Професионални вредности и професионални заболявания

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012
Професионални вреднoсти
 • Определение
 • Класификация
  • неблагоприятен микроклимат
  • атмосферно налягане (декомпресии, кесон в подпочвените води)
  • шум
  • вибрации
  • йонизиращи и нейонизиращи лъчения
  • химични, физико-химични, биологични фактори
Професионални заболявания
 • Определение
 • Временни и постоянни
Вредни фактори, свързани с неправилна организация на труда
 • Нерационален режим на труд- почивка
  • нерационална организация на работното време
  • нарушен нормален ритъм и темп
  • повишена интензификация на трудов процес – стрес и професионални вредности
  • извънредно, системно удължаване на работния ден
  • пренепрежение на органи и системи
 • При нарушение  на технологичния режим – химични, физични, микроклимат
 • Недостатъци на санитарно-хигиенните условия: отопление, осветление, вентилация, площ на работното място
Профилактика
 • Сумирано работно време = 40ч седмично; 12ч почивка между 2 дежуства
 • Редуване на статични с динамични дейности

 

Share this