Вода – хигиенно и екологично значение

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Вода

 • физиологични, хигиенни, битови и стопански нужди
 • нараства потреблението, намаляват запасите
 • актуални водоснабдителни норми за питейно-битови нужди
  • 200-240 л/дневно за един обитател на жилищни сгради, мах 20-25 л/час
  • 115-240 л/дневно на болнично  легло в болница, 13 л/пациент извънболично
  • 20 л/девно за учащ
  • 25-45 л/девно за работещ в производствени и селскостопански сгради
 • 97% морска, 3% прясна
 • в зависимост от валежи – зони
  • влажна
  • аридна (суха)
  • полуаридна (полусуха)
 • неравномерно разпределение – „воден глад” за 1/3 от населението

Здравно значение

 • Инфекциозни заболявания
  • разпространение на: холера, тиф, паратиф, чума, лептоспироза, полиомиелит, епидемичен хепатит А, сап, туларемия, бруцелоза, балантидаза, ламблиаза, шистозомиаза, аскариоза, дракункулоза, ооцисти
  • зависят от условията за развитие, разреждането и самоочистването, от фито- и зооопланктона, от устойчивостта на микроорганизмите
  • холера и тиф – преживяват приблизително 100 дни
 • Неинфекциозни заболявания: ендемични, биогеохимични
  • намичат се в йонно състояние, което улеснява усвояваненето
  • Zn – за карбоанхидраза, Mn -за аргиназа, Co за вит В12
  • при високо съдържание на Мо и ниско на Cu – “молибденова подагра”- нарушена пуринова обмяна
  • при високо съдържание на Str и ниско на Са – „стронциев рахит”
  • F – при намалено съдържание – кариес, а при високо – остеосклероза, калцификация на ставни връзки
  • Ендемична гуша – при ниско съдържание на I
  • високо съдържание на NaCl – артериална хипертония
  • нитрити
   • убиват Cl.botulini – използват се за консерванти
   • метхемоглобинемии
   • диспепсии деца и бременни
  • при високо твърдост: бъбречно-каменна болест
  • канцерогени

Здравни изисквания към питейната вода

 • Наредба №9 от 2001г
 • да бъде чиста, да не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиактивни замърсители
 • Минимални изисквания за микро и химични показатели – коли титър микробно число
 • взимане на проби
  • от кранче (при изградена ВиК мрежа)
  • от изтичане от цистерна
  • от опаковките, в които се продава
  • от места, където се използва за хранително-вкусова промишленост
Мониторинг
 • Постоянен
  • химични: активна реакция (pH= 6,5-9,5), Al, амониев йон, електропроводимост, Fe, Mn,нитрати, нитрити, остатъчен свободен Cl
  • органолептични: цвят, мирис, вкус, мътност
  • Микробиологични
   • коли-форми ( 0/100мл)
   • Cl. perfringens
   • Pseudomonas aeroginosa

Коли-титър е показател за оценка на бактериологичния състав на водата. Изразява количеството вода (изразено в куб.см.), в което се открива една бактерия Bacterium coli. Използва се за установяване на санитарното състояние на водата и за измерване на риска от заразяване с патогенни бактерии, попадащи във водоизточниците чрез непречистени битово-фекални води. Колкото по-голям е коли-титърът, толкова по-чиста е водата. Аналогичен показател е коли-индексът, като зависимостта между двата показателя може да се изрази с формулата: Коли-титър = 1000/коли-индекс.

 • Периодичен – всички индикаторни показатели
  • химични
   • активна реакция
   • Al
   • амониев йон
   • електропроводимост
   • Fe (повишава се при недобро почистване на разервоара)
   • Mn
   • нитрати (до 50 мг/л) и нитрити (до 0,5 мг/л) – нетрайни- говорят за скорошно замърсяване, органичен произход, неправилто торене
   • Са и Mg (до 12 мгЕ/л) определя твърдостта на водата
   • Zn и Cu (водопроводи)
   • остатъчен свободен Cl
  • органолептични
   • цвят(хумус, Fe, Mn, Cl)
   • мирис (фито-, зоопланктон, петрол)
   • вкус
   • мътност
  • Микробиологични – коли-форми, Cl. perfringens, Pseudomonas aeroginosa, микробно число
  • Пермангантна окисляемост: 5мг кислород/л – наличие на лесно окисляваща се органична материя във водата
 • Хидробиологичен
  • извън наредба 9
  • показват характера на водоизточника за дълъг период от време
  • Речни, язовирни и други води и тяхнната способност за самоочистване

Здравен риск

Здравен риск е вероятност за поява на неблагоприятни последици и несигурност, свързана с възникване, размер и момент на изява.

 • Условия за риск: източник на риска, експозиция на популация и причинна връзка
 • проследяват се отделните звена на всяко водоснабдяване
  • водни ресурси и тяхната охрана
  • система на водоснабдяване, пречистване и дезинфекция
  • резервоари за вода
  • разпределителна система
  • здравно състояние на населението

 

 • Риск
  • зависи от присъствие и концентрация на патогенни микрооранизми
  • да се изясни причината за тяхното присъствие (геогенно или антропогенно)
  • да се определят максималните стойности – нива, които не притежават нежелани здравни последици при ексозиция
  • използват се математически модели с непосредствена практическа стойност
  • концепции за „приемлив дневен прием” и „приемлив риск”
  • Нормирани вещества са
   • акриламид
   • арсен
   • бензен
   • бромати
   • винилхлорид
   • полициклични ароматни въглеводороди

 

 

Share this