Медицинска екология. Замърсяване на биосферата

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012
Медицинска екология
 • От oikos (жилище) и logos (наука)
 • Изучава взаимоотношенията на живото вещество с околната среда – комплексна, интердисциплинарна наука за взаимовръзката и взаимоотношението – „ организми-общество-среда
 • Раздели
  • аутекология (индивиди и видове)
  • демекология (на популациите)
  • синекология (на обществата)
  • социална медицинска екология (на човека)
  • радиационна екология
  • морска екология
  • фитоекология
 • ДД
  • екология – изучава въздействието на човека върху околната среда
  • хигиена – изучава въздействието на околната среда върху човека
  • общото е: връзката човек – околна среда, целта се свежда до категоризация на здравето и методът хигиенна експертиза
Понятия в екологията
 • Биосфера: пространството по земната повърхност, водната и въздушната среда, в което е съсреодоточен живота под каквато и да е форма
 • Екосистема: природен компекс от животни, растения и факторите на обитаваната от тях среда, свързани помежду си чрез обмяна на веществата и енергията
 • Биоценоза: съвкупност от живи организми, които обитават даден биотоп
 • Биотоп: обитаван от оргинизмите участък от среда, в който има еднородни условия за съществуване
 • Екологизация на познанието в производството в ерата на Научно-техничната революция – НТР
Проблеми
 • Прогрес и НТР – увеличаване на химичните б-ва и токсини, шум и вибрации, нови вредности – радиочестотни, електромагнитни, лазерни ..
 • Деградационни изменения в жизнената среда с насоки:
  • замърсяване на атмосферата – прах, химикали, физични агенти, отпадъци от промишленост, ТЕЦ, транспорт – променя се въздуха, увеличава се СО2 и се намалява 02
  • замърсяване на промишлени и комунални води
  • замърсяване на почвата – торове и пестициди нарушават естествените почвени процеси
  • увеличаване атмосферна топлина (глобално затопляне)
  • нарушено екоравновесие
 • Примери:
  • разрушени екологични пирамиди и хранителни вериги
  • нови форми труд с повишен стрес и намалена физическа активност на „човек-машина”
  • проблеми в хигиена на храненето
  • акцелерация
  • урбанизация
   • социално-демографски процес
   • градът е висша форма на организация на пространството
   • нови проблеми: пренаселеност, градски транспорт и пътен травматизъм, стрес, махаловидна миграция

 

Share this