Медицинска деонтология – понятие, деонтологични източници

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Понятие

Определение

Нравствен дълг е осъзнато нравствено изискване и целенасочено реализирано зъдължение, в основата на което е „доброто”, схаванато като ценостна система.

Категорията дълг е свързана и с други понятия като „отговорност”, „самосъзнание”, „дисциплина”, „съвест”, „мотив”.

Нравстевена норма – състатавлява повелителното съдържание на нравствения дълг. Норми са тизи принципи и правила, с които обществото регулира поведението на хората. Нравствената норма определя типа на социалното поведение в ежедневната жизнена ситуация.

Медицинската деонтологията е наука за моралния и професинолен  дълг на медицинские работници. Включва система от етични професионални принципи и правила (законова база), както и произтичащите от тях права и оговорности на медицинските работници.

Предмет
 • изучаване и формиране на професионалното поведение на медицинските работници
 • регулиране взаимоотношенията лекар-пациент и лекар-лекар
Цели
 • повишанвене ефективността на медицинските дейности
 • отстраняване на вредните последствия от непълноценна работа
Раздели
 • ОБЩА ДЕОНТОЛОГИЯ – изучава и формира общите принципи и правила на задължителното професионално поведение
 • СПЕЦИАЛНА ДЕОНТОЛОГИЯ – изучава специфичните аспекти на дълга при различните видове медицински специалисти

Деонтологични източници

Морално – етични норми

Правни норми

 1. Конституция на Република България
 2. Наказателен кодекс
 3. Семеен кодекс
 4. Закон за здравето  - опазването на здравето е национолен приоритет, гарантира се от държавата и се основава на следните принципи:
  • равнопоставеност при ползване на здравни услуги
  • осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ
  • зачитане праваат на пациента
  • сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения
  • приоритет имат деца, бременни и майки с деца до 1г.в.
  • предотвратяване и намаляване на риска от небрагоприятното въздействие на ОС
  • извън обхвана на ЗД са медицински услуги като СПМ, СМЕ на телесните повреди, задължително лечение …
 5. Закон за здравното осигуряване
 6. Закон за съсловните организации на лекарите / стоматолозите – урежда условията за упражняване на лекарската професия и отговорността при нарушаване на професионалната етика. Защитава правата и интересите на лекарите.
 7. Закон за болничните заведения -урежда устройството и дейността на лечебните заведения
  • изисквания за откриване на лечебно заведение
  • дейност, структура, управление, персонал, преобразуване, приватизация
  • диатностика, лечение и рехабилитация
  • наблюдение на бременни и оказване на родилна помощ
  • профилактика и ранно откриване на болести
  • мерки за укрепване и опазване на здравето
  • обучение и следдипломна квалификация
  • научна дейност
  • ОПЛ извършва лечение на болен в дома му, ако състоянието на болния налага това
  • ОПЛ са длъжни да хоспитализират пациент в болница, когато лечебната цел, не може да се постигне в амбулаторни условия
 8. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
 9. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Медицински норми

 1. Хипократова клетва
 2. Кодекс за професионалната лекрска етика
 3. Указания за правата и задълженията на медицинските работници

 

Share this