•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Хигиенно противоепидемичен режим в заведенията за здравно обслужване

Хигиенно противоепидемичен режим в заведенията за здравно обслужване

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012
Хигиенно противоепидемичен режим
 • система от текущи дейности за недопускане на поява и разпространение на заразни и паразитни болести и включва мероприятия за:
  • поддържане хигиенаната в болничните заведения
  • лична хигиена на болните
  • почистване
  • измиване
  • дезинфекция, дезинсекция и дератизация
 • при туберкулозно болни
  • 2х дневно
  • всеки болен се почиства при приемане
  • задължителна дезинфекция на WC, подлоги, уринатори, бельо
 • „нечист” и „чист” сектор в заведенията за хранене
 • хигиена на болничното легло
 • тоалет на болните
Лечебно-предпазен режим
 • условия за покой, щадене, сутрешен и вечерен тоалет, недопускане на отрицателно действащи дразители
 • оптимален микроклимат
  • температура
  • влажност на въздуха
  • скорост на въздуха
  • инфрачервена радиация
 • инсолация
 • осветление
 • вентилация
 • шум
 • химични агенти
 • биологични агенти
 • оптимизиране на психосоциални фактори
  • наляване на изолация
  • информирано съгласие
  • намаляване на болката и страха
  • трудотерапия
Дневен режим
 • сутрешен и вечерен режим за хранене и визитация
 • изследвания
 • манипулации
 • сън 14.30-16 и 22-6.30
 • часове за посещения

 

Share this