Биомеханизъм на раждането при тилно предлежание

Published on: 09.03.2012

Видове тилно предлежание

вид І-ва позиция ІІ-ра позиция
преден Occipito-Iliaca Sinistra Anterior – 60% Occipito-Iliaca Dextra Posterior -32%
заден Occipito-Iliaca Sinistra Posterior – 6% Occipito-Iliaca  Dextra Anterior – 1%

Диагноза

Чрез прийомите на Leopold

І – ви – във fundus uteri се палпира седалището

ІІ – ри – при І-ва позиция – вляво се палпира гърба на плода, а при ІІ–ра – вдясно

ІІІ – ти – при входа на таза се палпира главата

ІV –ти – определяме в каква степен прилежащата част е ангажирана във входа на таза

 

Етапи на раждане при предно - тилно предлежание – OISA / OIDP

Ангажиране на главата в малкия таз

Главата на плода с най-голямата си обиколка (бипариеталния р-р) навлиза в кухината на малкия таз. При І-para това става 2-3с преди раждане, а при M-para- след започване на родова дейност. Главата обикновено навлиза в напречния или един от косите диаметри. Спускайки се в малкия таз сагиталния шев на черепа не винаги се разполага по средата м/у симфизата и пломонториума (синклитизъм). При засилване на родовата дейност, за да се преодолее механичното несъответствие раждането протича по механизма на т.нар. асинклитизъм.

 • Преден асинклитизъм – Негелов обиквитет
  - Предната теменна кост е водеща и е обърната към симфизата.  Задната се задържа от промонториума.
  При благоприятно протичане на раждането следва спускане и на задната теменна кост към кухината на таза до възстановяване на синклитичното положение.
  По натанък главата се флектира, докато водещ  стане малката фонтанела.
 • Заден асинклитизъм – Лицманов обиквитет – Предната теменна кост се задължа от симфизата, поради което към кухината на таза се спуска задната теменна кост.
  ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНА ПРОГНОЗА, защото  силно е затруднето спускането на задната половина на главата.

Рискове при асинклитизма

 • За майката – тежка родова травма ; интерпартална инфекция
 • За плода – интерпартална асфиксия ;
  травма на ЦНС

Поведение: Своевременно диагностициране и S.C.

 

Спускане и флексия на главата в малкия таз

Спускането и флексията на главата протичат едновременно. При І-para това става 2-3с преди раждане, а при M-para – след започване на родова дейност. Под въздействие на изгонващите сили гръбначния стълб на плода оказва натиск върху задната трета на фронто-окципиталната линия. Поради това тилът по-лесно преодолява съпротивлението в родилния канал. Брадичката плътно се прилепва към стернума.

Circumferentia fronto-occipitalis > Circumferentia suboccipitalis – 34 см : 32 см.

Съотв. диаметри са 12 см на 9.5 см.

Вътрешна ротация на главата

Става в областта на тазовото дъно. Главата се ротира към правия размер на изхода на таза. Малката фонтанела сочи симфизата.  При предно – тилните предлежания ротацията е на 35 градуса, а при задно-тилните на 145 градуса.

Дефлексия на главата

През време на напъните главичката започва да се «врязва» в rima pudendi. Следва «прорязването» и. Под долния ръб на симфизата се установява protubererantia occipitalis externa на плода. Тази опорна точка служи за фиксация – хипомохлион, около нея става дефлексията на главата.
Раждат се последователно – темето, челото, лицето и брадичката.
Главата гледа към ануса.

Външна ротация на главата

След прорязването на главичката раменния пояс на плода навлиза в малкия таз с diameter biacromialis, поставен в напречния или някой от косите диаметри. Със следващите напъни раменете се завъртат, така че биакромиалния диаметър попада в правия диаметър на изхода на таза.
Ротиралият се вътрешно рамемен пояс води до външна ротация на главичката на 90 гр.
При І – ва позиция – лицето гледа към дясното бедро на родилката, а при ІІ- ра – към лявото.

Раждане на раменния пояс и тялото на плода

Родената и външно ротирала се глава увисва надолу под собствената си тежест, всл. на което със следващия напън се ражда и предното ромо. След това се ражда и задното рамо. Останалата част от тялото на плода се ражда бързо и лесно като изтича и задната околоплодна течност.

 

Share this