•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Водоснабдяване – източници, пречистване и обеззаразяване на водата, санитарна охрана

Водоснабдяване – източници, пречистване и обеззаразяване на водата, санитарна охрана

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Водоснабдяване на населените места

Води – видове
 • атмосферни (сняг и дъжд)
  • значение за обезводнени и сухи райони
  • ниско минерализирани – за да се минерализира се поставя пясък и мек варовик
 • повърхностни (реки,езера,язовири)
  • слабо минерализирани
  • нерядко значително органично и бактериално замърсени – задължително се пречистват и обеззаразяват
 • подземни (естествени извори, шахтови и тръбни кладенци, дренажни плитки и дълбоки водоизточници)
  • минерализирана вода с различно количество и състав
  • често бактериологичните характеристики не отговарят на условията
  • качествата зависят от дълбочината и от земите в съседство
Системи за водоснабдяване
 • Централно
  • по удобно за поддръжка и контрол, но при заразяване се застрашават големи групи от населението
  • за да се пусне в експлоатация, трябва се дезинфекцира
  • да се строи над канализационните тръби
 • Местно
  • кладенци – шахтови или тръбни
  • несъвършенна и несигурна система

Пречистване на водоизточниците – методи

 • Коагулация – с цел да улесни утаяването, третира се с алуминиев и железен сулфат
 • Утаяване – утаяват се грубо диспергираните и коаголиралите флокули
 • Филтриране- улавят се най-малките неразтворени и неутаени частици посредством бавни (15-40 дни) , бързи (12-24ч) и свръхбързи ( 20-60 м3/час) пясъчни филтри
  • обезжелезаване, обезманганване, аериране, омекотяване, флуориране, дефлориране, обезсоляване,
  • подобряване на биологични качества, махане на синьо-зелени водорасли

Обеззаразяване на водоизточниците

Цели недопускане на епидемични взривове от воден произход

Химични методи
 • Хлориране
 • Cl  газ – за централно, Cl  вар (33-35%) или хлорамини  за по-малки местни водоизточници
 • Механизъм – Cl2+H2O => HOCl + HCl – бактерицидния ефект се дължи на хипохлоритстата киселина
 • работната доза ( хлоропотребността) е количеството хлор, необходимо за надеждно обеззаразяване
 • Видове хлориране
  • обикновенно – 1-1,5 мг/1 л – чисти, питейни води, природно чисти води
  • хлориране с повишени дози хлор – 10-20 мг/1 л – замърсени, епидемиологични съмнителни
  • двойно хлориране – за повърхностни води и дълги водопроводи
  • комбинирано хлориране
   • добавя се амоняк – за подобряване на органолептичните свойства
   • съставки за удължаване бактерицидният ефект на хлора – UV, озониране
 • Фактори, влияещи върху ефективността: pH
 • Oстатъчен активен хлор
  • свързан – по норма 0.3-0.4 мг/л след 30 мин контакт (например с  аминиево йони, които намаляват 100 пъти активността му)
  • свободен ( хипохлориста киселина) – индикатор за надежден ефект на обеззаразяването
 • Хлоропогъщаемост = вложено – намерено – зависи от органични и неорганични материи във водата

 

 • Озониране

 

 • силен окислител с висок бактерициден ефект (хлороустойчиви вируси, алги, протозои, микрозоопланктон
 • подобрява органолептичните свойства
 • отстранява Fe и Mn
 • разрушава петрол, феноли, пестициди, окислява цианиди
 • предварителното озониране унищожава канцерогенните хлорни деривати
Физични
 • скъпи
 • UV лъчи- 250-260 nm – до 25 м дълбочина, след 1-2 мин унищожава бактерии и спори
 • US
Качества и показатели
 • прозрачност
 • цвят
 • окисляемост
 • сух остатък
 • мътност
 • бактериално замърсяване

Санитарна охрана на водоизточниците

Източници на замърсяване
 • Фекално-битови води (канализационни)
 • Промишлени води
  • хранително вкусова промишленост – органични и неорганичнизамърсители, амоняк
  • химическа промишленост – киселини, основи, йони, токсини
  • машиностоене и металообработване – метали
  • нефтопреработвателна промишленост
  • хартиено-целулозна промишленост
 • Селскостопански води
  • пестициди – растения
  • микрооргарганизми – животни
Охрана -три пояса

І-ви пояс

 • строга охрана
  • без външни лица
  • периодирен медицински преглед на персонала
  • трайна ограда
  • забранено противоаерозоли
  • залесяване на 500 м(река) и 100м ( язовир) на водоземието и 50 м под него ( зависи и от хидрогеоложки проучвания)

ІІ-ри пояс

 • над или около пояс І
 • пази от биологични, разпадащи се, разграждащи се и разтворими вещества

ІІІ-ти пояс

 • пази от бавно разграждащи се и трудноусвоими вещества

 

Share this