•  
 • Статиите
 • Съдебна Медицина и Деонтология
 • Основни принципи за вземане на органи за присаждане или органи и тъкани на цялото тяло за лечебни, научни и учебни цели. Трансплантация на тъкани и органи, съобразно съществуващите у нас наредби

Основни принципи за вземане на органи за присаждане или органи и тъкани на цялото тяло за лечебни, научни и учебни цели. Трансплантация на тъкани и органи, съобразно съществуващите у нас наредби

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Обща постановка

Трансплантология: медико- биологична наука, чийто предмет са:

 • набавяне, подготовка, консервиране и трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • преживяване и функционална годност на трансплантанта

Трансплантация – процес на взимане и присаждане на жизнеспособен орган, тъкан или клетка от едно място на друго в един и същи организъм или от едно лице на друго.

Донор е физическото лице, от  което се взима, реципиент е лицето, на което се присажда.

Основи  видове трансплантации:

 • на тъкани- кров, костен мозък, роговица, очна леща, кожа, кости …..
 • на вътрешни органи или части от тях- сърце, бъбрек, черен дроб, бял дроб…..
 • на комплекс от органи
Основни проблеми
 • Медико-биологични
  • преодоляване на тъканната несъвместимост
  • показания и противопоказания за трансплантация
  • определяне „годността” на донорния орган, тъкан, клетка
  • използване на донорен материал от ембриони, фетуси, животни
  • запазване, съхранение на донорния материал
  • определяне момента на смърта
 • Технически, организационни, управленчески
  • методи, технологии
  • финансиране
  • база
  • организиране на „донорна банка”
 • Социални – готовност на обществото да осигури донорски органи и поемане на скъпото лечение
 • Правни – свързани със съгласието на донора
 • Етично- деотнологични
Донорство на човешки органи, тъкани и клетки
 • „даряването на органи след смъртта е благороден и похвален акт и трябва да се насърчава”
 • „наличие на информирано съгласие”, ако нама дадено приживе съгласие за даряване на органи и ако няма съгласие на близките – НЕ
 • „равнопостовеност на всички нуждаещи се”
 • „безвъзмезност” – дарителя или близките му не могат да получават материална или друга облага
 • подбудителството към продажба на органи или продажбата на органи е НАКАЗЕУМО – умишлено престъпление с корисна цел
 • „анонимност на донора и реципиента”, освен ако не се в родствени или семейни отношения
 • ЗАБРАНЕНО е рекламиране за наличие на органи, тъкани или клетки с цел търсене на метериална изгода
 • провеждане на необходимине изследвания – за да се оцени риска за здравето и живота на донора / реципиента
 • недопустимо е да се нанесе вреда на донора, за сметка на реципиента
 • експлантацията и присаждането се извършват от два екипа
Трансплантация на човешки органи, тъкани и клетки от труп
 • органи може да се взимат само при сигурно установена мозъчна смърт
 • понятие за мозъчна смърт –  необратимо прекъсване на всички мозъчни функции, в следствие на различни увреждания на мозъка
 • причини за мозъчна смърт – тежки ЧМТ, заболявания – инсулт, тумор, възпаление

Критерии за установяване на мозъчна смърт

Клинични

 • пълна и трайна липса на съзнание
 • церебрална арефлексия
 • трайно апное
 • мускулна атония

Инструментални

 • ЕЕГ – 2х през 6ч
 • церебрална ангиография
 • КАТ и ЯМР

Закон за прансплантацията на органи, тъкани и клетки

 • вземането на органи, тъкани и клетки, с цел трансплантация от човешки труп може да се извърши САМО, ако смъртта е устоновена по съответния ред
 • при мозъчна смърт и наличие на сърдечна дейност смърта се установява от комисия от лекари
 • сред завършване на експлантацията, се предприемат всички мерки за възстановяване външния вид на починалото лице
 • на трупа, от който са взети органи задължително се извършва аупотсия
 • не се допуска донори да са
  •  лица под 18г
  • поставени под запрещение
  • без писмено съгласие от закони представители

Процедурата за установяване на мозъчна смърт не се започва при:

 • хипотермия
 • екзо – или ендогенна интоксикация
 • използване на миорелаксанти
 • заболявания, които крият опастност да се предадат на реципиента
 • лица с неустановена самоличност

Съгласие за донорство на органи за трансплантация – закон за здравето:

 • „изразяване приживе на изрично съгласие, от всяко пълнолетно лице”, като даденото съгласие се вписва с личната здравна книжка от ОПЛ.
 • „ако лицето не е изразило съгласие или несъгласие приживе, решение за донорство след смъртта му се взима от близките.”

Трите екипа, витаги трябва да се различни, независими един от друг

 • екипа извършваш лечението
 • екипа установил мозъчната смърт
 • екипа участващ в трансплантацията
Трансплантация на човешки органи, тъкани и клетки от жив донор

Взимането на един от чифтните органи /тъкан от черен дроб от дееспособно лице може да стане ако:

 • се извърши в болнично заведение
 • ако не представлява опастност за живота и здравето на донора
 • получено е писмено съгласие, след като на достъпен език е обяснен риска, който се поема
 • донора да е пълнолетен, физически и психически здрав
 • след като предварително се установи, че органа който се взема  и този който остава са със запазени функции
 • наличие на биологична съвместимост

Вземане на самовъзстановяваща се тъкан от лице под 18г може да се извърши при следните условия:

 • ако рецириента е съпру, брат сестра, син, дъщеря
 • липсва подходяш донор над 18г
 • трансплантацията е животоспасяващо лечение

Вземането на „кръв от пъпна връв – само при информирано съгласие на бременната и родилката

 

Share this


Close Print