Физични фактори на атмосферата

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Атмосфера – определение

 • Газовата обвивка на земята, която достига до 3000 км и постепенно преминава в космическото пространство
 • Функции
  • осигурява въздух
  • екранира UV лъчи
  • пропуска и задържа слънчева радиация
  • разрежда замърсителите
  • климатообразуващ фактор
 • Съдържа
  • тропосфера (9-18 км)
  • стратосфера (до 50 км !!! Озонов слой)
  • йоносфера
  • (+ мезосфера,термосфера,екзосфера)
 • Химичен състав
  • N2 – 78%
  • O2 – 20%
  • аргон – 0.93%
  • СО2 - 0.03%
  • H2O – 1%
  • други- 1%

Физични фактори на атмосферата

Космически фактори
 • Слънчева радиация – интегрален поток от лъчиста енергия
  • UV радиация- голяма биологична активност, зависи от географска ширина
   • под 280 nm – къси – бактерицидно
   • 280 – 315 nm – средни – витаминобразуващо
   • 315 – 400 nm – дълги - еритемнозагарно, фотодерматит и фотоофталмия; да не се облъчва при: TBC,остри инфекции, нервни и дихателни заболявания
  • Видим спектър – специфичен .дразнител на зрителния анализатор, значение на спектъра: червеното вузбужда, синювиолетовата подтиска
  • Инфрачервени лъчи
   • 2800-1400 nm – дълги – ниска прониквателnа спосовност, повърхностно действие
   • 1400-760 nm – къси – слаби субективни оплаквания и интензивни промени в дълбочина: разширяват се капиляри: повишава се кръвотока в мозък, бъбреци – топлинен удар, слънчев удър (при директно въздействие върху черепа); във физиотерапията се използва за разсейване на възпаление и болка по-надълбоко
 • Космическии лъчи
  • Първичното космическо извъчване (ПКИ) – е слънчево и галактично
  • Вторично космическо излъчване – претърпява трансформации в горните слоеве на атмосферата
 • Хелиомагнитни лъчи
  • Слънчева активност – обобщава явленията: протуберанси, хромсферни взривове, петна, факели, флокули, гранули; действа пряко чрез електромагнитни явления и коствено – с геофизични фактори
  • Геомагнитно поле – защитна функция – задържа космичните високоенергийни корпусколярни потоци
   • резки колебания
    • от магнитни бури до внезапни и хаотични магнитноактивни дни
     • влияят на валежите, засушаването, озона
     • оказват предимно задръжно действие бърху ЦНС и корелират с честотата на някои инфекции, ЦНС и ССС заболявания
 • Естествен радиоактивен фон
  • сумарна доза радиация от космос и природна в-ва (радон,торон)+ изкуствени
  • образува електронно-фотонни и електронно-ядрени порои

Метеорологични фактори

Температура
 • слънцето затопля пряко само до 0.02 С
 • зависи от
  • географска ширина
  • надморска височина
  • циркулация
  • релеф
  • водни площи
  • растителност
Влажност
 • значение
  • валежи
  • подпочвени води
  • ”промиване” на атмосферата от замърсители
  • коригира температурното въздействие – сух климат се използва за разнасяне на отоци и подобряване бъбречната функция
 • Оптимална влажност =между 30-60% при 18-22 С и 0.3-0.4 м/сек скорост на въздуха
 • Абсолютна влажност = количество водни пари на 1 куб.м. въздух при опр. температура и налягане
 • Максимална влажност = мах количество, което може да се съдържа в 1 куб.м. въздух опр. температура и налягане
 • Относителна влажност = абсолютната към максималната влажност в момента на изследване (в %)
 • Физиологична относителна влажност = абсолютната към максималната влажност при Т 37 С (в %)
 • Дефицит на насищането= максималната  – абсолютната влажност
 • Физиологичен дефицит на насищането = максималната – абсолютна влажност при Т 37 С
Атмосферно налягане
 • налягането, което атмосферата оказва на земната повърхност
 • всеки човек се адаптира към него
 • адаптацията включва и кислородното насищане
  • над 4000 м височина – „планинска болест”
  • при дехерметизация – „ болест на летците”, „кесонна болест”
Движение на въздуха
 • при неравномерно нагряване на земната повърхност и разлика в налягането
 • включва конвекционни (вертикални) и адеквационни ( хоризонтални)
 • Глобални
  • Мусони ( океан-суша) по сезони
  • Пасати и антипасати  – полюси екватор, движат се по меридианите
 • Регионални-  графичното изобразяване формира „роза на ветровете”
  • Бриз – море-суша
  • Бора – студен вятър под балкана
  • Фьон- топъл,силен вятър,  богат на /+/ йони, подбалкански климат(неблагоприятен за самочувствието)
  • Вечерник - планинско-долинен
  • Сприя – краткотраен, бързо променяща са посока, горещи летни дни
 • Местни
  • Циклон (отдолу-нагоре)
  • Синоптичен фонд – ивицата между топлите синоптични маси на циклона и студените на антициклона
  • Сериозни промени в йонизацията – /+/ йони при циклон
Електични явления
 • Атмосферно елекричество – норма 130 V/m
 • Аеройнизация- когато молекули и атоми биват атакувани от мощна енергия от естествени и изкуствени източници
  • Леки йони – за кратко, но бавно се утаяват
  • Леки + прах = тежки, бързо се утаяват
  • Рекомбинация – взаимно неутрализиране
  • Брой на йони във въздух- показател за хигиенните му качества, много леки йони= слаб замърсяване
  • /-/ йони действат стимулиращо и тонизиращо, нормализират АН и стомашна киселинност
  • /+/ йони – неблагоприятно,депресивно върху ЦНС, намалява фагоцитен индекс и АН

 

Share this