Съдебномедицинска експертиза – процесуални основи, форми на организация и видове

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Обща постановка и определение

Съдебномедицинска експертиза (СМЕ) е процесуално средство за събиране и проверка на доказателства в наказателния и гражданския процес. Лицата, извършващи на СМЕ се наричат експерти (еxpertus- опитен, знаещ, вещ). Експертът дава заключение ч/з изследване на доказателствени материали (налични или събрани в хода на СМЕ).

Назначаване на СМЕ

Извършването на СМЕ е регламентирано в НПК и ГПК и в съответните наредби и инструкции, които уреждат организацията и провеждането на различните видове СМЕ. Процесуално основание за провеждане на СМЕ е постановление на прокурор, средовател, дознател  или определение на  съда.

Основни принципи при назначаване на СМЕ:

 • необходимост от специални знания в областта на СМ
 • възлагане на СМЕ на физически лица
 • възлагане на СМЕ на лица, които притежават необходимата правоспособност, подготовка и опит
 • възлагане на СМЕ на лица НЕзаинтересовани от изхода на делото
 • независимост на експерта от страните на процеса

 Задължителна СМЕ се назначава, когато съществува съмнение, относно:

 • причината за смъртта
 • изледване на биологични следи по веществени доказателства
 • характера на телесната повреда
 • способност на свидетеля / обвиняемия провилно да възприема фактите, които имат значение по делото
 • всички престъпления против личността – убийство, вкл. детеубийство, полови престъпления, професионални нарушения от мед. работници

В останалите случаи СМЕ се назначава според обстоятелствата по делото по преценка на органите на предварителното производство (прокурор, средовател, дознател) и съда.

Назначаване на СМЕ в гражданския процес

 • бракоразводни дела
 • спорен родителски произход
 • загуба на трудоспособност и др.

Видове СМЕ

 1. първоначална – първото изследване на обекта със заключение на експерта.
 2. допълнителна – назначава се когато заключението на експерта не е достатъчно пълно и ясно или са възникнали нови въпроси. Първоначалната и  Допълнителната СМЕ най-често се извършват от един и същи експерт.
 3. повторна – когато заключението не е обосновано и възникне съмнение за неговата правилност. Извършна се комисийно.
 4. комисийна (разширена) – членовете на комисията са специалисти от една и съща наука.  Най-често се пазначава при дела за симулации, самоувреждане, при повторни експертизи, дела срещу мед. работници. Съставя се обща СМЕ. Ако членовете на комисията имат различни виждания по въпроса – отделни СМЕ.
 5. комплексна – членовете на комисията са специалисти от различни области на науката, техниката и пр.

СМЕ биват- Медико-автотехнически, медико-балистични и пр.

Форми на организация на СМЕ

 1. свободна – най-старата и най-елементарна форма. При нея следствието или съдът възлагат СМЕ на отделни лекари, които смятат за най-компетентни по определени въпроси и се ползват с обществено доверие.
 2. заклета – по-усъвършенствана форма, при която екперти могат да бъдат само лекари, подготвени за тази задача, положили клетва и вписани в съда в определени списъци. (Франция)
 3. длъжностна – най-съвършенна- специално обучени лекари – съдебни лекари.
Организация на СМЕ у нас
 • Към всички Многопрофилни болници за активно лечение има разкрити отделения по СМ.
 • Катедри по СМ – София, Пловдив, Ст.Загора, Плевен и Варна
 • Централна СМ лаборатория към ВМА – обслужва въоръжените сили на РБългария
 • Научно-изследователски институт по криминалистика към МВР – изследване на веществени доказателства и ДНК- анализ.

 

Share this