СМЕ на телесни повреди по нашия Наказателен кодекс

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

 Виновното нарушаване на здравето на личността е наказуемо и се квалифицира като телесна повреда.

Телесна повреда е противоправно и виновно увреждане състоянието на организма на друго лице в атаномично, функционално или естетично отношение или нарушаване на доброто му самочувствие ч/з физическа болка или страдание. Не е престъпление телесно увреждане, извършено при медицинска операция, необходима за здравето и живота.

Правното понятие телесна повреда включва два елемента

 • Медицинска диагноза – вид и характер на увреждането (медико-биологична характеристика)
 • Правен критерий – защитава интересите на индивида и на общeството: обществено опасен характер на акта, обществена значимост и вина.

Пример: Постоянна слепота с едното или двете очи

От медицинска гл.т. загубата на едното око не води до слепота, но според НК е Тежка телесна повреда, независимо дали е с едното или и с двете очи.

Общи медико- биологични признаци (критерии) на телесните повреди

 • степен на засягане на определена функция (съзнание, зрение, слух, говор, моторика, детеродна способност…)
 • степен на анатомично засягане на определени органи и тъкани
 • степен на причинено разстройство на здравето – Временно / Постоянно; Опасно / Неопасно за живота
 • степен на нарушаване на доброто самочувствие – болка или страдание.

Правни понятия

 • степен на телесна повреда – тежка, средна, лека
 • времетраене на повредата при пълно или частично загубване на функция или орган
  • „продължително”
  • „трайно”
  • „завинаги”
  • „постоянно”
  • „временно”
 • обезобразяване (естетичен критерий)

Обект на престъплението телесна повреда и здравето на другиго. Възрастта на пострадалото лице не се взима под внимание при преценяване тежестта на телесната повреда.

Субект може да бъде всяко вменяемо лице. Телесните пвреди могат да бъдат нанесени умишлено и по непредпазливост -  чрез действие или бездействие. По обективно причинената телесна повреда можем да съдим за умисъла на дееца. Достатъчно е деца да е имал умисъл за увреждане на здравето на пострадалия, а дали умисът е за тежка, следна или лека телесна повреда, зависи от обективно причинения резултат.

Средствата, с които се постига увреждане могат да бъдат най-различни външни фактори. Характера на използваното външно въздействие и начина на приложение  не са от значение. При квалифицирането на телесната повреда от значение е не начина на причиняването и, а степента на засягане здравето на пострадалия.

 

Квалификация на телесните повреди

Тежка – тези които отнемат или тежко нарушават (постоянно или продължително) някоя важна функция на организма или представляват постоянна опастност за живота.

Средна – увреждания, които не са отнели напълно някои от определените от закона важни функции ИЛИ представляват временна опастност за живота, ИЛИ са довели постоянно разстройство на здравето, но без опастност за живота.

Лека – временно разстройство на здравето, но без опастност за живота, физическа болка или страдание.

Телесни повреди, нанесени умишлено са наказуеми. Повреди причинени по непредпазливост, са наказуеми ако се отнася за средна и тежка степен

Основни задачи на СМЕ

 • експертът не прави квалификацията, а дава само основания за нея
 • определя медицинското естество на уврежданията
 • на база даденото заключение органите на правораздаването квалифицират телесните повреди
 • да се изясни какво е било здравословното състояние преди нанасяне на вредата
 • да се определи средството и начин на получаване на уврежданията
 • установяване на причинната връзка мужду деянието и резултата
 • давност на телесните порведи
 • вземат се предвид и настъпилине усложнения / влошаване, ако е в причинна връзка с деянието
 • възможно ли е пострадалия сам да си причини тези увреждания
 • при настъпила смърт – преценява се изходното състояние (не винаги една телесна повреда довела до смърт се квалифицира като тежка)
 • да прецени дали е било „по начин, особено мъчителен за пострадлия
 • прогноза и размер на загубата на трудоспособност (въз основа на конкретното състояние)

 

Share this