•  
 • Статиите
 • Съдебна Медицина и Деонтология
 • Прилагане на нови методи и средства за профилактика, диагностика и лечение. Експеримент върху човек. Прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието

Прилагане на нови методи и средства за профилактика, диагностика и лечение. Експеримент върху човек. Прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Прилагане на методи за диагностика / лечение, водещи до временна промяна на съзнанието

 • могат да се прилагат само след предварително информирано съгласие на болния или неговия представител
 • кагато се прилагат при болестни състояния, непосредствено запрашаващи живота и здравето на болния се прилагат с разрешение на ръководитела на здравното заведение.
 • всички методи се прилагат от лекари имащи квалификация по съответния профил
 • след извършване на всяка процедура, водеща до временна промяна в съсзнанието, лекарят е  длъжен да наблюдава болния до пълното  възстановяване на съзнанието.
Шокови методи

Прилагат се  само в лечебно заведение, а по витални показания и извън тях, когато се разполага със съответната апаратура и реанимационни средства.

Хипноза

Прилага се само в лечебно заведение от лекар с поне 1г стаж по психотерапия. Поради особеностите та хипнозата (изпадане в състояние на подчиненост), лекаря научава много обстоятелства за пациента. Абсолютно е недопустимо използването на хипнозата при разпити на свидетили, подсъдими и пр.

Прилага се за лечение на :

 • неврози
 • безсъние
 • полови смущения
 • наркомании
 • психо-самотични заболявания – язвена болест, артериална хипертония, кожни болести
 • метод за обезболяване в хирургията
Наркоза

Изкуствено причинено дълбоко съноподобно състояние с използване на наркотични вещества. Настъпва временно изключване на съзнанието, арефреския и атония на скелетните мускули.

 • прилага се  само в лечебно заведение, а по витални показания и извън тях, когато се разполага със съответната апаратура и средства за въвеждане и извеждане от наркоза
 • вида на наркозата и вида на наркотичното вещество се избират от лекаря – Анестезиолог
 • задължително: паказания, противопоказания, проба за алергия
 • наркозата се избягва ако същия резултат може да се постигне с местна упойка
 • анестезиологичен риск” – злочачествена хипертермия ( вродена ензимопатия), злокачествена хипертония

Експеримент върху човек

 • регламентирано е в ЗЗ- „Клинични изпитвания на лекарства” и „Медицински научни изследвания върху хора”
 • прилагането на такива методи да не води до вредни последствия за здравето и живота и да са налице основания, че новия метод е „по-добър”

Общи принципи:

 • изследванията върху хора трябва да се основават на проведини опити с животни, резултати от лабораторни или научни изследвания. Провеждат се от лекари с призната клинична специалност в съответната област и стаж минимум 2г
 • екперименти върху хора носещи риск, могат за се правят само ако е с хуманна цел ( за усъвършенстване на дагностиката, терапията и профилактиката)
 • пациента може да се откаже от клиничното изпитване във всеки един момент
 • „самоцелните” изследвания са недопустими върху болни хора, когато това не е в техен интерес
 • интереса на индивида стои над този на науката, държавата или обществото
 • дееспособно лице + информирано съгласие, недееспособни лица – след съгласие на законния представител
 • НЕ на бременни, кърмачки, лица лишени от свобода и военнослужещи
 • лекар може да експериментира върху себе си

Клинични изпитвания върху хова не се извършват когото:

 • противоречат на закона / медицинската етика
 • не е доказана тяхната безопастност
 • съществува повишен риск за здравето и живота на изследваното лице
 • субстанции или лъчения, които могат да променят генома

При неблагоприятен изход от експеримента (телесна повреда или смърт), лекарят носи

 • морална, наказателна, гражданкска отговорност
 • независимо от хуманните подбуди и изразеното информирано съгласие.

 

Share this