Хигиенни изисквания към специализираните здравни заведения

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012


Инфекциозни отделения / болници

 • повишена опасност от възникаване на ВБИ и изнасяне на инфекции – строг хигиенен и дезинфекционен режим
 • да са оградени и строго изолирани
 • вход откъм двора на болницата, да има и изходи само за персонал
 • павильонен принцип, или ако е многоетажна – инфекциозното отделение да е самостоятелно със строга изолация
 • приемно отделение да е по различни групи инфекциозни заболявания – въздушно-капкови, чревни, хепатити
 • по 2-3 легла в стая
 • пред всяка секция да има шлюс с дезинфектанти
 • пълен бокс
  • собствен вход, санитарен възел, 1-2 легла, с външен вход и вход към коридора на отделението само за персонал
  • за особенно опасни, въздушно-капкови, висок контагиозен индекс и неясни инфекциозни заболявания
 • полу-бокс
  • 1-2 легла
  • собствен санитарен възел
  • изход към коридора
 • кухня с чиста и нечиста част с дезинфекциране на прибори
 • за кърмачета – допълнително легло и кухня
 • отпадните води да се обеззаразяват преди да се изхвърлят в канализацията


Хирургически отделения / болници

 • в клиники с обособена операяционна зона, минимум 2 операционни – септична и асептична
 • при повече от едно отделение/клиника се формира операционен блок
 • разположение – лесна достъпност/ изолираност от инфекции
Изисквания
 • операционните зали
  • автоматични врати
  • стени да са боядисани в светло / млечно синьо или зелено, без фуги
  • масите да са в залата
 • помещения за подгоговка – най-малко 10кв. м. (16 кв.м. за две зали), мивки с фотоклетка
 • помещение за предоперативна подготовка и за следоперативно събуждане на болния – минимум 8 кв.м., със съответната екипировка
 • осветление
  • естествена и изкуствена
  • да не се нагрява над 30 С
  • безцветно, халогенно
  • задължително да има и аварийно
 • оптимален топлинен режим и микроклимат
 • вентилация – въздуха да се сменя 3-4 пъти на час, естествена и изкуствена вентилация
 • водоснабдяване – крачно или с фотоклетка
 • почистване
  • текущо и след операция
  • ежедневно
  • генерално (1 път седмично)
  • предварително (сутрин)
  • след септична операция
 • обработка на хирургичния инструментариум
  • мека четка
  • автоматично или с US
  • температура на вода 70-95 С
  • бактерицидни лампи
 • Периодичен здравен контрол от РИОКОЗ
  • инструментариум
  • ръце на персонал
  • повърхности


Акушеро-гинекологични отделения / болници

 • висока възприемчивост на родилки и новородени, лесно увреждане на здравето  им
 • необходимост от последователност и поточност
  • здрави родилки с нормална и патологична браменност
  • болни / обсервационни
  • гинекологично болни
 • стаи
  • предродови помещения: приемно и предродови стаи
  • родилни стаи – да са изолирани+шумово
  • следродови
   • боксове за 6-12 деца
   • бокс за тоалет
   • температура 23-25 С
   • до 500 бактерии / 1 кв.м. въздух микробно число
   • контрол за инфекции и ВБИ
 • карантинно-изалационен сектор
  • съмнително болни родилки
  • сигурно инфектирани родилки
  • родилки, родили извън родилното отделение


Туберкулозни отделения / болници

 • намален брой легла
 • повече самостоятелни стаи
 • разделение – деца, възрастни, по степен
 • санатариуми
  • на 500-800 м височина
  • с растителност
  • площадка на хелио- и аеротерапия
  • трудотерапия
  • повече слънце

 

Share this