•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Хигиенно – екологични проблеми от замърсяването на атмосферния въздух

Хигиенно – екологични проблеми от замърсяването на атмосферния въздух

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012
Атмосфера
 • Газовата обвивка на земята, която достига до 3000 км и постепенно преминава в космическото пространство
 • Функция
  • осигурява въздух
  • екранира UV лъчи
  • пропуска и задържа слънчева радиация
  • разрежда замърсителите
  • климатообразуващ фактор
 • Състои се от:
  • тропо – сфера ( 9-18 км)
  • страто – сфера ( до 50 км-!!! Озонов слой)
  • йоно – сфера
  • мезо – сфера
  • терм – осфера
  • екзо – сфера
 • Химичен състав
  • N2 78%
  • O2 – 20%
  • Ar 0.93%
  • СО2-  0.03%
  • H2O 1%
  • други 1%
 • Допустими стойности
  • O2 >17% (<17%- умора, вузбуда, <10% загуба съзнание, <5% смърт)
  • СО2 <0,1% – критерий ефективност на вентилацията; >5%- загуба съзнание; >8-10%-смърт
  • N2 – наркотично действие при повишено налягане
Замърсяване
 • Класификация
  • химична природа: органични и неорганични
  • агрегатно състояние: твърди и течни, аерозоли, газове и пари
  • произход: първични и вторични (образуват се при взаимодействието с нормалните съставки на атмосферата)
 • Източници
  • природни
   • вулкани
   • пустинни пясъци
   • морски (солев) прах
   • растителни аерозоли
   • микроорганизми
   • спори
   • космически прах
  • антропогенни
   • промишленост
   • металургия
   • строителство
   • химическа промишленост
   • производство на хартия
   • топло- и електроцентрали (най-масивни замърсители до 20в)
   • инсинератори (изгаряне на отпадъците)
   • транспорт 60% (най-масивен сега)
   • опити с оръжия
   • селско стопанство
 • Условия, влияещи върху нивото на замърсеност
  • количество на емисия
  • посока и скорост на вятъра
  • Т и влажност на въздуха
  • растояние от източника
  • височина на комините
  • Надветрени и Подведтрени (там да се строи предприятието)  зони – различни за всяко селище
  • Имисия – концентрация на в-вото на въздуха
  • Емисия – изпускането на в-вото във въздуха
 • смог (замърсителите се натрупват и си взаимодействат). Бива:
  • зимен (лондонски) – влажно и мъгливо време, индикатори: прах и SO2
  • летен (лос анжелски) – вторична форма за мърсители от „озонови прекусори” с оксидативен стрес и висока токсичност, N02 са индикатори
 • влияние на замърсяването върху човека:
  • пряко: дразнещо, корозивно, токсично, алергично, гонадотропно, тератогенно, ембриотропно, канцерогенеза и имунитет
   • степени
    • физиологична адаптация
    • намаляванв на функционалния капацитет
    • предболестни промени
    • дразнене сетивните органи
    • КК
    • смърт
   • остро действие – при масивно замърсяване
   • в допустими нива – предболестни промени
   • значение на други характеристики: пол, възраст, здравен статус
  • коствено:
   • парников ефект
   • озонова дупка
   • киселинни валежи
  • До 10 микрона = прах (утаяват се към трахеята с импакция); максимално утаяване по конхи и бифуркация, фагоцитоза – остават резидуални телца (инертни прахове)
  • 10-0,1 = облак
  • <5 микрона- достигат до алвеолите
  • <0,1 микрона = дим
  • органични: растителни (живи и мъртви), животински (живи и мъртви) и неорганични (с/без слициев диоксид и инертни прехове; силиций – свободен- силикози, свъразан – силикатози)
  • за силикази става и само еднократно иизлагане на по-висока доза
   • първични: дезинтеграционни (дървовобов) и кондензационни (металургия) и вторични (брашно, захар и цимент)
Здравно-екологична защита
 • Самоочистване на атмосферата (вертикално, хоризонтално, опадъци - дъжд, сняг, трансформации, зелените растения – „санитари”- клен, ела, липа)
 • Норми за пределно-допустими концентрации
 • Контрол (мониторинг) на състоянието – „горещи” пунктове
 • Профилактични мероприятия за намаляване отделянето, улавяне и отстраняване на  замърсители
  • Огранизационно административни (децентрализация, близо до пунктове)
  • Планово-архитектурни
  • Технологични
  • Санитарно-технични

 

Share this