Прилагане на нови методи и средства за профилактика, диагностика и лечение. Експеримент върху човек. Прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието

Прилагане на методи за диагностика / лечение, водещи до временна промяна на съзнанието могат да се прилагат само след предварително информирано съгласие на болния или неговия представител кагато се прилагат при болестни състояния, непосредствено запрашаващи живота и здравето на болния се прилагат с разрешение на ръководитела на здравното заведение. всички [...]

Медицинска деонтология – понятие, деонтологични източници

Понятие Определение Нравствен дълг е осъзнато нравствено изискване и целенасочено реализирано зъдължение, в основата на което е „доброто”, схаванато като ценостна система. Категорията дълг е свързана и с други понятия като „отговорност”, „самосъзнание”, „дисциплина”, „съвест”, „мотив”. Нравстевена норма – състатавлява повелителното съдържание на нравствения дълг. Норми са тизи принципи и [...]

СМЕ по документи и материали от следствени и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество

СМЕ по следствени материали (преписки, дознания) и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество, се нарича ЕКСПЕРТИЗА ПО ПИСМЕНИ ДАННИ. Обект Писмени материали  с данни за изследвания обект- живо лице, труп, вещестествени доказателства. Експертизата се основава на медико-биологичните данни и факти, които експертът извлича от документите, а не на база [...]

ДНК-анализ при СМЕ на веществени доказателства

Материали за изследване свежи билогични продукти засъхнали биопродукти с голяма давност – столетия (голяма стабилност на ДНК) – колкото по-стара е пробата и колкото по-дълго е била изложена на външни фактори (УВ, влага, температура), толкова по-бързо се развиват процесите на деградация и възможността за изолиране на ДНК става по-ограничена дрехи, [...]

СМЕ на веществени доказателства

Определение Веществени доказателства са различни предмети: с  които е извършено или има съмнение, че е извършено престъпление могат да послужат за разкриване на обстоятелствата на извършеното престъпление могат да послужат за идентификация на дееца Примери: всички оръжия – огнестрелни, боксове … оръдия на труда – чук, тесла, отвертка случайни предмети [...]

Причини и генеза на скоропостижната смърт

Скоропостижна смърт при деца (Синдом на внезапната смърт у деца) Епидемиология и честота 5-20% от детската смъртност и 50% до 6м възраст 80%  паради заболявания на ДС Етиология Патоморфологичните изменения, особено в кърмаческия период са оскъдни. Когато при изследване на кръвта (тъкани) се открият вирулентни микроорганизми, с основание може да [...]

Скоропостижна смърт – определение, благоприятстващи фактори и задачи на СМЕ

Синоними : „неочаквана”, „ненадейна”, „внезапна” смърт Определение Скоропостижна ненасилствена смърт, се нарича тази която настъпва ненадеяно и бързо при видимо добро здраве, вследствие на относително скрито или атипично протичащо заболяване, или при състояния променящи реактивността на организма. Темпа на настъпване на смъртта може да е различен – секунди, минути или [...]

СМЕ на трупове на новородени. Детеубийство

Детеубийство е лишаване от живот на новородено дете, извършено от неговата майка по време на раждането или веднака след това. НК проявява „снизходителност” и наказва по-леко това престъпление, ако е извършено до 1-2 дни сред ражването, защото приема че родилката се намира в „особено физическо и психическо състояние по време [...]

Установяване давността на смъртта

Суправитални реакции Зенична реакция – до 20ч. Накапване в предна очна камера на 1% Atropinum sulforicum Механична възбудимост на напречно-набраздената мускулатура – при удар върху m. biceps brachii в първите 6-8ч след смъртта се получава супинация на предмишницата с последваща бавна пронация, а по-късно в мястото на удара идиопатична мускулна [...]

Късни трупни изменения и съдебномедицинското им значение

Трупно гниене – Putrefacio (puter-гнил,  facio – правя) Гниенето е процес, при кайто става разлагане на сложни органични съединения (белтъци), до по-прости под влияние на микроорганизмите. Фактори на гниенето Условия на средата температура – най-голямо значение за гниенето. Най- благоприятна е Т= 30-400С, защото при такава температура, микробите се размножават [...]

«страница 2 от 7»