Увреждания на костите, мозъка и вътрешните органи

Tags:
Published on: 12.03.2012


Травматични счупвания на костите

Определение

Получават се при значителни външни механични въздействия и обикновено се придружават с обширни увреждания на меките тъкани

Класификация

 • директни и индиректни
  • директни – фрактурата е в мястото на приложената мехнична сила
  • индиректни – фрактурата е далеч от нея – при падане върху рамото – ключицата
 • открити и закрити
 • едностранни и двустранни (симитрични и несиметрични)
 • единични, двойни, множествени и раздробени
 • пълни с / без разместване
 • непълни – пукнатини, инфракционни, импресионн
  • пукнатини – чести на черепа и дългите кости
  • инфракционни -  частични счупвания – напр. на ребрата, при които периоста остава запазен
  • импресионни – хлътвания – най-често на плоски и широки кости – черепа
 • по положение и направление на фрактурна линия- напречни, коси, надлъжни, спираловидни
 • епифизарни (вътреставни), метафизарни, диафизарни
 • според механизма на получаване – чрез огъване, притискане, усукване, откъсване
  • чрез огъване – механичната сила действа перпендикулярно, костта се огъва и се чупи на срещуположната страна (на мястото на най-голямото разтягане). При дългите тръбести кости така се отчупва един триягълен фрагмент с връх откъм страната на приложената сила – Бампер ф-ри.
  • чрез притискане – при падане от високо – набиване на диафизата в епифизата – например на тибия, на главата на бедрената кост в ацетабулума, смачкване на петната кост, на прешлен
  • чрез усукване – получава се при фиксиране в единия край и завъртане – спираловидна фрактура
  • чрез откъсване – при силна контракция на мускула – олекранон  и патела

Фрактури на кости в различни области на тялото

Глава
фактори, които оказват влияние върху характера на фрактурите на черепа
 • устойчивост на костната тъкан – Костната тъкан е по-устойчива на притискане, и по малко на разтягане и огъване. Затова в мястото на удара външната пластинка, който е подложена на притискане, а е и по-дебела може и да не се счупи. Вътрешната пластинка – на разтягане – чупи се във вид на пукнатина, най- често единична.
 • форма на черепа  - колкото свода на черепа е по-близък до полусфера, толкова е по- устойчив
 • възраст  – при остеопороза- по лесна чупливост. При изследване на трупа трябва да се отбележи дебелината на костите и има ли повишена чупливост.
 • вид на контактната повърхност на увреждащия предмет, приложена сила , направление на външното въздействие
Видове фрактури в областа на главата

Линейни ф-ри – Удар с ТТП с широка контактна повърхноста по свода на черепа

 • 4000 N – пукнатина в предна черепна ямка
 • 6000 N – разпространяване към средна черепна ямка
 • 10 000 N – към задна черепна ямка

Дупчести ф-ри – рязък перпендикулярен удар  и ТТП с не голяма удряща повърхност и добре очертана форма и ръбове 4/4 см – брадва и чук)

Импресионни ф-ри – силен перпендикулярен удар с ТТП с широка и гладка повърхност (дъска или падане от високо върху главата). Черепния свод се сплесква – концентрични пукнатини, пресечени от радиерни такива. По радиерните пукнатини поже да се определи посоката на удара – разпространяват се по посоката на удара.

Компресионни  ф-ри – битемпорално или челно тилно. Директни фрактури от притискането и индиректни меридианни от разтягането, свързващи двата полюса на приложената сила. При двустранно и срещуположно притискане се скъсява диаметъра в местата на притискане, а се удължава „екватора”- тук напрежението от преразтягане е по-голямо- меридианна индиректна ф-ра. При прегазване от товарно МПС притискането е битемпорално – фрактурната линия минава напречно на турското седло през средните черепни ямки. Индиректните ф-ри се получават предимно по базата на черепа поради по-разнородната му структура (тънки и дебели участъци), което го прави по-неустойчив.

