Хигиена на почвата. Влияние върху здравето

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Определение

Повърхностният слой на земната кора, сформиран от съвместното действие на климата, растителноста и почвените организми. Има различна дълбочина (до 10км). Важно звено в кръговрата-на беществата (хранителни, химични елементи, вода).

Състав

 • Механичен
  • Твърда – едрозърнести (чакъл, пясък) и дребнозърнести (глина, торф)
  • Течна – почвена влага – чрез атмосферни и грунтови води, 20% за едрозърнеста и 80% глинеста
  • Газообразна – почвен въздух – намира се в постоянен обмен с атмосферния, но се различава от него ( до 15% СО2 и 5% О2 + амоняк, метан, сероводород)
 • Физични качества
  • порьозност, водоемкост, капилярнoст, хигроскопичност, изпаряемост
  • добра аерация, рохкостserver17.host.bg и сухост на едрозърнестите
 • Темература
  • зависи от микроклимата
  • сухата, тъмна и богата на хумус почва – загрява се по-трудно, дневни колебания до 1 м, а сезонни до 25м
  • значение има дълбочината, до която замръзва почвата през зимата – заради основите на сградите, водопроводни и канализационни системи (за България 0.5 м)
 • Химичен състав
  • определя се от естествените процеси, от внесени вещества и замърсяване
  • съдържа всички открити до сега елементи
  • недостигът и излишъкът може да доведе до ендемични (биогеохимични) заболявания (гуша, кариес)
 • Микроорганизми и паразити
  • на 1г почва приблизително 100 000 микроорганизми, до 1 млд ако е замърсена
  • Сапрофити
   • Минерализиращи – аеробни и анаеробни, спороносни и неспороносни
   • Окислителни – аероби
    • Нитрифициращи – Nitrosomonas, Nitrobacter- амоняк до нитрити и нитрати
    • Сулфатни: сероводород в сулфат
    • Фосфатни- белтъци до фосфати
    • карбонатни
   • Синтез на хумус
   • Минерлизиращи и окислителни – спомагат за самоочистване на почва
  • Патогенни
   • Постоянни – Clostr. perfringens, Clostr.tetani, B. аntracis (до 35 години); гъби и плесени
   • Временни: TBC, HAV, туларемия, бруцелоза
   • Геохелминтози: аскариодоза, трихоцефалоза, анкилостомидоза

Замърсяване

 • почти всички почви да се разглеждат като потенциално замърсени с пестициди  и торове (нитрати).
 • полиароматни въглеводороди и полихлорирани бифеноли
 • около промишлените предприятия – Pb, As, Cо в радиус 5-10 км; биоакумулация в корените – нарушават естествените процеси в почвата и влияят на човека

Показатели за здравна оценка на почвата

Физични
 • размер на почвените частици
 • порьозност
 • водоемкост
 • въздушно съдържание
Химични
 • Азот, амоняк / нитрати, нитрити – показател за минерализирана / неминерализирана органична материя
 • Санитарно число
  • почвен белтъчен азот (хумус) / органиен азот или
  • минерализиран / общ азот
   • над 0.7 – силно замърсена почва
   • 0.7 – 0.85 – средно замъсена почва
   • 0.85 – 0.98 – слабо замърсена почва
   • под 0.98- практически чиста почва
 • Пестициди, изкуствени торове, тежки метали
 • Основни количествени показатели
  • Транслокационен – способността на химичните вещества да преминават от повърхността на почвата към корените на растенията  до зелена маса
  • Миграционен въздушен – способността на химичните веществада преминават от повърхността на почвата към въздуха
  • Миграционен воден – с пособността на химичните вещества да преминават от повърхността почвата към подземните грунтови води
  • Общосанитарен – концентрацията на токсични вещества трябва да осигорява нормално съществуване на биоценозата
 • Организми – индикатори: лишеи, иглолистни, дъждовни червеи
Бактериологични
 • Коли, Ентерооки, клостридии – микробно замърсяване
 • Микробно чиско ( всички) – за органично замърсяване
 • Коли титър и Cl.perfringens

  • изразява количеството вода (изразено в куб.см.) в което се открива една бактерия
   • под 1 = чиста
   • 1-0.01 = слабо замърсена
   • 0.01-0.001 = средно замърсена
   • над 0.0001 = силно замърсена

Влияние върху здравето

 • ендемични заболявания ( гуша, кариес)
 • патогенни микроорганизми
 • натравяния

 

Share this


Close Print