•  
  • Статиите
  • Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (44)
  • Page2

Гиардиаза

Определение Гиардиазата (ламблиоза) е протозойно заболяване , което поразява най-често храносмилателната система и жлъчно-чернодробните пътища. Етиология  Тип  Sacromastigophora Клас Mastigophora Lamblia intestinalis – хермафродитни едноклетъчни с паразитен или свободен начин на живот, имат едно или много камшичета и съществуват в 2 форми – вегетативна (трофозоит) и цистна Беологичен цикъл  Паразитира [...]

Амебиаза

Амебиазата е протозойно заболяване, протичащо с кърваво-слузна диария (амебна дизентерия) с и възможност на извънчревни усложнения. Етиология Тип  Sacromastigophora Клас Sarcodina род Еntamoeba най-нисшите едноклетъчни животни храносмилателните им органи са представени от вакуоли размножават се чрез просто делене Еntamoeba histolytica – съществува в две форми трофозоит forma magna – инвазивната [...]

Урогенитална трихомоназа

Определение Отнася се към болестите предавани по полов път с остро или хронично протичане Етиология Тип  Sacromastigophora Клас Mastigophora Trichomonas vaginalis – едноклетъчен паразит с овална или крушовидна форма. Притежава ондулираща мембрана и 4 камшичета в предния край и 1 което се залавя за ондулиращатата мембрана. Биологичен цикъл факултативен анаероб [...]

Лайшманиози

Обща характеристика Определение Лайшманиозите са протозойни трансмисивни заболявания, характеризиращи се със засягане на вътрешните органи, кожата и лигавиците. Идикаторни за HIV инфекция. Етиология Тип  Sacromastigophora Клас Mastigophora – хермафродитни едноклетъчни с паразитен или свободен начин на живот. Имат едно или много камшичета. род Leischmania интрацелуларни паразити, които морфологично съществуват в 2 [...]

Малария

Определение Маларията е остро протичащо протозойно Заболяване, характеризиращо се с пристъпи на треска и фебрилитет, периодично повтарящи се през определен период от време в зависимост от вида на причинителя, анемия и хепатоспленомегелия. Етиология Тип Sporozoa Разред Haemosporida Род Plasmodium Plasmodium vivax – причинител на Malaria tertiana – Тридневна малария Plasmodium [...]

Предмет и задачи на медицинската паразитология

Предмет и задачи Паразитологията е комплексна биологична наука, изучаваща явленията на паразитизма. Основна нейна цел е опазване здравето на човека, животните и защита на растенията. Изучава: произход и еволюция на фито- и зоопаразитите анатомия и физиология на паразитите географско разпространение взаимодействие с гостоприемника зависимостта им от външните условия паразитни болести [...]

СПИН / HIV

СПИН е бавноразвиващо се инфекционно заболяване на имунната система, което се характеризира с продължителен период на вирусоносителство, последвано от необратима фаза на клинични прояви, които се обуславят от самия вирус, но също и от причинителите на различни опортюнистични инфекции и от съпътстващи неоплазми. История Първите случаи на СПИН са открити [...]

Хеморагична треска с бъбречен синдром

Определение ОВЗ Хеморагичен синдром  и ОБН Зооноза- мишевидни гризачи Природно огнищен характер с алиментален механизъм на заразяване Етиология сем. Bunyaviridae – род Hantavirus – високо устойчивост във вн среда и ниска на дезинфектанти вирусът навлиза в клетката чрез сливане с клетъчната мембрана, като репликацията се извършва в цитоплазмата и оттам [...]

Кримска-конго хеморагична треска

Определение Оство вирусно заболяване, трансмисивна инфекция, която протича с хеморагичен синдром и полиорганно засягане. Етиология сем. Bunyaviridae – род Nairavirus – малка устойчивост във външната среда, но много ефективен мехатизъм на предаване на заразата. Епидемиология Природно-ендемична, трансмисивна зооноза Входна врата  Устата ГДП Конюнктива Инкубационен период – 15 дни Източник и [...]

Лаймска борелиоза

Определение хронично протичане в 3 периода ИЗ с природно-огнищен и трансмисивен характер Етиология сем. Spirochaetaceae – Borrelia byrgdogferi B.b. sensu latu B.b. sensu strictu B.b. garinii – В Европа- Невроборелиоза B.b. afseli Спираловидно извити, Подвижни Неустойчив във външната среда и на действието на дезинфектанти Взискателни на куртивиране Патогенеза Входна врата [...]

«страница 2 от 5»