•  
  • Статиите
  • Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (44)

Шистозомози

Определение Шистозомозите  са хронични паразитози, протичащи със засягане предимно на урогениталния и гастроинтестинален тракт, черния дроб и др. Етиология тип  Plathelminthes (плоски червеи) uлас Trematoda род Schistosoma Мъжкият има удължено широко тяло с малки израстъци, вентрално има т.нар. гинекофорен канал, в който се разполага дългата и тънка женска по време [...]

Фасциолоза

Определение Фасциолозата  е природно ендемична зооантропоноза, протичаща с поразяване на черния дроб и жлъчните пътища. Етиология тип  Plathelminthes (плоски червеи) клас Trematoda (смукалници) Fasciola hepatica Ендопаразити с листовидна форма. Достигат на големина до 5-6 см. В предната част на тялото имат заострен вендуз, в дъното на който е разположена устата. [...]

Трихинелоза

Определение Трихинелозата е  остро или хронично протичаща хелминтоза, характерицираща се клинично с фебрилитет, оток по лицето, миалгия и еозинофилия. Етиология тип  Nemathelminthes (кръгли червеи) клас Nematoda Тrichinell spiralis Има вретеновидно тяло с белезникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Вивипарен вид. В морфологично отношение се различават три форми – чревни, [...]

Токсокароза

Определение Токсокарозата (Larva migrans visceralis) е хелминтоза, протичаща с рецидивиращ фебрилитет, засягане на вътрешните органи и еозинофилия, резултат на продължителната миграция на ларви, които паразитират у животни (куче, котка, свиня), но в човека не могат да завършат жизненият си цикъл.  Етиология тип  Nemathelminthes (кръгли червеи) Клас Nematoda род Toxocara T. canis [...]

Стронгилодоза

Определение Стронгилодозата е  хронична хелминтоза, протичаща със засягане предимно на тънкото черво и  алергични прояви Етиология  тип  Nemathelminthes (кръгли червеи) клас Nematoda Strongyloides stercoralis Паразитът има вретеновидно тяло с белезникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Женската е с размери около 2 мм, полу-прозрачна, задният край е шиловидно заострен,  мъжкият [...]

Аскаридоза

Определение Аскаридозата е  хронична хелминтоза, протичаща с белодробни прояви, алергичен синдром в ранната фаза и абдоминален в късната. Етиология Тип  Nemathelminthes (кръгли червеи) Клас Nematoda Ascaris lumricoides Паразитът има вретеновидно тяло с желтеникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Женската е 20-40 см в дължина, задният край е конично заострен,  [...]

Ентеробиоза

Определение Ентеробиозата е космополитна геохелминтоза, протичаща с перинеалин сърбеж, диспептичен и неврастеничен синтром. Етиология Тип  Nemathelminthes (кръгли червеи) Клас Nematoda Enterobius vermicularis Паразитът има вретеновидно тяло с белезникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Женската е е голяма около 1см задния край е шиловидно заострен,  мъжкият 2х по малък и [...]

Криптоспоридиоза и бластоцистоза

Криптоспоридиоза Определение Криптоспоридиозата е протозойно заболяване, което протича асимптомно или като остър гастроентерит. Спада към опортюнистичните паразитози – индикаторна за СПИН. Етиология Тип  Sporozoa Клас Coccidiomorpha Cryptosporium parvum (най-честия) Биологичен цикъл Интрацелуларен паразит, който съществува във две форми- трофозоит и ооциста. Има само един гостоприемник. Преминава през три стадия – [...]

Пневмоцистоза

Определение Касае се за протозойно заболяване, протичащо като интерстициална пневмония, най- често при недоносени и възрастни с имунен дефицит. Индикаторна са HIV/СПИН. Етиология Според някои автори това е тип Sporozoa, според други Актиномицети. Pneumocystis jiroveci (1999г), P. carini- изолиран от бозайници Биологичен цикъл Инвазиоспособната форма е цистната. След нейното разкъсване [...]

Токсоплазмоза

Определение Токсоплазмозата е космополитна зооантропоноза, разпространена сред човека, дивите и домашните животни. Протича в две форми – безсимптомна и остра. Спада към опортюнистичните инфекции (индикаторна за HIV/СПИН). Етиология  Тип  Sporozoa Клас Coccidiomorpha Toxoplasma gondii Паразитни видове, които във възрастно състояние нямат органели за движение и храносмилателни органели.Хранят се осмотично. Във [...]

страница 1 от 5»