Определение, задачи, методи, съдържание и значение на съдебната медицина

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва въпроси свързани с досъдебното и съдебно производство при разследване на наказателни и граждански дела. Мост, който свързва медицината и правото.

 • Обект – човека е поставен под правна защита от зачатието до смъртта, като законът охранява и неговият труп. Законът охранява неговият живот, здраве, чест, достойнство и телесна неприкосновеност.
 • Специфична пробламатика – трупни изменения, давност на смъртта, виталност и давност на измененията, установяване на кръвногруповите фактори в биологични следи, идентификация на личността, генеза на внезапната ненасилствена смърт…
 • Цел- подпомагане на правораздаването, чрез изясняване на медико-биологични въпроси.

Задачи

 • Разработване медико-биологични въпроси за нуждите на правораздаването.
 • Анализ на специфичния СМ материал.
 • Съдейства за усъвършенстване на законодателството- наказанелно, гражданско и здравно.
 • Разработване на деонтологично-правни въпроси в мед. практика.
 • Съдейства за профилактиката на насилствената и ненасилстване смърт.

Методи

 • Клинико-лабораторни – за освидетелстване на живи лица, изследване на трупове / трупни части, веществени доказателства с биологичен произход
 • Специфични – за определяне на кръвно групова принадлежност на петна от кръв, сперва, слюнка, входна и изходна рана при огнестрелна рана (контактно-дифузионен метод)
 • Експеримент / експериментално моделиране – установяване на дистанцията на изстрела, идентификация по зъбни отпечатъци
 • Геномна дактилоскопия- ДНК-профил за идентификация на личността

Значение

 • подпомага органите на разследването и съда в борбата с/у престъпността и закононарушенията
 • допринася за издаване от съда на научно обосновани присъди
 • като учебна дисциплина- допълва медицинската култура

Съдържание

Обща част
 • процесуални норми
 • организация на СМЕ
 • съставяне и оформяне на СМ документация
Специална част

Увреждания, разстройство на здравено и смърт от различни външни фактори, от гл.т. на:

 • разпознаване
 • м-зъм на възникване
 • идентификация на предмета / оръжието по х-ра на уврежданията
 • здравна преценка

СМЕ на живи лица

 • квалификация на телесни повреди
 • установяване на пола, половата зрялост
 • полови прояви и нарушаване на половата неприкосновеност
 • бременност, раждане, аборт
 • спорен родителски произход
 • престорени болести и самоувреждания

СМЕ на трупове

 • учение да смъртта и постмортални процеси
 • давност на смърта
 • идентификация на трупове / трупни части

СМЕ на веществени доказателства, носители на биологични следи

СМЕ по документи по съдебни дела

СМЕ при професионални нарушения на мед. работници

 

Share this