Семейство и здраве – ролята на общопрактикуващия лекар като семеен лекар

Определение Семейство са две или повече лица, свързани помежду си с определена степен на родство по кръвна връзка или брак, живеещи съвместно и имащи общ бюджет (ООН). Както се вижда от определението, семейството е основано на родство, на биологична връзка между своите членове, но заедно с това са въведени и [...]

Епидемиология на социално-значимите заболявания

Обща характеристика Болестите на „съвременния живот” или неинфекциозните заболявания са основна причина на заболеваемостта и смъртността в развитите страни. Преходът от инфекциозната заболеваемост към доминиране на неинфекциозните заболявания, като водеща причина за преждевременна смърт, настъпва след края на Втората световна война. Антибиотиците и ваксините, наред с подобрените условия на живот, [...]

Интегрални показатели за оценка на общественото здраве

Този вид здравни индикатори са интегрални, защото комбинират информацията относно продължителността на живота и качеството на живот, което в случая се изразява чрез термините здраве и болест. При изчисляването на този тип показатели се използват таблиците за смъртност. Включвайки преобладаването на „добро” или „ лошо” здраве при тези показатели се [...]

Физическо развитие като показател за оценка здравето на населението. Акцелерация – медико-социални проблеми

Показатели за физическо развитие Понятието физическо развитие отразява съвкупността от морфологични, функционални и психически признаци, характеризиращи нивото и динамиката на израстване на организма и възможностите му за адаптиране към изменящите се условия на живот. При изучаването и оценката на физическото развитие се използват три групи признаци: антропометрични: ръст, тегло, гръдна [...]

Оценка на общественото здраве

Дефиниция Общественото здравеопазване е наука за: Превенция на болестите; Продължаване на живота и Промотиране на здраве чрез организирани обществени усилия за: Хигиенизиране на околната среда; Контрол на заразните болести; Здравно възпитание на индивидите за лична хигиена; Организация на медицинските и сестринските грижи за ранно диагностициране и превантивни грижи; Развитие на [...]

Епидемиологичен метод. Същност и приложение в дейността на лекаря

Eпидемиологията  включва количественото определяне на обхвата на болестта, нейните модели на промяна и разпространение на определящите рискови фактори. Епидемиологията като наука се занимава с причините, разпространението, контрола и изхода на заболяванията след населението. Исторически данни Епидемиология на инфекциозните заболявания 1485 г. Венеция узаконява карантината при лепра 1546 г. Дж. Фракасторо [...]

Социологически метод. Същност. Видове. Приложение в дейността на лекаря

Приложение на социологическия подход в социалната медицина изучаване на медико-социалните проблеми в медицината и обществото изработване на практически инструментариум за различни методи на изследване в областта на общественото здраве разкриване и анализиране на детерминантите на процесите и явленията разкриване и анализ на взаимовръзки разработване на различни подходи за мениджмънта, управлението [...]

Социално-медицинският подход в дейността на лекаря – социална история на здравето

Практически методологичен подход изработен от социалната медицина за практиката е медико-социалната история на здравето на индивида. Чрез нея на базата на достатъчна и надеждна медицинска информация се анализира и разкрива социалната етиология и патогенеза на дадено заболяване или друг здравен проблем, както и риска от развитие на определено здравно явление. [...]

Социални фактори на здравето и болестта

Показатели, свързани с икономическата среда и влиянието на икономическите закони върху общественото здраве. Развитието на системата на здравеопазване е в пряка зависимост от икономическите възможности на обществото и влиянието на икономическите закони върху цялостния обществен живот. Икономиката обхваща огромен брой икономически и социални единици – потребителите (индивидите и домакинствата) и [...]

Здраве и болест – съвременни определения

Социално-медицинска концепция Здравето като състояние Здравето като свойство Здравето като процес Здравето като социална категория (ценност, цел) Здравето като право Здравето като съвкупност от статистически характеристики Здравето като измерител на жизнеността (качеството на живот) Здравето като интегрална категория Жизнените (витални) процеси във всеки живот започват с раждането и завършват със [...]

«страница 2 от 3»