•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Влияние на неблагоприятните физически фактори на производството върху организма

Влияние на неблагоприятните физически фактори на производството върху организма

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Шумът, вибрациите, ултра- и инфразвукът са явления, които свързват двете основни филосовски категории – материя и енергия.


Шум

 • Звук – колебателен процес със следните характеристики
  • период на колебание Т
  • честота на колебание – Hz
   • нискочестотни – до 300 Hz
   • средночестотни – до 1000 Hz
   • високочестотни – >1000 Hz
  • амплитуда на колебанието
 • Шум – нежелан и неприятен звук
  - 20-11 000 Hz, включва 9 октави (октавата е честотен диапазон, чиито гранични честоти се отнасят като 2/1). Бива

  • постоянен (стабилен)
  • променлив (прекъсващ)
  • механичен
  • ударен
  • аеродинамичен
 • Интензивност = звуковата енергия, преминаваща през 1 куб. см за 1 сек
  • изразява се чрез десетичен логаритъм, отнесен към приета норма – dB
  • пълна тишина = 0 dB
  • шепот=15 dB
  • разговор = 60 dB
  • моторна косачка = 90 dB
  • рок концерт = 126 dB
Хигиенна оценка
 • На шум работят 44% от заетите лица, 8% на шум > 90 dB, най-вече в производство
 • Адаптация – „ стапед-рефлекс” (втвърдяване не membrana tympani)
 • Слухова умора и слухова сенсибилизация
 • Професионална загуба на слуха – най-честото професионално заболяване; билатерален неврит на слуховия нерв, с увреждане  звукоприемен тип, първо за високите честоти, според Бългаеския стандарт над 35 dB загуба за по-слабо чуващото ухо
 • Оценката се основава на
  • характеристиките на шума
  • продължителност на експзицията
  • характер на извършваната работа
  • индивидуална чувствителност
  • пол
  • възраст
  • други фактори на работната среда
 • Измерва се с шумомери и коригиращи филтри; сравняват се с БДС за постоянен и непостоянен шум
 • Мерки за оптимизиране
  • премахване на източника (икономически най-ефективно)
  •  контрол на шума
   • акустични – звукоизолация или т.н.”звукова сянка”, звукопоглъщане,  виброизолация, виброгасене, шумозаглушаване
   • архитектурно – планировъчни – решения за разположение на оборудването, шумозашитни зони
   • организационно – технически – замяна на машините, „ тихи” технологии, текущи рамонти, режим, предварителни и периодични медицински прегледи със задължителна аудиометрия
  •  колективни мерки за контрол
  •  ЛПС- наушници и антифони, вградени в каски или шлемове


Ултразвук

 • механични колебания с честота > 20 000 Hz;
  • нискочестотни (20-100kHz) – за почистване, обезмасляване и заваряване
  • високочестотни (100-1000 kHZ)- за информация, обработка на сигнали
 • тези колвбания се поглъщат от човешкото тяло, ефектите условно се делят на механични, физико-химични, термични и кавитационни
 • акустичен комплекс = нискочестотен + високо  честотен
 • нискочестотен – общо и локално въздействие: отпадналост, главоболие, безсъние, раздразнителност, студени крайници, диспептични оплаквания
 • оптимизиране: оборудване, звукоизолиращи устрийства, кабини с дистанционно управление, ЛПС, предварителни и периодочни прегледи


Инфразвук

 • колебания < 20 Hz
 • голяма амплитуда = бисоко налягане и сила
 • разпространяват се по законите на аеродинамиката: на големи разстояния
 • източници: земетресения, изригвания, вулкани
 • промени в ССС, ЦНС, дихателна и ендокринна система, астено-вегетативен синдром
  • 8Hz – резонанс с алфа – ритъма на мозъчните вълни
  • 1-3 Hz – кислородна недостатъчност
  • 5-9 Hz – болки в гърди и корем
 • Профилактика: изолация, локализация, мерки за поглъщане, ЛПС, медицински прегледи


Производствени вибрации

 • Механично коленание на материалните частици около равновесно положение
 • Амплитуда (преместване в равновесно положение), честота, виброскорост и виброускорение
 • Измерват се в Hz = брай трептения в минута
 • на цялото тяло – при самосвали, тирове и т.н. 
 • на системата „ръка-рамо" – рудодобив, въгледобив, металургия
 • широколентови и синусоидални, постоянни и непостоянни; собствени и принудителни
 • общите въздействат на ССС, НС (анализатори), отпадналост, главоболие, безсъние, раздразнителност, вегетативна полиневропатия – изтръпвания и болки при покой и нощем, ИБС, Болест на Рейно, АХ, язва
 • Методи за оптимизация: работно и допълнително оборудване, работни места, обучение, продължителност и интензивност на експозицията, ЛЧП

 

Share this