Радиационна хигиена

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012


Източници на облъчване на човека. Биологично действие на йонизиращите лъчения

Понятия
 • Йонизираща радиация – поток от заредени електронеутрални частици и фотони, които могат да йонизират веществата, през които преминават
 • Йонизация – процесът на образуване на йони от електронеутрални атоми или йони чрез освобождаване на електрони от електронната обвивка на атома
 • Вещество = атом (протони + неутрони) + електрони
 • A = атомен номер; Z= масово число
 • Изотопи – вещества с еднакъв атомен номер и различно масово число
 • Директно йонизираща радиация – всички електрически зарадени частици – електрони, позитрони, протони, алфа и бета лъчи
 • Линейна йонизация
  • мярка за йонизираща способност
  • отношението на броя на йонните двойки, създавани от частицата по продължение на опредлена дължина от нейния път и дължината на този път
 • Пробег във веществото – пътят изминат от частицата във веществото до нейното спиране
  • алфа – къс, около 2,5-11 см
  • бета – зависи от тяхната енергия
 • Линейно предаване на енергия (ЛПЕ)- предаването на енергия от заредена частица на единица дължина от пътя и в определена клетъчна структура
 • Индиректно йонизиращи лъчения – всички електронеутрални лъчения (фотонни, рентгенови, гама-лъчи, неутрони)
  • взаимодействат с веществото и трансформират енергията си чрез
   • фотоелектрично поглъщане – енергията на фотона се предава на един електрон от атомната обвивка
   • комптънов ефект – енергията от фотона се поделя между електрон от веществото и разсеян фотон с по-ниска енергия от тази на падащия (резсейване)
   • образуване на двойка електрон – позитрон (при енергия над 1022 кеV- килоелектронволта)
 • Интензитетът намалява при разсейване във вакуум и при взаимодействие с веществото. Коефициент на полуотслабване (въздух – пренебрежитено малък, но на Pb е голям), за да се избере подходящ материал и неговата дължина се пресмята  кратност на отлабване
 • Неутрони – йонизират подобно на фотоните чрез вторично заредните частици, които се създават във веществото
  • бавни – 0-1 кеV
  • междинни – 1-0.5 МкеV
  • бързи и свръхбързи – над 0,5 М кеV
Величини и единици в радиационната защита
 • Радиационни ефекти – промените във веществото, след взаимодействие с йонизиращите лъчения
 • Погълната доза D

  • основна дозиметрична единица
  • средна предадена енергия от онизиращото лъчение в елементарен обем от облъчваното в-во / масата на този обем
  • измерва се в Gy (грей)= 1 J/1 kg; старата е Rad= 0,01Gy
 • Експозиция X

  • сумата от ел. заряди на вс. йони с еднакъв знак, получени при опр. условия в малък обем въздух, при облъчване с рентгенови и гама лъчи / масата на този обем
  • измерва се в С.кг -1 ( кулон на килограм) или R (рентген) = 2.58.10-4 С.кг -1
 • Мощност на дозата

  • отношение на нарастването на дозата за малък интервал от време и големината на този интервал
  • Gy за секунда – Gy.s -1
 • Органна (тъканна доза) DT

  • средната предадена енергия от лъчението на органа (тъканта) / неговата маса
 • Радиационен тегловен фактор = фактор WR  – отразява вида и енергията на йонизиращото лъчение
 • Еквивалентна доза H

