Отравяния с алкохоли (етанол и метанол)

Отравяне с етилов алкохол

СМ значение има само острото алкохолно опиване. Етиловия алкохол е протоплазмена отрова, която разстройва обменните процеси.

Токсокинетика

 • резорбция- 60- 90 мин – приет през устата бързо се резорбира. 20% в стомаха, 80% в тънкото черво.
 • разпределение- алкохола се появява в кръвта 5-10 мин след приемането му. Поради голямата му дифузионна способност, се разпределя почти равномерно във всички тъкани. Зависи от кръвоснабдяването на тъканите и органите. Богато кръвоснабдените органи (мозък, мускули), а също и течните среди в организма (кръв, ликвор, урина) поемат повече алкохол.
 • биотрансформация – 90% в черния дроб – чрез окисление до ацеталдехид
  • алкохол- дехидрогеназа – основния ензим, окислява до ацеталдехид
  • алдехид – дехидрогеназа – до оцетна киселина, която се включва в цикъла на Кребс
  • каталаза -10% до CO2  и H2O
  • микрозомна етанол окисляваща с-ма с участие на НАДФ.Н до ацеталдехид
  • процесът на метаболизиране на алкохола се задържа при приемане на големи количества, при увредена чернодробна функция и при прием на лекарствени средства. Натрупват се междинни продукти имат токсичен ефект.
 • елиминиране
  • за 20-24ч се излъчва цялото прието количество
  • 15% в непроменен вид – повръщане, чрез ДС, потта, урината
 • взаимодействие на алкохола с лекарствени средства
  • алкохола потенциира действието на всички лекарствени средства потискащи ЦНС- сънотворни, транквиланти, невролептици, наркотични аналгетици
  • засилва хипотензивния ефект на централните антихипертензивни лекарства
  • засилва хипогликемията

Клинична картина на острото алкохолно опиване

Действието на алкохола при острото алкохолно опиване се проявява предимно чрез иноксикация на ЦНС (20% от МОС за мозъка) и то в определена последователност. Алкохолът потиска мозъчната кора, първо задръжните, а после и възбудните процеси. Индивида се лишава от ругулаторната функция на кората, която направлява поведението му в обществото.

Стадии на алкохолното опиване

Възбуден

 • най-голямо криминогенно значение
 • повишена активност, но  неадекватни и забавени реакции
 • намалени самокритичност, концентрация на вниманието, обща и умствена работоспособност
 • пространствена ориентация – непълна и невярна

Задръжен

 • преобладават явления на потискане – човека може да стане обект на чужда престъпна дейност
 • отпуснатост, флегматичност, сънливост
 • походката – неуверена
 • пространствена ориентация- трудна

Паралитичен

 • дълбок сън, преминаващ в кома
 • може да настъпи смърт от първично спиране на дишането

„Махмурлук” – метатоксичен (постинтоксикационен)- последица от настъпилите резстройства

 • главоболие
 • понижено настроение до потиснатост
 • силна жажда
 • безапетитие
 • намалена обща и умствена работоспособност
Благоприятстващи фактори
 • количество
 • концентрация
 • бързина
 • празен стомах
 • газирани напитки
 • умора
 • здравословно състояние
 • психоемоционална настойка (радост, скръб…)
Трупна картина – НЕХАРАКТЕРНА
 • смъртта при алкохолно опиване настъпва най-често в стадия на елиминиране, когато концентрацията на алкохола в урината е по-висока от тази в кръвта
 • непосредствена причина за смартта е ОСН
 • бързо настъпила смърт с оток на мозяка и белите дробове
 • специфична миризма
 • препълнен пикочен мехур
Усложнено алкохолно опиване

Започва като обикнове, следва остра психоза, помрачаване на съзнанието, липса спомен, на върха на психотичната продукция нарушенията в координацията изчезват.

Патологично алкохолно опиване

БЕЗ нарушения в координацията. Настъпва при приемане на незначителни количества алкохол. Започва и завършва внезапно – психоза- силен страх, ужас, отбратително поведение, помрачаване на съзнанието  и  липсва спомен.

Степени на алкохолно опиване

(според промилите алкохохол в кръвта)

 • до 0.1  – в границите на физиологичната норма
 • 0.1 – 0.2 – трезво лице
 • 0.2 – 0.5 – субклинична степен – отслабване на финната координация, вниманието, съобразителността
 • 0.5 – 1.5 – лека степен – емоционална неустойчивост, отслабване на координация, вниманието, съобразителността, забавени р-ии, умерено нарушена координация. Пияно състояние, не се разрешава шофирането
 • 1.5 – 2.5 – средна степен – значителни нарушения в мисловната дейност, речта,  координация, вниманието, съобразителността, силно забавени р-ии, признаци на потискане на ЦНС
 • 2.5 – 3.0 – тежка степен – тежко потискане на ЦНС- сопор до кома, нечувствителност на болково дразнене, тежки нарушения в дишането и сърдечната дейност, понижение на телесната температура, изпускане на тазовите резервоари, възможен смъртен изход
 • 3.0 – 5.0 – смъртоносно отравяне – тежко коматозно състояние, което най-често завършва със смърт поради парализа на ДЦ и ССЦ
 • над 5.0 – абсолютно смъртоносна концентрация на алкохола в кръвтта

СМЕ за установяне на алкохол на живо лице и труп

Психомоторен статус – адекватност на отговорите, рефлекси, равновесие, миризма на алкохол

Ориентировъчни (качествени проби)

 • Драгер – определяне концентрацията на алкохол в кръвта, чрез измерване му в издишания въздух
 • Проба на Шмид – цветна р-я – прилага се на труп

Количествено определяне на алкохола в биологични материали

 • Газхроматографски метод –  кръвта се взима от вена след дезинфекция с ВОДА и САПУН. Пробите се постъвят в пеницилинови шишета с консервант като се пълнят догоре. Етикетират се. Облепват се с лейкопласт. По същия начин се взима и проба от урина. При труп- от дълбока вена.
  Ако изследването на проби взети през 30мин до 1ч покаже нарастване на концентрацията на алкохола в кръвта, това показва че резорбцията не е завършила. До същия извод се достига и ако концентрацията на алкохола в кръвта е по-голяма от тази в урината
 • Формула на Видмарк – Позволява да се изчисли приблизителната концентрация на алкохола в кръвтта, на база сведения за количичеството и вида на изпитата алкохолна напитка, поетото количество етанол

  A = P . r (C + ?. t)

  A – количество приет алкохол в грамове

  P – телесна маса в килограми

  r – фактор на дифузия на алкохола в организма

  C – концентрация на алкохола в кръвтта         

  ? – коефициент на изчисляване на алкохола за 1ч рледно с  0.15 промила

  t – време от консумацията до изследването

Основни въпроси на СМЕ

 • Консумирало ли е лицето алкохол
 • Кога
 • Колко
 • Какво количество е резорбирано, по време когато е взета пробата и по-време на проишествието
 • Степен на алкохолна интоксикация
 • В коя фаза – резорбзия, елиминация, „махмурлук”
 • Други приети вещества – наркотици, лекарства
 • За какъв тип алкохолно опиване се касае – обикновено, усложнено или патологично

Отравяне с метилов алкохол

DL 30-100 g

Х-рно за отравянето е:

 • липса на възбуден стадий
 • латентен период часове до 3-4 дни
 • атрофия на зрителен и слухов нерв
 • тежко отравяне – внезапно начало  с  задух, цианоца, кома и колапс
 • нехарактерна трупна находка

 

Share this