СМЕ при спорен родителски произход

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

СМЕ при спорен родителски произход, се основава на следните данни

 • физическа възможност за полово сношение и изчисляване на вероятната дата на зачеване
 • полово функция на мъжа по време на зачеването на детето в конкретния случай
 • полова функция на жената в периода на зачеването и дали тя е родила
 • антропогенетични данни на родителската двойка и детето

Видове СМЕ

Кръвно групова екпертиза

Има за цел въз основа на проведените изследвания, да се произнесе дали биологичното бащинство на посочения мъж е възможно, или се изключва. Ако изключване на бащинство  е категорично, не са необходими по-нататъчни изследвания.

 • Еритроцитни системи
 • Левкоцитни системи
 • Серумни системи
 • Ензимни системи

Основни принципи

 • Детето получава от родителите си по 50% от генетичната им информация
 • Формирането им завършва към 6м възраст
 • Неизменност на кръвно груповите фактори през целия живот на човека
 • Унаследяването на кръвно групови фактори от една система е независимо от другите системи
 • Кодоминантост (едновременна и еднаква експресия на гените
 • Мендилов тип – по-рядко
Хромозомна екпертиза

При неизключване на бащинство се преценка на кариотипите на изследваните лица. Базира се на полиморфизма на отделните хромозими в кариотипа на различните индивиди. Наричат се хромозомни варианти, и обикновено не се проявяват фенотипно.

ДНК екпертиза

Дава конкретна вероятност- близка до 100%

Антропобиометрична експертиза

Детето трябва да е над 3.5г. Прави се след извършване на серологичната експертиза, в случаите когато не може да се изкючи бащинство и когато са посочени повече от един мъж за баща. Преценяват се около 70 относителни белега и 10 пръстови отпечатъка.

Интерпретация на резултатите и възможности на кръвно груповата експертиза

Интерпретациите на резултатите от изследването при изключване на бащинството става като се приеме за сигурна майката. Достатъчно е изключването на бащинството да стане по една система, за да се приеме че даден мъж не е биологичния баща на детето.
Колкото по-голям е броя на кръвногруповите системи, включени в изследването, толкова по-голяма е вероятността да се изключи бащинството (ВИБ).

ВИБ – колко мъже от 100, които със сигурност не са бащи могат да бъдат изключени по съответната кръвно- групова система.

Когато по изследваните кръвно групови системи детето не може да произхожда от посочения за баща мъж, експертът дава заключение за изключване на бащинство.

Когато детето може да произхожда от посочения за баща мъж, експертът дава заключение, че бащинството не се изключване и баща на детето може да е всики друг мъж със същите или други кръвно-групови комбинации, които не водят до изключване на бощинство. Изчислява се степен на вероятност за бащинство на това лице. Стойности над 90% – се приемат за вероятни, а под 10% – не вероятни.

 

Share this