивки са аотрофични. Измеменията са огнищни. Рядко малигнизира
Клиника
 • кървене след 2-3с аменорея – ДД – спонтанен аборт
 • fundus uteri е по-високо в сравнение със срока на бременността
 • тежко протичащи токсикози на бременността
 • не се усещат движения на плода, няма тонове
 • увредено общо състояние
  • сънливост / безсъние
  • спадане на телесното тегло
  • отоци по долните крайници
  • тахикардия
  • АХ
 • много висок beta ЧХГ
 • УЗД – „снежна буря”- не се вижда плод
ДД
 • спонтанен аборт
 • многоплодна бр
Поведение
 • радикално – аспирационен кюретаж
 • контролни beta ЧХГ
  • при задържане на високи титри- остатъчни фрагменти от молата / малигнена трансформация
Прогноза

80% благоприятна

 

Mola destruens (Horioadenoma)

Развива се 10% при Mola hydatidosa

За Mola destruens говорим когато хорионните въси проникнат в маточната стена и достигат до коремната кухина и при пробив се усложнява с haemoperitoneum.

Диагнозата се поставя въру кюретажен материал. Лечение -  тотална хистеректомия

 

Horiocarcinoma (Horioepithelioma)

Определение

Злокачествен епителен тумор, произхождащ от трофобластния епител, който се развива се 3-8 мес след реализирана бременност- нормална или гроздовидна.

Етиология- Неизвестна!
Патоанатомия

Туморна маса, най-често разположена в матката с големина от мм до юмрук.
Мека консистенция.
Пъстър вид (некрози).

Рано метастазира по лимфен път най-често в белия дроб, влагалището
(бъбрек, черен дроб, мозък – ІІ ри по честота).

Клиника
 • неправилни маточни кръвотечения, водещи до анемизиране
 • фебрилитет (поради склоността към некроза)
 • уголемена матка
 • вагиналните метастази се представят като синкави кървящи огнища
 • високи стойности на beta ЧХГ
Поведение
 • Хистеректомия
 • цитостатици- Methotrexate
Прогноза

При своевременна диагноза – Добра!

 

Share this