Експерт – права, задължения и отговорност. Обекти на СМЕ. СМ документация

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


СМ експерт

Експерт (според НПК и ГПК), това е специалист в областта на науката, изкуството, техниката и др. и има призната по установения ред професионална правоспособност. За експерт може да бъде назначено сомо физическо лице. Лекарят, независимо от неговата специалност не е есперт в процесуален смисъл, ако липсва постановление или определение за назначаването му като такъв. За експерт може да бъде призован всеки лекар.. Стоматолози, фармацевти, биолози и др. могат да бъдат експерти в рамките на тяхната професионална компетентност. Въз основа на събраните данни в съдебния процес, експертът прави преценка и дава заключение на поставените въпроси по делото. Свидетеля по делото само възпроизвежда видяното, чутото, без да прави преценка, да дава мнение и заключение. 

Не могат да бъдат експерти лица, които:
 • не притежават необходимата професионална квалификация
 • лица без висше медицинско образование
 • експертът е в някаква зависимост с някоя от страните – роднина, колега в службата и пр.
 • ако е свидетел
 • ако е заинересован от изхода на делото

Процесуално основание за провеждане на СМЕ е постановление на прокурор, средовател, дознател  или определение на  съда, т.е. в писмен вид.  В него трябва да се посочат:

 • Основанията, поради които се налага извършването на СМЕ
 • Обекта – труп, живо лице и пр.
 • Задачите на СМЕ – въпросите имат СМ характер, а не правен (умисъл за престъпление, вменяемост…)
 • Вида на СМЕ
 • Описание на материалите предоставени на екперта
 • Данни от следствието имащи връзка със задачите на СМЕ
Експертът има право
 • да се запознае с целтта и задачите на експертизата, да получи от разследващите органи ясно формулирани въпроси, по които трябва да даде заключение, както и да иска доуточняване на неясните такива
 • да се запознае с обстоятелствата по делото и ако се налага да изиска допълнителни материали
 • да присъства на съдебното заседание и да задава въпроси на страните по делото
 • при трудности или нужда екпертът може да поиска разширяване на СМЕ
 • когато експертите са повече от един, те имат право да се съвещават и ако имат единодушно мнение, могат да възложат на един от тях да изложи общото мнание пред съда. Когато са на различно мнение, всеки експерт дава самостоятелно заключение. Когато съдът не може да вземе становище по разногласието, той назначава допълнителни експертизи или експерти.
Експертът е задължен
 • да се яви пред определения орган, когато бъде призован и даде заключение по въпросите на екпертизата. За неявяване или отказ да даде заключение – глоба.
 • еспертът може да откаже да даде заключение, само ако поставените въпроси излизат от рамката на неговата компетентност или предоставените му материали са недостатъчни за да състави обосновано заключение.
 • ако в хода на СМЕ се открият нови материали, обстоятелства и пр от  мед. естество – се посочват в заключението
 • Заключението -  трябва да бъзе научно обосновано, изчерпателно и да дава ясен отговор на поставените въпроси.  Писмено. Подписано  и Предадено в определения срок
 • Опазване на следствената тайна – важи и за студентите.

Отговорност на експерта

 • Небражното, невнимателно или  грешно (съзнателно или по непредпазливост)  съставяне на СМЕ и длъжностно нарушение и се наказва според НПК.


Обекти на СМЕ

СМЕ на живи лица
 • медико-биологични показатели на телесни повреди
 • причинна връзка между престъпното деяние и телесната повреда
 • здравословно състояние и  загубена трудоспособност
 • полово състояние и полови престъпления
 • родителски произход
 • престорени заболявания – симулация, агравация, дисимулация
 • идентификация на личността
СМЕ на трупове
 • насилствена  / ненасилствена смърт
 • трупове на новородени
 • трупни части
СМЕ на веществени доказателства
 • установяване възможността за получаване на определено увреждане от даден предмет
 • доказване на биологични следи
СМЕ по писмени данни
 • за изясняване характера на увреждането и телесната повреда
 • причина за смъртта – допусната ли е лекарска грешка? и ако да – каква?


СМ документация

СМЕ – издава се по нареждане на органите на досъдебното и съдебното производство

СМУ- по частно искане

Протоколна част:
 • Уводна част с предварителни сведения
 • трите имена и длъжност на експерта
 • дата, час и място където се извършво СМЕ
 • основание да извършване на СМЕ
 • в присъствието на кого?
 • обект на СМЕ
 • задачи на СМЕ
 • предварителни сведения – излага се накратко, онова което има значение за СМЕ
Описателна част
 • Външен оглед
 • Вътрешен оглед
 • Изследване по време на аутопсията и взети материали за допълнителни проучвания
 • Резултати от допълнителните изследвания
 • Заключение и Подпис на експерта    Трябва да бъде обстойно, мотивирано и да дава отговор на поставените въпроси.
СМ диагноза – медико- биологичен х-р
 • Основно заболяване / увреждане – непосредствената причина за смъртта
 • Усложнения на основното заболяване / увреждане – непосредствено свързани с основното З. или У.
 • Съпътстващи и  др. заболявания / увреждания – нямат отношение към причината за смъртта
Изводи на експерта
 • изчерпателен анализ на всички данни от аутопсията, взаимовръзка и последоваятелност
 • Генеза  и давност на смъртта, давност на уврежданията, изводи за предмета и др.
Правила за съставяне на СМЕ
 1. Пълнота на описанието – изчерпателно и системно се посочват установените обективни данни
 2. Обективност на изложението – подробно и точно да отговаря на действителността
 3. Неточно или невярно описание = грешно заключение
 4. Разбираемост на изложението
  • на компютър (пишеща машина)
  • без поправки и задрасквания
  • без специални термини, на Български език. СМЕ ще се чете от хора с немедицинско образование.

 

Share this