СМЕ на веществени доказателства

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

Веществени доказателства са различни предмети:

 • с  които е извършено или има съмнение, че е извършено престъпление
 • могат да послужат за разкриване на обстоятелствата на извършеното престъпление
 • могат да послужат за идентификация на дееца

Примери:

 • всички оръжия – огнестрелни, боксове …
 • оръдия на труда – чук, тесла, отвертка
 • случайни предмети – камък, метални части
 • биологични продукти – кръв, косми, сперма
 • химични субстанции
 • документи

Поводи за провеждане

 • За идентификация на средствата, с които е извършено престъплението.
  Биотрасология – съпоставяне на морфологичните особености на получените уврежданията и особеностите на „заподозрения” предмет. По този начин може да се определи груповата (вида ~ посечно оръжие), а в някои случаи и индивиуалната принадлежност на предмета (конкретния предмет).
 • За установяване на следи от биологични продукти за определяне на тяхната индивидуална принадлежност е необходимо да се направи сравнителен анализ на заподозрените / уличени, пострадали и свидетели по делото. Според НК когато се налага сравнителен анализ всички лица са задължени да дадат образци за изследване, а при отказ се взимат принудително.

СМЕ на следи от кръв

Начини за откриване
 • с невъоръщено око или лупа, при добро (дневно) осветление
 • облъчване с УВ или ИЧ светлина
 • ориентировъчни проби
Къде се търсят
 • по пода, стените – особено внимание се обръща на сглобките, фугите
 • по предмети / оръжия,  при ПТП – гумите, фарове, броня
 • по дрехите на пострадалия, обвиняемия, заподозрения – шевове, подгави, джобове
Как изглеждат следите от кръв
 • свежата кръв – ярко червен
 • при престояване- кафеникаво – червен
 • в горещи помещения – сивкав
 • на тъмен фон трудно лича т- при косо осветление те лъщят
Взимане на проби за изследване
 • остъргване със скалпел  – големи предмети (мебели)
 • ако са по малки предмети се взимат самите предмети
 • ако са по меки тъкани (килим) – изрязва се
 • дрехи и обувки – изпращат се целите на изследване
 • пресни петна от кръв върху земя, пясък – се попиват с марля / филтърна хартия
Видове следи от кръв – петно – обощаващо поняние

Сложни  - многобройни, съвкупност от следи с различна форма, направление, разположение, с наслагващи се механизми на следообразуване.

Елементарни – единични, с определена форма, вид и големина

 • Локва
  • при изтичане на значително количество кръв върху непопиваща повърхност
  • изводи: степен на кръвозагуба, скорост на изтичане на кръвта, преместване на пострадалия
 • Пропиване
  • при изтичане на кръв върху попиваща повърхност -  килим, пръст
  • разпространява се във всички посоки
  • трудно може да се отстрани без остатък
 • Просмукване
  • при попадане на кръв в пролуките между близко разположени повърхности, където тя се всмуква под влияние на силите на повърхностното напрежение
 • Стичане
  • при попадане на кръв върху отвесни или наклонени повърхности
  • различно широки ивици, насочени надолу, с по-интензивен, бухалковидно уплътнен долен край
  • извод: за положението на пострадалия при нараняването и последователността на уврежданията
 • Капки
  • получават се при свободно падане на кръвта, под действие на собствената им маса, от различна височина и върху различна повърхност
  • кръгла / елипсовидна форма
  • големината и контурите са в зависимост от височината на падането – колкото височината, от която падат е по-малка, толкова контура е по-равен, при увеличаване на височината краищата стават назъбени, лъчеобаразни и може да се образуват вторични пръски
 • Пръски
  • получават се при движение на кървяща повърхност
  • изтичане на кръв под налягане
  • удар в кървяща повърхност
  • замахване с окървавен предмет
  • бухалковидна форма, заострения край сочи посоката, в която са проектирани
 • Зацапвания
  • при контакт на кървяща повърхност с обекти от средата
  • неправилна форма, различна дебелина и големина
 • Забърсвания
  • получават се при приплъзващи движение
  • намаляваща интензивност по посока на движението
 • Отпечатъци
  • при притискане на окървавен предмет върху повърхност
  • по окървавени отпечатъци от пръсти и ходила – идентификация на личноста
Изследване на съмнителни за кръв петна
Ориентировъчни проби
 • Бензидинова р-я
  • висикочувствителна, позитивира се дори при разреждане 1 : 500 000
  • при наличие на кръв – интензивно синьо оцветяване
 • Проба с луминол
  • подходяща за изследване в тъмни помещения
  • химична луминесценция в синьо за 2-3мин
 • Облъчване с УВ лъчи -  черно – кадифен цвят
Доказателствени проби
 • Доказване хемоглобина по абсорбционния му спъктър
 • Определяне видовата принадлежност
  • чрез реакция преципитация с използване на видово спрецифични антисеруми
  • приложима е и при петна от кръв с голяма давност
 • Определяне на кръвно груповата принадлежност (аглутиногените  запазват антигенните си свойства в продължение на много години, дори столетия). При доказване на кръвната група от петна от кръв, по системата АВО не винаги може с категоричност да се приеме / отхвърли неиния произход. Ето защо при наличие на достатъчно материал се пристъпва и към доказването на антигени и по другите кръвно – групови системи – Rh,  MNS  и серумни групи.
  • доказване на аглутинини по метода на Латес – използва се извлек от петно от кръв и суспензия от тест- еритроцити
  • доказване на аглутиногени – основава се на способността та аглутиногените специфично да абсорбират едноименните аглутинини от съответните тест-серуми
 • Определяне половата принадлежност – въз основа на наличието на полов хроматин в ядрата на белите кръвни клетки. Х- хроматин може да се наблюдава и под формата на телца на Бар.
 • Определяне регионалния произход – заедно с изтичането на кръв от поразения орган попадат и клетки.
  • гликоген съдържащи клетки от маточната стена,  изоензим LDH5 – менстуален произход
  • ресничест епител – дехателни пътища
 • Установяване петна от кръв на бременна жена чрез доказване на Хорионгонадотропин
 • Установане петна от кръв на новородено по наличие на HbF
 • Определяне давността на петната от кръв – Трудно!!! Съдим по промяна в цвета, промяна в активността на някои ензими (каталаза, холинестераза), свойства на хемоглобина.
Основни въпроси на СМЕ
 1. Да се установи дали петната са от кръв
 2. Видова принадлежност
 3. Ако кръвта е човешка, каква е кръвно – груповата принадлежност
 4. Полова принадлежност
 5. Регионален произход
 6. Давност на петната от кръв
 7. Дали петното от кръв е от живо или мъртво лице

