Промоция на здравето – същност и социално-медицинско значение

Определение Промоция на здравето е водеща концепция, включваща дейности по повишаване на индивидуалното и общественото здраве и благополучие. Термина промоция на здравето съдържа две компоненти: промоция и здраве. Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поддръжка, подкрепа на растеж или развитие на нещо”.  Именно затова промоцията на здравето е свързана с [...]

Профилактика – първична, вторична, третична. Диспансеризация

Социалната медицина, като наука, изучаваща общественото здраве, е длъжна да осигури на общественото здравеопазване подходящи практически подходи и методи за въздействие върху тези неблагоприятни фактори с цел предотвратяването на развитието на заболяванията. Развитието на практическите подходи и методи се основават на концепцията за основание за предприемане на действия на базата [...]

Здравна култура и здравно възпитание на населението

Обща характеристика Възпитанието е сложен целенасочен процес на формиране на субективна култура, основана на определени знания, убеждения, мотивация, придобити навици и поведенчески модели. То е съвкупност от целенасочени педагогически въздействия, чрез които хората първо се информират за ползите и рисковете от определени поведенчески модел и отделно действие (знания), изграждат нови [...]

Здравен мениджмънт – основни понятия

Дефиниция Здравният мениджмънт е процес на целенасочено въздействие за осигуряване на ефективното функциониране на здравната система, съгласуваност на всички подсистеми и процеси, протичащи в нея за намаляване на ентропията чрез планиране, управление, регулиране и контрол с цел  постигане на пълно задоволяване на здравните потребности на населението при наличните ресурси и [...]

Спешна медицинска помощ – задачи и организация

Определение Спешно състояние  е всяко остро или внезапно възникнало състояние на нарушение на виталните функции на организма, свързано с нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло, водещо непосредствено до смърт или трайно и тежко увреждане. Този тип състояния [...]

Болнична медицинска помощ – задачи, организация, финансиране

Значимостта на болницата в системата на здравеопазване се определя от: 1) в болниците се разходва значителна част от бюджета на здравеопазването- около 50 %; и 2) са основен фактор, влияещ върху здравето на населението като цяло; Нива на медицинска помощ Първична помощ Специализирана амбулаторна помощ Болнична помощ Високо специализирана болнична [...]

Първична медицинска помощ – задачи, организация, финансиране. Ролята на лекаря в предоставяне на първични здравни грижи

Първична медицинска помощ Понятия Медицинската помощ е основно понятие, което включва всички дейности по диагностиката, лечението, рехабилитацията и профилактиката на появилите се медицински потребности на гражданите, свързани с определен проблем, произтичащ от нарушение на здравето и предизвикващ определено заболяване. Здравната помощ е по-широко понятие, което освен медицинските мероприятия, насочени към [...]

Основни приоритети на политиката в областта на здравеопазването. Национална здравна стратегия 2008 – 2013

Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г. Действащата Национална здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България" за периода 2001 – 2010 г. и Планът за действие 2001 – 2006 г., утвърдени с Решение № 267 на Министерския съвет от 21 април 2001 г., съдържат редица принципи, проблеми и [...]

Здравна политика и здравно законодателство

Здравна политика Политиката е дейността на държавната власт и управлението, обусловена от определени обществени цели, потребности и интереси на отделни социални групи, класи или партии и се определя като система от дългосрочни стабилни решения, чрез които се мониторира и оценява, доколко многобройните по-специфични предложения, инициативи и действия са приемливи спрямо [...]

Здравна служба – функции, задачи, организация

Здравната служба е система от здравни заведения и органи за управление и контрол, в която заделени от обществото ресурси се получават, преработват и разходват с цел удовлетворяване на специфични здравни потребности на населението и предоставяне на достатъчна по обем и качество здравна помощ. Първата структурна част – здравните заведения, включва [...]

страница 1 от 3»