ДНК-анализ при спорен родителски произход

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Обща характеристика на ДНК анализа

При ДНК анализа се определят неутрални ДНК последователности, повторени различен брой пъти, които представляват около 30% от генома. Намират се в некодиращи зони и нямат фенотипна изява. Промените в тези неутрални локуси се унаследяват по Менделов тип. Наричат се ДНК-полиморфизми.

Предимства на ДНК-полиморфизмите

 • значително по-голям полиморфизъм от белтъчните полиморфизми, а оттам и по-голямата им информативност.
 • ДНК-анализ може да се прави на всякакъв вид тъкън
 • ДНК е по стабилна от белтъците
 • може да се прилага при минимални количества биологичен материал (използва се PSR)
 • анализа е възможен и при значително деградирала ДНК
Видове ДНК повтори
 1. Сателитна ДНК (тандемни повтори) – за СМЕ се използват еднолокусни микросателитни маркери
 2. Разпръснати повтори
Приложение на ДНК анализа в съдебната медицина
 • при спорен родителски произход
 • за определяне на родство в НК – подмяна на новородени деца, продажба на деца
 • идентификация на трупове с неустановена самоличност
 • събиране в единно цяло на разчленени трупове
 • идентификация на лицето (пострадал или извършител) по оставени биологични следи
 • определяне на половата принадлежност на трупни останки
ДНК анализ при спорен родителски произход

Използват се общо над 20 вида автозомни, Y и Х маркери. ДНК анализа при спорен родителски произход се основава на сравнителен анализ на ДНК-профилите на майката, детето и посочения за баща мъж. В детския генотип първо се определят алелите унаследени от майката. Оснаталите алели произхождат от биологичния баща и се сравняват с генотипа на мъжът, посочен за баща.

Когато детския генотип съдържа бащини алели, които ги няма в генотипа на мъжа посочен за баща – бащинството категорично се изключва, а ако се откриват генотипа на мъжа посочен за баща – бащинството не се изключва.

Индекс за бащинство = вероятност (дава се в %) бащата да предаде наблюдаваните алели на детето ( популационна вероятност).

 

Share this