Системата Rh и приложението й в СМЕ за спорен родителски произход

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Общи закономерности

Системата Rh е сложна полиалелна система. Според теорията на Fisher – Race, детето унаследява от своите родители по три гена, разположени на съответните хомоложни хромозоми. Генотипа се състои от две „тройки гени”.

  • 3 скачени гена, в които са разположени трите двойки алели – Cc, Dd и Ee.
  • 6 алела контролират синтезата на 6-те антигена- C, c, D, d, E и e.
  • всяка хромозома съдържа само три гена, комбинациите от които са 8 типа – CDE, CDe, Cde, cde, CdE, cDe, cdE, Cde
  • генотипните комбинации за 36, което определя и 18 Rh фенотипа.

За определяне на Rh фактора се използват универсални анти-тест серум, по коагулационния метод върху предметно стъкло при t=370С (в термостат). Върху гназдото за определяне на кръвна група се поставя анти- Rh серум и се смесва с добре утаени еригроцити в съотношение 10:1. Разбърква се. Преди окончателното отчитане на резултата се накапва физиологичен разтвор. При наличие на аглутинация – пробата е положителна, а при липса – отрицателна.

Интерпретиране на резултатите
  • детето унаследява от родителите си по една тройка гени и то в същите  комбинации
  • ако  у детето има антиген, който липсва у майката и посочения мъж за баща – бащинството се изключва
  • при определяне на фенотипа, невинаги може да се установи точния генотип, тъй като теоретично са възможни повече от една генотипни комбинации. Затова за да се приеме или изключи бащинство трябва да се имат предивд всички възможни комбинации.
  • ако бащинството се изключва по едни генотипни комбинации, а по други – не може да се изключи, може да се направи допълнително изследване на родителите на мъжа

 

Share this