Депресионни ф-ри – отломъкът хлътва и се подпъхва под вътрешната пластинка на неувредената кост

Терасовидни ф-ри – кос удар с ъгъла на чук- получава се хлътване на костите

Улеообразни ф-ри – удар с продъговат или цилиндричен ТТП

Многофрагментни ф-ри- при силни удари с тежки предмети

Раздалечаване на шевовете (диастаза) – при не много силен удар при млади индивиди

Фрактури на долната челюст

Анатомично слаби места

 • между 3 и 4ти  и между 7 и 8 зъб
 • в областта на foramen mentale
 • основата на шийката на ставния израстък

Клинична картина

Нарушена оклузия от дислокацията. Най-силно изразена при двустранни странични ф-ри.  Централния флагмент се измества назад, заедно с корена на езика- дислокационна асфиксия.

Механизъм на получаване – от огъване и от разтягане.

 1. Ф-рите от огъване са индиректни и се получават при увеличаване изпъкналостта на долночелюстната дъга. Върху външната пластинка действат сили на разтягане, а върху вътрешната – на притискане. Ако е в областта на тялото на долната челюст може да се получи триъгълен фрагмент с основа към долния край.  В участъка на разтягане – ветрилообразни пукнатини изхождащи от фрактурната линия и сключващи с нея остър ъгъл.
 2. Ф-ри при  сключени челюсти – долната челюст е фиксирана и страничното изместване е ограничено. При силен удар се получават директни ф-ри.
 3. Ф-ри при  разтворени челюсти – долната челюст е фиксирана само в областта на ставните израстъци и затова енергията на удара се разпростира по цялата челюст. Получават се индиректри ф-ри – счупване на шийката на ставния израстък от срещуположната страна + директна ф-ра в мястото на удара, ако е достатъчно силен.  Такива ф-ри могат да се получат и при сключени челюсти, ако  липсват зъби.
 4. Двустранно симетрично притискане – ф-рата е в областта на брадичката.
 5. Двустранно Асиметрично притискане – при удар в областта на ъгъла – директна ф-ра- в мястото на удара и индиректна – срущуположно в областа на кучешкия зъб.
 6. Притискане отпред назад или силен удар – директна ф-ра по средната линия на брадичката, и индиректна – едно/двустранна в областта на ставните изръстъци. Често се получават и ф-ри по базата на черепа- слухов проход, пирамидата на слепоочната кост.
 7. Едностранен удар с хоризонтално направление с ТТП с широка удряща повърхностиндиректна ф-ра   –  в областта на шийката на ставния израстък и между  кучешкия зъб и предкътника.
 8. Удар отдолу нагоре -  получава се когато главата е наклоненан назад, което води и до полусключено състояние на челюстите – ако удара е в областта на брадичката – едно или двустранна ф-ра в областта на ъгъла + едно/двустранно на шийката на ставния израстък. Ако удара е в ъгъла -  по механизма на притискане се получава напречна ф-ра на клона на долната челюст.
Фрактури на горната челюст

По- редки!

 1. Директни ф-ри – удар с ТТП с широка удряща повърхност и от падане от високо. Фрактурните линии минават по шевовете съединяващи горната челюст с  лицевия череп и с базата на черепа. При голяма сила на удара горната челюст може да се вклини в базата на черепа или да се откъсне от нея.
 2. Частични- запазва се функционалната връзка с основата на черепа.
 3. Тотални напречни ф-ри – горната челюст със/без останалата част от лицевия череп се откъсва.
 4. Типични ф-ри на тялото – фрактурните линии минават по шевовете съединяващи горната челюст със съседните кости на  лицевия череп – Льо Фор І, ІІ, ІІІ
Фрактури на тялото  на ябълчната кост

Получават се от перпендикулярен удар, при което костта се измества навътре и надолу (бузата хлътва). Може да се притисне и мускулния израстък на мандибулата.

Фрактури дъгата на ябълчната кост

Механизъм на получаване- от притискане

 • безфрагментни -  рязък удар с ТТП
 • фрагментни – при постепенно притискане – триъгълна отломка с основа към точката на прилагане на силата
 • фрагментни с вбиване на отломъка навътре – рязък и много силен удар при ПТП
 • смесени – тяло+дъга+ други кости на черепа
Фрактури на носни кости

Много чести (над 25%) поради изпъкналостта на носа и поради това, че са много крехки.

 • със/без разместване
 • със/без деформация на носа
 • с едновременно увреждане на хрущялния скелет на носа
 • изолирани / съчетани

При челен удар може да се получи хлътване на носа.

При страничен удар – изкривяване в противоположната посока.

