ДНК-анализ при СМЕ на веществени доказателства

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Материали за изследване
 • свежи билогични продукти
 • засъхнали биопродукти с голяма давност – столетия (голяма стабилност на ДНК) – колкото по-стара е пробата и колкото по-дълго е била изложена на външни фактори (УВ, влага, температура), толкова по-бързо се развиват процесите на деградация и възможността за изолиране на ДНК става по-ограничена
 • дрехи, предмети- носители на биологични следи
Чувствителност на метода  - МНОГО ВИСОКА
 • ?l – кръв, сперма
 • 1 корен от косъм
 • тъканни / костни частици 
Особености на ДНК анализа
 • PCR
 • Сравнителен анализ  на ДНК профилите на лицето и на биологичната среда
  • несъвпадение -> отхвърля отхвърля произхода на биологичния продукт от съответните лица
  • съвпадение  -> изчеслява се коефициент на срещаемост на профила, т.е. вероятноста друг инидивид от популацията да има същия генотип
Анализ на митохондриална ДНК
 • прилага се при изследване на останки от трупове с голяма давност, биологични следи без ядроносни клетки
 • предаването но митохондриалната ДНК става само от майката на поколението
 • несъвпадение – разлика с повече от една нуклеотидна двойка при сравнителния анализ
 • съвпадение -  не се  изключва, че следата произхожда от дадено лице, но се има предвид че всички лица по майчина линия имат същата митохондриална ДНК- последователност.

 

Share this