СМЕ на петна от сперма

Повод – доказване на  полови престъпления
Основни задачи на СМЕ
 1. Да се устонови дали по веществените доказателства има сперма
 2. Ако е налице – видова принадлежност
 3. Ако е човешка – кръвно – груповата й принадлежност
 4. Вероятност на произхожда от определено лице
Къде да ги търсим
 • дрехи и бельо на пострадалата и дееца
 • намазки от влагалищен секрет, ректум, устна кухина
 • рядко – предмети от мястото на проишествието – чаршафи, възглавници …
Методи за доказване
 • Микроскопско доказване на сперматозоиди – категоричен признак за осъществен полов акт
 • Облъчване с УВ светлина – ориентировъчен х-р (петно с биологичен произход), засъхнали петна от сперма могат да се открият, само ако са примесени с други биологични продукти – светят в гълъбово синьо.
 • Глобулин от простатна жлеза и други органоспецифични вещества – тези методи се прилагат при стари, засъхнали петна, в които не могат да се открият сперматозоиди, а също и при олиго- и азооспермия.
 • Определяне на кръвно – групова принадлежност по А, В и Н- антигени (секреторство)
 • Определяне на видовата принадлежност – както при петна от кръв
 • ДНК- анализ

СМЕ на косми

Изледване на косми
 • NB!!! – космите се взимат с пръсти
 • с невъоръжено око, с лупа
 • определяне на основните х-ки:  дължина, вид,  цвят
Основни задачи на СМЕ
 1. Дали изпратените обекти са косми и ако ДА – видова принадлежност – при човешките косми клетките на кортекса да плътно прилепнали към кутикулата, които са подредени керемидообразно. Кортеска е по-широк от сърцевината, която при по-тънките косми може и да липсва. Ако са животински – от какво животно?
 2. Ако са човешки – регионален произход
  • от главата – най-дълги, с кръгло сечение
  • от брадата и мустаците при мъжа – най-дебели, с триъгълно сечение
  • мъхообразните косми по тялото – най-тънки
  • от половата област -  дебели, къдрави, овално или бъбрековидно сечение
 3. По какъв начин са отделени от тялото
  • отраднали – атрофична луковица
  • отскубнат- запазена сочна луковица, части от разкъсаната влагалишна обвивка
  • откъснати
  • отрязани –  например прекъснат (подстригван)
 4. Кръвно – групова принадлежност на космите – „секреторство”, ензимни системими (при запазена луковица)
 5. Полова принадлежност – при запазена луковица
 6. Има ли следи от въздействие на външни фактори
  • при удар с ТТП (продължителен натиск) – деформиране по дължина – сплескване в мястото на удара
  • „опърляне”- косъма променя цвета си, кълбовидно се навива, става трошлив
 7. Вероятност на произхожат от определено лице -  ДНК анализ (при запазена луковица)

 

Share this