Клинично

 • кръвонасядане  по клепачите – Травматични очила
 • затруднено носово дишане
 • нарушено обоняние
 • девиация на носната преграда
Ребра, гръдна кост и лопатка

Ф-ри на ребра - притискане с предмет с широка повърхност  – при ПТП или падане от високо.

Гръбначен стълб

Въздействие в напречно направление- ПТП / падане от високо.

 • ф-ри на напречните израстъци
 • разкъсване на междупрешленни дискове
 • напречни / коси ф-ри на телата на прешлените

Вертикално въздействие - при падане от високо на глава /крака – Компресионни ф-ри

Тазови кости

При удар отпред

 • хоризонтални клонове на ланните кости
 • клоновете на седалищните кости

При страничен удар

 • директни ф-ри в мястото на удара
Дълги тръбести кости
 • от огъване
 • от ротация


Увреждания на вътрешните органи

Разкъсване

 • пряк удар – разкъсване на черен дроб или слезка при удар в корема
 • притискане на тялото при прегазване с МПС
 • разкъсване на сърцето при падане от високо или удар в гърдите

Смачкмане  

 • силно въздействие – при прегазване
 • най-лесно паренхимните органи – слезка и черен дроб

Откъсване  

 • още по-голяма сила- железопътна травма, притискане между буфери, падане от високо
 • разместване и излизане на откъснатия орган през естествени или патологични отвори


ЧМТ

Определение

Съвкупност от увреждания на меките тъкани на главата, на костите, мозъчните обвивки и мозъка с неврологични, метаболитни, хемо и ликвородинамични разстройства на мозъка

Епидемиология
 • 75% от случаите при съчетана травма
 • 70-80% при ПТП има ЧМТ
Фактори и условия, определяши механизма на възникване и характера на ЧМТ
 • Кинетична енергия и особености на увреждащия предмет
  • скорост
  • форма
  • маса
  • тежест
  • еластичност
  • зацапване
  • чуждо тяло
  • вид на удрящата повърхност и пр.
 • АФ особености на главата
  • анатомичен строеж на черепа
  • свойства на черепните кости в мястото на удара
  • функционално състояние на кръвоносната и ликворната система
  • патологични изменения на костите в мястото на удара
  • защита – коса, шапка и пр.
 • Анатомо-биологична х-ка на индивида
  • възраст, пол, ръст, телесна маса
  • скорост на падане на тялото
  • реактивност на организма
  • съпътстващи З
  • Алкохол и др.
Механизъм на възникване на ЧМТ
 • място на приложение на силата - челно, тилно, слепоочно, теменно, отдолу
 • вид на травматичното действие - импресионно, инерционно, компресионно, комбинирано
 • направление – перпендикулялно, косо
 • сила – силен, рязък, постепен или слаб удар
 • начин – едно/дву странно, едновременно или не.
Класификация

Открити– нарушена е  херметичността на черепната кухина

 • рани на меките тъкани с увреда на апоневрозата
 • фрактури на свода на черепа
 • фрактури на черепната основа с кръвотечение и изтичане на ликвор

Закрити

 • ПТП, УТТП – юмрук, ритник, падане от високо, производствени и битови травми
 • АЛКОХОЛ
 • охлузване  и кръвонасядане
 • хематоми под надкостницата
 • фрактури на свода на черепа, без увреда на меките тъкани, апоневрозата, дура матер
 • сътресение на мозъка
 • контузия на мозъка
 • взривна ( въздушна) травма

Три групи изменения при ЗЧМТ:

 • Първични – непосредствено след травмата
 • Последващи – некроза, перифокално възпаление, автолиза
 • Вторични  – предизвикани от Р на кръвообращението и от травмата- кръвоизливи, некрози
Класификация на морфологичните прояви при ЧМТ
 • Ранни морфологични промени
  • структурни изменения – съдове и нерви, мозъчна тъкан, обвивки на мозъка / меки тъкани на главата/ череп
  • кръвоизливи
   • субарахноидални
   • субдурални
   • епидурални
   • в мозъчните стомахчета
   • въпремозъчни
   • вмеката мозъчна обвивка
 • Усложнения
  • Инфекциозни
  • Неинфекциозни
   • субдурален хигром
   • дислокация на мозъка
   • мозъчна компресия
   • оток и набъбване
   • травматична епилепсия
   • вторични кръвоизливи
   • хидроцефалия

 

Share this