Професионални отравяния с метали

Олово (Pb) Химични свойства Сив, мек, ковък метал с голяма плътност и корозионна устойчивост Източници Сулфидни, карбонатни и сулфатни руди Акумулатори, тръби, кабели, сачми, бои, пластмаси, алкохолни напитки в калаено-оловни казани Патогенеза Пътища на проникване дихателен (аерозоли, дребен прах) – 40% абсорбция ГИТ  -  5-10% абсорбция Кумулира в – кости, [...]

Химични фактори в призводството

Дозата прави отровата Промишлени отрови – суровини, междинни, крайни или отпадни продукти, които се откриват в работната среда като газове, пари, аерозоли или течности и оказват вредно влияние върху организмаю Отравяне – Остро и Хронично Токсикология – наука за отровите да защитава човека и неговото здраве Клинична – изучава острите [...]

Производствен микроклимат. Работа при високо и ниско атмосферно налягане

Производствен микроклимат Определение съвкупността от физични и метеорологични фактори на въздушната среда, които въздействат на тялото на човека при осъществяване на трудовата му дейност. Температура: при работа с метали – прегряващ микроклимат при ниски температури – строителство – ухлаждащ микроклимат Влажност на въздуха висока – при производство на хартия, захар, [...]

Радиация. Полета. Електричество. Лазери

Ултравиолетова радиация Характеристика част от електомагнитния спектър, с дължина на вълната < 400 nm UV A = 415 nm- еритемни UV B = 315-289 nm- антирахитични UV C- 280-200 nm – бактерицидни Биологично действие предизвикват фотолиза и денатурация на белтъците Остри увреждания Еrythema fotoelectrica – след 4-9 ч – с [...]

Влияние на неблагоприятните физически фактори на производството върху организма

Шумът, вибрациите, ултра- и инфразвукът са явления, които свързват двете основни филосовски категории – материя и енергия. Шум Звук – колебателен процес със следните характеристики период на колебание Т честота на колебание – Hz нискочестотни – до 300 Hz средночестотни – до 1000 Hz високочестотни – >1000 Hz амплитуда на [...]

Професионални вредности и професионални заболявания

Професионални вреднoсти Определение Класификация неблагоприятен микроклимат атмосферно налягане (декомпресии, кесон в подпочвените води) шум вибрации йонизиращи и нейонизиращи лъчения химични, физико-химични, биологични фактори Професионални заболявания Определение Временни и постоянни Вредни фактори, свързани с неправилна организация на труда Нерационален режим на труд- почивка нерационална организация на работното време нарушен нормален ритъм [...]

Работоспособност. Умора, преумора, стрес

Определения Рабостособност е способността за продължително извършване на определена работа с определена мощност и качество за определено време, без да настъпят неблагоприятни промени в организма; Зависи от: опит, трениреност, мотивация, производствено условия (режим труд-почивка, място, психоклимат), нивото на фунционалните възможности на организма, пол, възраст, хранене) Работна крива Вработване – от [...]

Влияние на трудовия процес върху функционалното състояние

Физически труд мускулната работа е сложна физиологична дейност, в която участват всички органи и ситеми бива динамична (изотонично мускулно съкращение) статична (изометрично мускулно съкращение – затруднено кръвообръщение) физиология повишаване на – Т, белтъчния разпад, разхода на енергия, вискозитета на кръвта, катехоламини понижаване – кръвна захар, забавя се смилане и абсорбиране [...]

Рискови фактори при работа. Съвременни форми на труд

Определение Професионални рискови фактори са тези фактори на организацията на труда или на условията на неговото изпълнение, които могат да предизвикат намаление на роботоспособността или други отрицателни последствия на здравето. Те се явяват професионални вредности и могат да доведат до професионални заболявания. Фактори на трудовия процес Тежест Степентта на включване [...]

Хигиена на труда, ергономия, трудова медицина

Хигиена на труда Раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността. Хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда. Трудова медицина Оценка на здравето на работещите. Връзка на здравето с условията на труда и работните процеси.Подпомага управлението [...]

«страница 2 от 7»