Хигиенни изисквания към населените места

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012


Хигиенни изисквания към населените места

Градо-образуващи фактори
 • икономически
 • транспорт
 • климат
 • администрация
 • култура
 • наука
 • пазар
Урбанизация
 • определение
 • последициот урбанизацията – благоприятни, неблагоприятни, дермографски и здравни
Предназначение на населените места
 • жилище
 • произвоство
 • зелени площи
 • спорт
 • културно-историческо наследство
 • обществено и делово обслужване
 • движение и транспорт
 • инженерно-техническа инфростуктура
Здравни изисквания към населените места
 • терен: благоприятен, ненасечен релеф
 • климат и микроклимат
 • воден фактор и растителност
Зониране – територии
 • Урбанизирани
 • Земеделски
 • Горски
 • Защитени
 • Нарушени територии за въстановяване
Типове територии – според предназначение
 • Жилищни
  • площ – от 35-50 кв.м. в големи градове
  • включва терени за – жилище, обществено обслужващи сгради, улици, паркинги, озеленени площи
  • площта е заета от 55% при големите градове до 75% за малки села
  • по височина са – малка (10м), средна (15м), голяма ( над 15м)
  • контрол на видовете сгради, плътност и интензивност на застрояване
 • Произведствено-складови – биват
  • чиста
  • предимно чиста
  • високотехнологична производствена
 • Рекреационни

  • курорти
  • селища
  • вили
  • други- голф, дисниленд
 • Озеленени

  • биват зашироко обществено ползване, ограничено обществено ползване, специални (ботаническа и зоологическа градина)
  • роля на зелените площи
   • намаляват запрашеността – частиците остават по листа, клони, стволове на дървета
   • шумозащита
   • подобряват микроклимата (изменят скороста и посоката на вятър)
   • повишават кислорода във въздуха (фотосинтеза)
  • Нормативи
   • 20 кв.м. / 1 жител за големи градове
   • 18 кв.м. / 1 жител за средни
   • 12 кв. м. / 1 жител за малки
   • 8 кв.м. / 1 жител за много малки
   • 4 кв.м. / 1 жител за села
 • Смесени

  – улична мрежа

  • ориентация и ширина на улицата
  • осветеност
  • пешеходно и моторно движение
  • подходяща улична настилка (все още няма такава, която да отговаря на всички изисквания)


Профилактика на химично, прахово и шумово замърсяване

Шум
 • всеки звук, който действа като дразнител, смущава отдих, речеви и слухови връзки
 • източници
  • транспорт
  • промишленост
  • вътреквартален (детски градини)
  • вътресграден ( асансьор)
 • неблагоприятно въздействие
  • ССС
  • ЦНС
  • ГИТ
  • ДС – увеличава честота и дихателни обеми
  • Ендокринна система – увеличава катехоламини, Т3 и Т4)
 • мероприятия за намаляване
  • намаляване източниците на шум
  • ограничение на разпространението
  • архитектурно-благоустройствени и технически мероприятия – план, материали, поддръжка.
 • номиране – Наредба №6/2006г.
  • Дневно ниво шум (7-19ч) – 35 dB в жилище, 40 dB кабинет, заведения
  • Вечерно ниво шум ( 19-23ч)
  • Нощно ниво (23-7ч)- 30 dB в жилище, 35 dB кабинет, 40 dB заведения
  • Еквивалентно:
   • в жилищни сгради 55dB
   • централни градски части 60dB
   • зони за санаториуми и научно-изследователска дейност 45dB,
Химическо замърсяване
 • олово
 • сажди
 • автомобили
  • ауспухови газови – новите автомобили имат катализатори
  • ниската скорост на движение увеличава емитираните газове
  • ауспохови газове + радиация при безветрие и висока влажност – водят до образуването на фотохимичен смок
 • фотооксиданти – сенсибилизират и алергизират
Прахово замърсяване
 • бронхити, пневмонии, пневмосклерози, конюктивити, фарингити
 • 3,4-бензсирен – белодробен рак – градски транспорт, 400-600 мкр = 80-160 цигари на ден
 • азбест – спирачки и съединител


Очистване от отпадъци. Асенизация.

 • отпадъци: битови, производствени, строителни, опасни
 • етапи: събиране, отстраняване, обезвреждане и оползотворяване
 • Методи за очистване
  • за твърди
   • физични – изгаряне
   • химични
   • биологични – сметище, покрито с тор
  • за течни
   • канализация
   • закрити ями
  • асенизация (почвен метод)
   • за малки села
   • на 1000м от населено място и водоизточник
   • оградени със земен пласт и растителност
   • изливат се върху полето и се изорават
   • след 1г. минерализиране на органичната материя
   • след 1-2г. терена може да се използва за технически, а след 3г. – за селскостопански култури

 

Share this