  • тъканната DT x WR , като при различни лъчения дозата им се сумира
  • отразява ефектите от различните лъчения
  • измерва се в Sv (сиверт) = погълната доза в Gy
 • Радиационен риск= до 200 mSv е свързан възможни късни стохастични ефекти
 • Ефективна доза Е
  • оценява хетерогенно облъчване, сумата от DT x WR на отделните лъчения
  • отразява приноса на всеки облъчен орган в радиационният риск за цялото тяло
  • Sv
  • ставнява се риска между различните видове облъчвания – външно и вътрешно
 • Тъканен тегловен фактор WT
  • относителния принос на отделен орган или тъкан в общото лъчево увреждане
  • измерва се в Sv
 • Колективна ефективна доза S
  • обществената вреда при облъчване на определена група от населението
  • сумата от индивидуалните ефективни дози
Източници
 • Природни = космични + естесвени радионуклиди
  • Космично лъчение- мощноста на еквалентната доза зависи от височина и географска ширина, нормиране на получената по време на самолетен полет радиация. Бива:
   Първично и Вторично – при взаимодействието на първичното с атомите и молекулите на земната атмосфера (неутрони, протони, пиони, леки ядра)
  • Естесвени радионуклидив земната кора – източници на външно и вътрешно облъчване
   • Външно – уран, торий, калий, за БГ- средно 70 nGy.h-1
   • Радионуклиди в строителни материали, при сгради от камък и тухли дозата превишава тази на открито
   • Вътрешно ( p.o и p.inh.) – радон, торон, най-голямо значение имат кратко живеещите. Над 90% облъчването става в затворени помещения
    • зависи от състава на почвата под зградата, строителните материали и обмена на въздух в помещението, от състава на природния газ и водата, от самото помещение
   • По нови наредби мощноста на еквивалентната доза гама-лъчение да е < 0,2µSv.h -1,
 • Антропогенни
  • Изгаряне на каменни въглища – ТЕЦ,  7% постъпват инхалаторно
  • Изгаряне на нефт и природен газ
  • Фосфатни руди – торове за селско стопанство
  • Отпадъци от различни производства
  • Тютюнопушене – полоний,
  • Надфондово (техногенно)
   • опити с ядрено оръжие (локални и глобални отлагания)
   • обединен уран след Войната на Персийския залив
   • ядрена енергетика – АЕЦ „Козлодуй – изгаряне на урана в ядрения реактор и закопаването на радиоактивни отпадъци, ядрени аварий и ициденти
   • Международна скала за ядрени събития (INES):
    • 0 = отклонения
    • 1-3 = инциденти
    • 4-7= аварии
    • при >2- докладва се в NEWS ( Nuclear Event Web- based System)
    • 26.04.1986г – AEЦ „Чернобил”
  • Облъчване с медицински цели: рентген, нуклеарна, лъчелечение – по директива на EU- EURATOM
  • Професионално облъчване: персонал, в среда с по-голямо облъчване, отколкото средното за популацията – ядрена енегретика, медицина
Биологично действие
 • нищо, промяна, изменеие, увреда (да има КК) и щета
 • вреда = комплексно понятие за вероятност, тежест, време за поява
 • „оценка на риска” и „ допълнителен риск”
 • Етапи на остро облъчване
  1. физични процеси на предаване на енергия – кратък 10 -13 сек
  2. химични процеси, последващи йонозацията (ДНК разкъсване, белтък) – 10 -10 сек
  3. биохимични процеси – секунди до часове (рапарация на генно, клетъчно и субклетъчно ниво) – транслокация, делеция, инверсия
  4. клинично наблюдаеми увреждания на организма – биологични процеси (митотична смърт и клетъчни мутации)
 • Лъчечувствителност на тъканите
  • пропорционална на репродуктивна активност
  • обратнопропорционална на тяхната степен на диференциация
 • Последствия
  • обратими и необратими, соматични и генетични, ранни и късни
  • зависят от
   • вида и големината на лъчението
   • погълната  доза
   • кратност на облъчването
   • индивидуална лъчечувствителност
   • фактори на околна среда
 • Клинични ефекти
  • при облъчване с доза над определен праг (3,5-6 Sv траен стерилитет – тестиси)
  • Остър лъчев синдром
   • след общо целотелесно облъчване с прагова доза 1 Sv
   • 1-3 Sv – възможен е благоприятен изход ако се предприеме – кръвопреливане, костно-мозъчна трансплантация, медикаменти
   • 3-5 Sv – над 50% смъртност за 60 дни
   • 5-15 Sv – смърт за 10-20 дни
   • повече от 15 Sv- смърт за 1-2-дни
  • Стохастични ефекти
   • няма прагова доза, късни ефекти, след дълъг латентен период (20г.)
   • лъчева концерогенеза – левкемия, рак на гърдата, щитовидната жлеза ,белия дроб
   • наследявани (генетични мутации)
  • Радиобиологични ефекти от облъчване in utero
   • предимплантацинни и имплантационни
   • нарушаване на емриогенезата
   • умствено изоставане при облъчване 8-25 г.с.
   • потискане на растежа и мутации при над 100Gy
 • Радиационен риск
  • вероятността за очаквана вреда от въздействието на йонизиращи лъчения върху биологичния ефект и популацията
  • хипотези: линейна зависимост, линейно-квадратична зависимост, степенна функция
  • МКПЗ 1990- да се представя произведение от номинални коефициенти на вероятност за стохастични ефекти и ефективната доза


Радиационна защита

Определение

Комплексът от знания и действия, предназначени да защитят отделния човек и човешката популация от вредното действие на йонизиращите лъчения. Тя е интердисциплинарна. Медицинските аспекти целят установяване и оценка на действието им върху човека.

Нормативна  база
 • Международна комисия по радиологична защита (МКРЗ, ICRP) -1863г- “Основни норми за безопасност”
 • Научен комитет по действие на атомна радиация (НКДАР)
 • СЗО (WHO) Международна организация по труда ( МОТ, ILO)
 • Oрганизация на прехраната и земеделието (ФАО, FAO)
Принципи
 • да се осигури изключването на детерминирани радиационни ефекти и да се намали вероятността за стохастични
 • Категории: професионално, медицинско и на населението
 • І принцип – обосноваване на практическа дейност (да се компенсира вредата от облъчването с някаква полза)
 • ІІ принцип – оптимизация на радиационната защита ALARA
 • ІІІ принцип – установяване на границите на дозите на облъчване – номиране – референтни нива на облъчване
Методи
 • запознаване с характеристиката на източника
  • енергия
  • количествени и качествени характеристики (рентгеновите апарати – източник само ако са включени, а тези за телегаматерапи я- и в неработещо състояния
 • създаване условия за безопасна работа
  • външно и вътрешно
  • при открити източници – да има ЛПС ( облеко, обувки)
  • лична хигиена (за ръце, коса, да не се храниш или пушиш)
  • дезактивация (миещи средства)
  • при закрити източници
   • намаляване на продължителността и мощността
   • увеличаване разстоянието
   • екраниране (престилки, яки, прегради)
 • дозиметричен контрол – индивидуални дозиметри, контрол на работно място
 • медицински коннтрол – в началото, периодичен + диспансеризация
Национална система за радиационна защита в БГ
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия от 2002г
 • Основни граници на дозата
  • за 16-17 годишни е по-ниска 6mSv
  • 15 mSv за населението за годишна ефективна доза
  • 50 mSv за очната леща
  • 150 mSv за кожата
  • 150 mSv за дланите

 

Share this