Хигиена на труда, ергономия, трудова медицина

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012
Хигиена на труда

Раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността. Хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда.

Трудова медицина

Оценка на здравето на работещите. Връзка на здравето с условията на труда и работните процеси.Подпомага управлението на здравето, уменията и работоспособността на цялото население. Управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност и произвоодителност.

 • „професионално здраве”
  • промоция
  • поддържане на работоспособността
  • организация работа
  • култура на труда
 • Физиология на труда – изучава измененията във функционалното състояние организма под влияние на трудовата дейност. Разработва физиологично обосновани средства за организация на трудовия процес, които да намалят умората и да поддържат висока работоспособност.
Ергономия (еrgon – работа, труд и normos – закон)

Приложната част на физиологията на труда – работа по определени правила. Компексна наука, изучаваща функционалните възможности на човека и трудовия процес с цел съсдаване условия, методи и безопасност, който да щадят човека. Оптимизира системата човек-машина, така че да има съответствие между човешките възможности и изискванията на трудовия процес за максимална производителност.

 • Система „ човек –машина”-  управлява производствените възможности; човек управлява, машината е усилвател и ускорител на човешките възможости. Машините да се констоират според възможностите на човека
 • Хигиенни норми  и допостими нива на условията
 • Постоянно развиваща се, съвременна наука
 • Проблеми
  • изисквания към работно място и работната мебел
  • към движенията – скорост, точност, ритъм
  •  физично напрежение, енергоразход, мускулна сила
  • режим на труд и почивка
  • средства за представяне на информация и органи на управление
  • захватни части на инструментите
  • цветове
Задачи на лекаря
 • предварителни и перидични прегледи
 • да докаже дали дадено заболяване може да е причинено от професионални вредности
 • експертиза за трудоспособността
  - при  временна нетрудоспособност – трудоустрояване, при трайна – група инвалидност

 

Share this