Учение за смъртта

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Учение за смъртта

Определение

Танатология – наука, която изучава процесите на умирането, признаците на смъртта от началните и прояви до пълното разлагане на трупа, както и причините за настъпване на смъртта (thanatos – смърт).

 • Обща – изучава общите закономерности на процеса на умирането, трупните изменения, изследване на трупа за установяване причините за смъртта
 • Специална- изучава эособеностите в танатогенезата при различните заболявания, увреждания и пр.

Танатогенеза – изучава динамиката на клиничните, морфологичните и биохимични промени в процесаса на умирането.

Умиране и смърт
 • смърт – общобиологично явление, неизбежен, естествен завършек на живота
 • процес на умиране – предшества настъпването на смъртта. Основна характеристика на процеса на умирането, е прекратяване на основните функции на организма – кръвообращение, дишане, мозъчна дейност. Настъпва пълна дезорганизация на функциите на организма, т.е. той престава да е единно функционално цяло. Граничните състояния между живота е смъртта се наричат терминални и се характеризират с обратимост.


Терминални състояния

Преагонален период

Дълбоко потискане на мозъчната кора, при запазване функцията на ствола

 • замъглено съзнание и отслабени рефлекси
 • повърхностно и учестено дишане
 • отслабени сърдечни тонове
 • прогресивно спадане на АН
 • „терминална пауза” –  пълна арефлексия
 •  за около 1мин спира на дишането и сърдечната дейност
 • съзнанието липсва
 • зениците са разширени
 • биохомични промени – доминиране на анаеробни, катаболитни процеси
Агонален период

Пълно потискане функцията на ЦНС, включетелно и на ствола

 • пълна арефлексия и липса на съзнание
 • дишането след терминалната пуза  – става при участие на допълнителната дихателна мускулатура
 • вдишването е с отворена уста
 • прогресивно задълбочаване и разредяване
 • първично спира дишането при продължаваща сърдечна дейност – в началото тахикардия и покачване на АН, след което брадикардия и спадане на АН до О mmHg.
 • биохомични промени – потиска се гликолизата

Видове агония:

 • Липса на агония – бърза смърт при  внезапно настъпили тежки увреждания несъвместими с живота
 • Кратка агония – внезапна (сек) или бърза смърт (мин)
 • Агония продължаваща чесове и дни – хронични заболявания
 • Агония удължавана изкуствено чрез реанимация
Клинична смърт
 • започва с прекратяване на сърдечната дейност
 • най-чувствителна на хипоксия е мозъчната тъкан – до 3-4мин клиничната смърт е обратима. Възстановяват се вегетативните функции, но без възвръщане на съзнанието
 • периодът на клинична смърт зависи от предишното състояние на организма


Биологична смърт

 • 5-6 мин след спиране на кръвообращението
 • настъпват необратими изменения в мозъчните клетки


Трупна картина

 • на бързо настъпила смърт- смърт без агония
  • течна кръв
  • обилни и интензивно изразени трупни петна
  • кръвоизливи по кожжата с големина на лещено зърно
  • кръвонапълване на вътрешните органи, дясното сърце, винозните съдовете на мозъка
  • кръвоизливи в паренхима на белите дробове с големина на орех
  • точковидни кръвоизливи по серозните обвивки на вт органи и по лигавиците
 • на настъпила смърт с продължителна агония (агонална смърт)
  • умерено проявени трупни петна
  • хипостаза в нисколежащите части на вътрешните органи
  • оток на белия дроб
  • оток на мозъка
  • обилни съсиреци в сърцето и големите съвдиве (агонална левкоцитоза)


Диагностика на смъртта

 • Клинични признаци
  • Facies Hippocratica – бледо лице, изострен нос, полуотворена уста, очи без блясък
  • пасивно неподвижно тяло с отпусната мускулатура
  • смъртнобледа кожа
 • Физикални методи
  • липса на пулс и сърцебиене
  • арефлексия (зеничен, кортеален)
  • липса на реакция към дразнители
  • признак на Белоглазов – феномен на „котешките очи”  - при прискане на очнатя ябълка встрани зеницата променя формата си. Наблюдава се сред 10-15мин от спиране на сърцето. Относителен признак за настъпила смърт, защото се наблюдава и при мнима смърт.
  • signa mortis – трупни петна (на 30та мин), трупно вкочаняване (1 ? до 2час), стедена кожа
Мнима смърт

Жизнените функции са силно намалени (vita minima) и човека прилича на мъртав. Реанимационните мероприятия се прилагат до появата но признаците на биологичната смърт. Причините:

 • епилепсия
 • енцефалит
 • поразяване от ел. ток
 • отравяне
 • топлинен / слънчев удар
 • измръзване
 • сътресение на мозъка
Съобщение за смърт

Попълва се в 2 екземпляр а- един за близките / един за общината

 1. Паспортна част
 2. Причина за смъртта
  • пряка причина (ОМИ)
  • предхождащи усложнения и заболявания, довели до горепосочената причина (коронарна тромбоза)
  • основна (начална) причина (Хипертонична болест)
  • други придружаващи заболявания (ЗД)


Суправитални явления

Проявите на живот, които се наблюдават в някои тъкани и органи, непосредствено след настъпване на биологичната смърт. Позволяват да се определи давността на смъртта с точност до часове в първите 10-15часа.

 • движения на ресничестия епител на трахеята и бронхите
 • движения на сперматазоидите
 • фагоцитоза
 • контрактилна способност на гладките мускули
 • перисталтични вълни

 

Share this


Close Print