Костен таз – устройство, размери, плоскости

Tags:
Published on: 09.03.2012

Pelvis

Образува се от двете тазови кости, кръстецът и опашната кост.

Os coxae – Образува се от първоначално 3 отделни кости, които съм края на пубертета синостозират. Трите съставни кости притежават по една централна, по-масивна част наречена тяло, и по една допълнителна – крило при хълбочната, и клонове при седалищната  и лонната кост. Телата на трите кости взимат участие във формиране на acetabulum-а.

 1. os iliim- Хълбочна кост
  • Състои се от две части: corpus ossis illii  и  ala ossis illii
  • crista iliaca – горния свободен ръб на крилото (залавно място на коремните мускули)
  • spina iliaca anterior superior et inferior
  • spina iliaca  posterior superior et inferior
  • facies glutea- латералната част на крилото
  • ossa iliaca- медиалната част на крилотоq задната трета се нар. facies sacropelvica
 2. os pubis- Лонна (срамна) кост
  • corpus ossis pubis
  • ramus superior et inferior,
   двата клона се свързват под ъгъл, на върха на който се намира facies symphysialis
 3. os ischii - Седалищна кост
  • corpus ossis ischii
  • ramus ossis ischii
  • при прехода на тялото в клона се намира седалищната върга. Над нея е spina ischiadica

Оs sacrum –  Има форма на триъгълник с връх насочен надолу.

 • Основата- basis ossis sacri, е обърната нагоре. Тук се намира плочка от влакнест хрущял за свързване с L5. Хрущялната плочка се вдава в кухината на таза и образува възвищение- promontorium.
 • Предната повърхност на костта е вдлъбната, а задната-изпъкнала.
  Предната- facies pelvica- на нея има 4 напречни линии от срастването на 5-те кръсцови прешлена. Странично тези линии завършват с четири чифтни отвора, к` се свързват с canalis sacralis и с гръбните отвори на кръстеца. През тези отвори преминават разклонение на сакралните артерии, вени и нерви. Canalis sacralis надолу преминава в hiatus sacralis, което позволява достъп до епидуралното пространство при каудален тип проводна анестезия.

Os coccygis -
образува се от срастването на 3-5 опашни прешлена.

Свързвания на костите на таза

Articulatio sacroiliaca
 • осъществява свързването на тазовия пояс с гръбнака
 • ставните повърхности са строго конгрулентни и са с еднаква площ
 • Притежава мощен свързочен апарат
  • lig sacroiliacum anterius et posterius
  • lig sacroiliacum interosseum
  • lig iliolumbale (към L4-5)
 • функция- амортисьор на сътресенията, които се предават от тялото на долните крайници
Symphysis pubica
 • осъществява свръзването на двете лонни кости ч/з масивна плочка от влакнест хрушял
 • Lig pubicum superius et inferius
Връзки и мембрани на таза
 • м/у кръсцовата и тазовата кост- lig sacrospinale, lig sacrotuberale
 • membrana obturatoria- само в обл. на sulcus obturatorius остава пролука за съдовете
 • lig inquinale- това е свободния задебелен ръб на външния кос коремен м-л. М/у tub. pubicum и spina  iliaca antеrior superior

Тазът като цяло – размери и плоскости

 • в своята цялост таза има форма на фуния, с горна широка част- голям таз и долна стеснена част- малък таз.
 • границата м/у тях се определя от входа на малкия таз- linea terminalis, к` минава през promontorium,  linea arcuata и горния ръб на симфизата
 • от акушерска гл.т. голямо значение има формата и големината на малкия таз, защото има решаващо значение за родовия процес

Вход на таза

Нивото на тазовия вход се означава като плоскост на входа и минава през linea terminalis. Тъй като промонториума лежи по-високо от симфизата, то тазовия вход представлява плоскост наклонена напред и надолу.

Conjugata vera obstetrica = 11 см  - свързва  най-изпъкналите точки на промонториума и вт повърхност на симфизата.

Анатомичния прав р-р е по-голям с около 1-1.5 см и свръзва свързва  промонториума и средата на горния ръб на симфизата и е без значение за акушерството.

Diameter transversus obstetricus = 12 см  – в средата м/у  промонториума и симфизата.

Анатомичния напречен р-р е по-голям с около 1-1.5 см и свръзва най-отдалечените точки по linea terminalis и също е без значение за акушерството.

Conjugata diagonalis interna = 12.5 – 13.5 см – от долния ръб на симфизата до най-изпъкналата точка  на промонториума. Може да се измери ч/з вагинално туширане

 

Тазова празнина = костен родов канал

Плоскост на разширението на таза – прав р-р = напречен р-р= 12 см

 • минава през средата на задната повърхност на симфизата, средата на двата ацетабулума и предната повърхност на S3
 • прав р-р – от средата на задната повърхност на симфизата и предната на S3
 • напречен р-р – средни точки на двата ацетатабулума

Плоскост на стеснението на таза

 • минава през долния ръб на симфизата, двете седалищни върги и опашната кост в областта та ставата.
 • поради извивката на долната част на кръстеца правия диаметър е по-малък – 11 см
 • напречен р-р 10.5 – между двете седалищни върги. Най-малкия р-р на малкия таз!!!

Плоскост на изхода  таза

 • долния ръб на симфизата,опашната кост, клона на седалищната и лонната кост и от ligg sacrospinale et sacrotuberale
 • правия р-р е по-малък – 11 -12 см – от  средата на долния ръб на симфизата до върха на опашната кост
 • напречен р-р-  11 см

Тазова ос – Проводна линия на таза – линията свързваща средните точки на правите размери от входа до изхода на таза.

Размери на големия таз

 • Distantia spinarum- 25см – биилиачна линия
 • Distantia cristarum- 30 см – най-голямото разстояние м/у двете  cristae iliacae
 • Conjugata externa- 20 см –  от диска на L5 до вн. ръб на симфизата.

  Ако от външния прав р-р се извади 8-9 см се получава с приблизителна точност conjugata vera obst.

  Ако Conjugata externa над 20 см- се приема че conjugata vera obst  е в границите на нормата. Ако е  под 17 см- скъсена !!!!!

Форма на таза

Гинекоиден – Женски таз- 50%

 • входа на таза е с кръгловата форма
 • напречния р-р на изхода на таза е над 10 см
 • ъгълът м/у двата клота на лонните кости в областт на симфизата е min 90 градуса

Антропоиден –Човекоподобен таз – 25%

 • входа на таза с овална форма, поради увеличен  предно-  заден р-р
 • сакрума- тесен и дълъг
 • среща се при по-едри жени

Андроиден – Мъжки таз- 20 %

 • входа на таза е с триъгълна форма
 • Напречния р-р на изхода на таза е под  10 см
 • ъгълът м/у двата клота на лонните кости в областт на симфизата е 60-70 градуса

Платипелоиден- Плосък таз – 5%

 • обратен на Антропоидния таз- предно- задния размер е скъсен

 

Share this