Ранни трупни изменения и съдебномедицинското им значение

Послесмъртни петна – Livores mortis Виолетово-червени оцветявания по нисколежащите части на трупа. Обуславят се от послесмъртното преразпределение (утаяване) на кръвта. Когато сърцето спре, кръвта и лимфата по силата на тежестта си започват да се стичат към най-ниските части на тялото. Кръвта преминава от артериите във вените. Настъпва пасивно разширение на [...]

СМ класификация на смъртта

Класификация на смъртта Категория на смъртта ненасилствена смърт Физиологична (естествена) смърт Преждевременна (патологична) смърт насилствена смърт Вид на смъртта смърт от механични увреждания смърт от термични увреждания смърт от въздействие на ел. ток … Род на смъртта убийство – противоправно умишлено или по непредпазливост лишаване на човек от живот самоубийство [...]

Учение за смъртта

Учение за смъртта Определение Танатология – наука, която изучава процесите на умирането, признаците на смъртта от началните и прояви до пълното разлагане на трупа, както и причините за настъпване на смъртта (thanatos – смърт). Обща – изучава общите закономерности на процеса на умирането, трупните изменения, изследване на трупа за установяване [...]

СМЕ за идентифициране на личността

Обща постановка Цели да установи самоличността на неизвестно лице (живо или мъртво) да докаже, че дадени  предмети / следи  са оставени от лицето произход на биологични следи (кръв, сперма, слюнка…) Признаци постоянни пол възраст телосложение расови особености кръвно групови фактори хромозомни фактори ДНК- профил – неповторим индивидуален признак непостоянни- особено [...]

ДНК-анализ при спорен родителски произход

Обща характеристика на ДНК анализа При ДНК анализа се определят неутрални ДНК последователности, повторени различен брой пъти, които представляват около 30% от генома. Намират се в некодиращи зони и нямат фенотипна изява. Промените в тези неутрални локуси се унаследяват по Менделов тип. Наричат се ДНК-полиморфизми. Предимства на ДНК-полиморфизмите значително по-голям [...]

Серумни и ензимни системи в СМЕ за спорен родителски произход

Серумни кръвни групи Основните носители на антигенни свойства са ?- и  ?- глобулини и ?- липопротеините. Система Hp – Хаптоглобин – ?2-гликопротеин свързва се с хемоглобина в стабилен комплекс, който е с голямо молекулно тегло и по тъкъв начин не може да премине през бъбречния филтър, т.е. не позволява загуба [...]

Системата Rh и приложението й в СМЕ за спорен родителски произход

Общи закономерности Системата Rh е сложна полиалелна система. Според теорията на Fisher – Race, детето унаследява от своите родители по три гена, разположени на съответните хомоложни хромозоми. Генотипа се състои от две „тройки гени”. 3 скачени гена, в които са разположени трите двойки алели – Cc, Dd и Ee. 6 [...]

Системата АВО и приложението й в СМЕ за спорен родителски произход

В серума на човек се намират аглутинини (антитела), срещу които липсват съответните аглутиногени (антигени). Според Аглутиногените на еритроцитите се различават четири основни гръвни групи: А – имат Анти – В аглутинини в серума. Има две подгрупи А1 (80%) и А2 В – Анти – А АВ – нямат аглутинини 0 [...]

СМЕ при спорен родителски произход

СМЕ при спорен родителски произход, се основава на следните данни физическа възможност за полово сношение и изчисляване на вероятната дата на зачеване полово функция на мъжа по време на зачеването на детето в конкретния случай полова функция на жената в периода на зачеването и дали тя е родила антропогенетични данни [...]

СМЕ при полови престъпления

Блудство Всякакви действия, които имат за цел да възбудят или удовлетворят половото желание без да има съвъкупление. Най-често обекта на блудство са малки момиченца от по-възрастни мъже и много по-рядко обратното. Блудствени действия между лица с еднакъв пол са отнасят съм половите первирзии. Способи попане, допир или търкане в половия орган [...]

«страница 3 от 7»