Системата АВО и приложението й в СМЕ за спорен родителски произход

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

В серума на човек се намират аглутинини (антитела), срещу които липсват съответните аглутиногени (антигени).
Според Аглутиногените на еритроцитите се различават четири основни гръвни групи:

 1. А – имат Анти – В аглутинини в серума. Има две подгрупи А1 (80%) и А2
 2. В – Анти – А
 3. АВ – нямат аглутинини
 4. 0 –  Анти – А + Анти – В
Правила за унаследяване на гените по системата АВО

Антигените на системата АВО се контролират от три алелни гена – А, В и 0.
При наличие  на ген А,  се синтезира антиген А, а на ген В – антиген В. 
В зависимост от комбинациите на трите алела са възможни 6 генотипа и 4 фенотипа.

Нито един антиген, не може да се появи у детето у ако не съществува у майката или бащата.

Ако един наличен антиген у детето, липсва у майката, той задължително произхожда от бащата. Ако съотвентия антиген липсва у лицето посочено за баща, кръвна връзка не съществува и бащинството категорично се изключва.  

Антигените А и В не могат да се появят в кръвта на детето, ако не се съдържат в кръвта на поне един от родителите. Същите обаче може и да не се появят, макар да са налице у родителите.

Родител от  кр.гр. 0, не може да има дете с кр.гр. АВ и обратно.

Антиген А1 е доминантен спрямо А2.

Определяне на кръвната група по с-мата АВО

Основа се на принципа на изохемаглутинацията.

Определянето на кръвните групи се извършва от лекар или биолог, а кръвопреливането само от лекар.

Кръстосан метод:

 • с познати тест – серуми (обикновена проба)
  • тест – серум анти-В се получава от кръв с група А
  • тест- серум В – от кръв с група В
  • тест серум АВ – от кръв с група О
 • с познати тест еритроцити
  • получават от кръв с известна кръвна група А и В
Определяне на кръвна група с познати тест- серуми (обикновена проба)
 • върху плочката за определяне на кръвната група се написва № на пробата
 • върху трите гнезда вертикално разположени едно над друго се накапва по 1 капка от тест-серумите, в следната последователност:
  • тест серум А – най-горното гнездо
  • тест серум В
  • тест серум О – в най-долното
 • накапване във всяко гнездо по 1 капка от изследвания серум
 • разбъркване
 • първо отчитане след 5мин 
 • второ окончателно отчитане след 10 мин
 • накапване на физиологичен разтвор и проверка (за да се избегнат псивдоположителни резултати)
Източници на грешки при кръвната група по с-мата АВО
 • изтекъл срок на годност на тест серумите
 • неправилно съхранение
 • паднал етикет
 • неспазване съотношението тест-серум- кръв (10 : 1)
 • ако не се накапе физиологичен разствор преди окончателното отчитане на резултата
 • ако плочките не са чисти, сухи и  затоплени до стайна температура
 • ако не се вземат предвид заболявания (сепсис, цироза, левкози), които могат да опорочат резултата
Секреторство

Водно разтворими кръвно групови субстнанции. Откриват се в слюнката на 80% от хората (секретори и нонсекретори). Унаследяването става от двойка алелни гени Se и se и е Менделов тип.  Ако майката, вероятният баща и детето са от кр.гр. А1, без изследване на секреторство не може да се изключи бащинство.

 

Share this