Серумни и ензимни системи в СМЕ за спорен родителски произход

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Серумни кръвни групи

Основните носители на антигенни свойства са ?- и  ?- глобулини и ?- липопротеините.

 • Система Hp - Хаптоглобин – ?2-гликопротеин
  • свързва се с хемоглобина в стабилен комплекс, който е с голямо молекулно тегло и по тъкъв начин не може да премине през бъбречния филтър, т.е. не позволява загуба на Fe
  • детерминират се от два алелни гена  Hp1 и  Hp2, унаследяването е кодоминантно
  • три фенотипа – Hp1Hp1, Hp1Hp2 и Hp2Hp2
  • при някои заболявания на черния дроб в серума няма хаптоглобини
 • Система Gm- имуноглобулини - Gm(1), Gm(2), Gm(3), Gm(4) и  Gm(5)
  • някои от тези фактори освен в серума се откориват в органите, в слюнка, сперма и др
 • Система Km- имуноглобулини – Кm(1),  Кm(2), Кm(3)
 • Система Gc- ?2- фракция – детерминира се от два алелни кодоминантни гена; три фенотипа
 • Система Tf- трансферини-  ?1- фракция
  • три основни гена B, C и D
  • свързва Fe и го преняся от плазмата до костния мозък
 • Система Pt – посттрансферини
  • три основни гена  B, C и D
  • 6 фенотипа А, В, С, АB, BC и AC

Ензимни кръвни групи

 • Кисела фосфатаза
 • Фосфо-глюко-мутаза
 • Аденилат-киназа
 • Аденозин-дезаминаза
 • Естераза D
 • Холин-естераза

 

Share this