Правомерност на медицинските действия. Принудително и задължително лечение на болния

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Правомерност на медицинските действия

Професионална медицинска правоспособност

 • лице с медицинска правоспособност е такова, което е завършило висше медицинско образование, положило държавен изпит и придобило звание съгласно номенклатурата на медико-санитарните длъжности
 • при връчване на дипломите всички лекари / стоматолози полагат Хипократова клетва, текстът на която се приема от Висшия медицински съвет
 • право на упражняване на медицинска професия се признава на лице придобило медицинско образование в страна член на ЕС
 • право да прилагат неконвенционални методи за лечение – хомеопотия, акупунктура, акупресура, ирисова диагностика, диетика и лечебно гладуване

Задължения на лекарите, произтичащи от признаването на правоспособност

 • да познава остовно правилата на професията
 • да поддържа необходимата подготовка, съответсваща на изискванията на изпълняваната длъжност
 • да познава и изпълнява нармотивните актове, които регламентират неговата професия

Съглесие на пациента за прилагане на медицински действия

 • фундаментално условие
 • „Медицинските дейности се извършват след изразено информирано съгласие на пациента” (Закон за здравето)
 • без информирано съгласие на пациента медицинското обслужване е неправомерно
 • пациентът (настойник, попечител) може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването й
 • даването на информирано съгласие не изключва наказателна отговорност на медицинските лица при проявена непредпазливост и настъпил неблагоприятен резултат

ОБЩО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕГЛЕД И МАНИПУЛАЦИЯ БЕЗ РИСК – УСТНО

ПИСМЕНО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ПРИ РИСК

 • при хирургични или други интервенции изискващи обща анестезия
 • дигностични или терапевнични методи с повишен риск за живота и зравето или водещи до временна промяна в съзнанието

НЕ СЕ ИЗИСКВА ПИСМЕНО ИНФОРМИРАТО СЪГЛАСИЕ ПРИ:

 • непосредствена опастност за живота
 • физическото или прихическо състояние не позволяват изръзяване на информирано съгласие
 • когато е невъзможно да се вземе такова от родител, настойник, попечител
 • когато родител, настойник, попечител, откажат извършването на животоспасяващи медицински дейности, ръководителят на лечебното заведение може да вземе такова.
 • ако по време на една оперативна интервензия, при изразено информирано съгласие, възникне необходимостта от ръзширяване на обема й – лекаря взима еднолично решение

ОТКАЗ ОТ ИЗВЪРШВНЕ НА МЕДИЦЕНСКИ ДЕЙНОСТИ:

 • в писмен вид, прилага се към медицинската документация.
 • ако пациента (негов законен представител) откаже да изрази писмено отказа си, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и свидел

НЕ СЕ ИЗИСКВА  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ при:

 • профилактични прегледи
 • изследвания и имунизации задължителни за гражданите

Лекарски професионален риск

Правомерността на медицинската дейност е тясно свързата с риска в медицината. Лекарския риск е възможен и допустим в рамките на правомерното.

Лекарския професионален риск е свързан с:

 • теоретична подготовка на лекаря
 • поведение на лекаря, владеене, умеене и прилагане на различни средства
 • особености на конкретното заболяване и  индивидуална реактивност
 • диагностични, терапевтични или профилактични процедури
 • зависи от обективните условия и фактори

Риск при крайна необходимост

 • изискващ спешна или неотрожна животоспасяваща медицинска помощ
 • рискът от извършването й за болния би бил по-малък, отколкото непредприемането на действие
 • в НК е казано , че:  „не е обществено опасно деяние, извършено в условията на крайна необходимост”
 • поемането на риск с цел запазване на живота на пациента е деонтологично задължение на лекарите

Оправдан риск – деонтологични правила

 • медицинското действие трябва да цели подобряване на здравето или спасяване на живота (а не „в името на науката)
 • самата манипулация не бива да е по-опасна от самото заболяване
 • хирургичната интервенция да е –  анатомично позволена, технически възможна и физиологично допустима
 • да се знаят показания и противопоказания
 • при лечение да се предпочитат по-прости, по-леки и по-безопасни методи утвърдили се в практиката
 • сложни диагностични изследвания да се предприемат само ако очакваната информация е жизнено необходима за поставяве на диагнозата и не може да се получи по друг начин.

Принудително и задължително лечение

В Конституцията на Република България е казано, че „Никой не може да бъде подлаган на принудително лечение , извън предвидените от закона случаи”

Принудително лечение

 • регламентирано е в НК
 • провежда се на лице, извършило обществено опасно деяние, в състояние на невменяемост / изпаднало в такова по време на делото / изтърпяване на присъдата.
 • настаняват се диспансер

Задължително лечение

 • регламентирано е в закона за здравето
 • сигнали до прокурора за задължително настаняване и лечение на психично болни могат да правят всички заитересовани лица и институции (болница, държавни /общински органи). Назначава се СМЕ. Експертът дава становище и за способността на лицето да изрязява информирано съгласие за лечението, предлага лечение. На всеки 3м се прави нова СМЕ. Ако лицето без уважителни причини откаже извършването на СМЕ – прокурът се разпорежда и тя се извършва принудетелно.
 • провежда се на лице, което поради заболяването си може за извърши престъпление или представлява опастност за близките си, за обществото или за себе си.
 • при поставновяване на задължително лечение, съдът определя неговата форма – амбулаторно или стационарно и Къде?
 • към принуда с физическо въздействие се пристъпва само след изчерпване средствата за убеждаване
 • психично болни с тежко нарушение на психичните функции (остра психоза)
 • умствена изостаналост
 • деменция
 • болни и заразоносители
 • лице в пияно състояние, което не може да се „владее” или е изпаднало в безпомощно състояние

 

Share this