•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Заведения за здравно обслужване. Профилактика на вътреболничните ифекции

Заведения за здравно обслужване. Профилактика на вътреболничните ифекции

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012


Заведения доболнична помощ

 • самостоятелни жилищни или обществени сгради
 • на терени, определени с градоустройствен план
 • да имат работни, допълнителни и спомагателни (чакалня и санитарен) помещения
 • подовете да позволяват влажно почстване и дезинфекция
 • коридори минимум 3,5м ширина, с добра функционална връзка
 • шум – до 40dB през деня и до 35 dB нощем
 • осветление – 150 Lx – естествена и 300 Lx – изкуствена (кабинети, складове, апаратни)
 • отопление и вентилация- да създават оптимален микроклимат


Многопрофилни болници

 • строителство
  • далеч от – замърсяване, шум, застояли води
  • слънчево огряване
  • живописна среда
 • Модели
  • децентрализирана (павильонна)
  • централизирана (високи)
  • смесена – родилен дом, детско, инфекциозно и административно-стопанско отделение (да е в отделно крило или задния двор)
 • Зониране
  • амбулаторна
  • стационарна (със сестринска секция)
  • тип „Nightingale – широка стая с 20-30 легла
  • тип ”Rigs”- легла, успоредно на прозорците
  • с обособени стаи – по клинични единици, по пол)
  • адмистративно-стопански
 • Парк
  • задължителен
   • регулира топлинно-радиационнея режим, влажността, характер на ветровете
   • дървета
    • намаляват праховото зъмърсяване – бряст, люляк, липа
    • увеличават отрицателни йони
    • фитотоници
    • успокояващо действие


Изисквания към заведенията за здравно обслужване

Помещения
 • болнични стаи
 • санитарни помещения
 • кухненски офис, столова
 • медицински център
 • помещения за персонала
Изисквания
 • площ
  • най-малко 12 кв.м. на болен в стая с 1 легло и 6,5 кв.м. в стая с 2-4 легла
  • леглата да са на 0.8 м растояние едно от друго
  • 0.6 м до стената
  • 0.15 м откъм главата
  • да са оцветени резида или светлосиньо, не бяло
 • материал – да може лесно да се мие, да изолира от шум, влага, студ ….
 • вода
  • 350 dm3 на 1 легло в болница
  • 15 dm3 в амбилатория
  • 400 dm3 в санаториум с водолечение
 • въздух
  • температура 18.5-21С
  • 0,4 м/сек скорост на въздуха
  • 30-60% влажност
  • намалено съдържани на замърсители (хлор, формалдехид, анестезиращи газове, СО< 0,1 обемни %)
  • намалена концентращия на микробен аерозол обеззаразяване с бактерицидни, живачно-кварцови лампи)
   • І клас (високоасептични) – под 10 бактерии /куб.м.
   • ІІ клас (асептични и септични операционни)- до 200 бактерии / куб.м.
   • ІІІ клас (родилни и кърмачески) – до 500 бактерии / куб.м.
  • вентилация – естествена, допълнителна, изкуствена, кондициониране
 • осветление
  • естествена – прозорец / площ помещение =  1/ 4 или 1/5
  • изкуствено (общо, местно и комбинирано) -100 lx за луминисценни и  50 lx за нежежена спирала
 • отпадъци
  • видове по групи
   • І – могат да бъдат включени в градските – кухненски, от пациентите, адмистративни
   • ІІ – неспецифични болнични – от неинфекциозно болни, матраци, мъртви животни от вивариуми
   • ІІІ – специфични болнични или опасни – игли, скалпели, от инфекциозно болни, лабораторни
   • ІV – лекарства с изминал срок
  • изисквания
   • контейнерите да се закрити
   • да се съхраняват на специално място, само за тези отпадъци
   • течните отпадъци
   • по правило с патогенни микроорганизми
   • да се внимава с радиоактивно замърсените
   • течните – в канализацията, като инфектираните предварително се дезинфекцират
   • химичните – само след преработка или в контейнари
 • хранене
  • съобразено лечебно хранене
  • текушо измиване на помещенията
  • борба с насекоми и гризачи
  • поддържане на лична хигиена на персонала
  • осигуряване на добро хигиенни условия за хранешите се
  • групово и индивидуални хранене
 • пералня
  • пътят за приемане, сортиране, изпиране и обратно предаване да е възможно най-кратък
  • отдели мръсни и чисти потоци


Профилактика на вътреболничните инфекции

Проблемът ВБИ
 • Комисии за борба с ВБИ
  • разработват планове за профилактика
  • упражняват системен контрол
  • разработват антибиотична политика
  • контролират регистрацията на ВБИ
  • разработват програми за повишаване квалификацията на кадрите
 • Експертен съвет за ВБИ към МЗ – координира дейностите
 • Наредба №2 за задължителен специалист по контрол на инфекциите в болниците
Профилактика
 • Специфична – за конкретни заболявания
  • планова (активна и пасивна)
  • екстремна
 • Неспецифична
  • архитектурно-планировъчни
  • хигиенно-технически
  • хигиенно-противоепидемични
  • дезинфекционно-стерилизационни

 

Share this


Close Print