Радиация. Полета. Електричество. Лазери

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012


Ултравиолетова радиация

Характеристика
 • част от електомагнитния спектър, с дължина на вълната < 400 nm
 • UV A = 415 nm- еритемни
 • UV B = 315-289 nm- антирахитични
 • UV C- 280-200 nm – бактерицидни
Биологично действие
 • предизвикват фотолиза и денатурация на белтъците
 • Остри увреждания
  • Еrythema fotoelectrica – след 4-9 ч – с ясни граници, на изложените на слънце части, след няколко дни минава в загар )
  • Изгаряния – мехури, улцерации (риск от рак)
  • Fotoftalmia electrica (електоженисти, заварчици, електропещи) – силни режести болки, усещане за чуждо тяло, глявоболие, светобоязън, сълзанe, оток и хиперемия на конюктива, до ерозии + главоболие, световъртеж, колапс
 • Фотосенсибилизация към лекарства
  • тетрациклини, сулфонамиди, антидепресанти
  • фототоксични (при едновременна употреба) и фотоалергични (предварителна сенсибилизация)
  • еритем, дерматит, електоофталмия, главоболие
 • Хронични увреждания
  • Комедони, акне, фоликулити, екземи, пигментация, хиперкератоза на кожата
  • Melanoma
   • 5% честота, но 80% смъртност
   • фамилност
   • диспластични невуси,  озонова дупка, светли хора „ирландски тип”
  • Соларна кератоза (фотосъстаряване на кожата, хиперпигментация, телеангиектазии,  губи тургор и еластичност)
  • Катаракта, птеригиум (външно перде), рак на окото
Рисков контингент
 • бактерицидни лампи
 • електодъгово завараване
 • живачно – кварцови лампи
 • леяри
 • заварчици
 • дерматология и физикална терапия
 • селскостопански рабитници
 • воден транспорт
 • строители
 • спасители на плажа
 • скиори
Профилактика
 • очила
 • щитове с филтри,
 • да се избягва продълйителен престой на слънце между 11-15ч,
 • кремове със защитен фактор – намаляват риска от изгаране – 10 мин x толкова пъти, колкото е фактора


Инфрачервена радиация

Характеристика
 • IR A – 760 nm – 2,5 µм – проникват на няколко см дължина
 • IR B- 2,5 – 25 µm
 • IR C- 25 – 420 µm – задържат се в кожата
Биологично дeйствие
 • А лъчи
  • рисков орган е окото – леща, ирис, ретина
  • катаракта на стоманолеярите и на стуклодухачите
  • увреждане кожата при бисока температура
 • Къси вълни + висока температура
  • бъбреци, мозък, мускули, бял дроб, понижават кислородната консумация, белтъчен разпад
  • до слънчев удар (тахикардия, главоболие, повръщане)
 • рисков контингент – пещи (разтопен метал, нагрети стени)
Профилактика
 • шапка за селкстостопански работници
 • специален кожух за леярите, водна завеса
 • нормиране труд- почивка
 • ЛПС


Магнитни полета

Характеристика
 • форма на съществуване на материята
 • силово поле, чрез което се осъществява взаимодействие между  движещи се електрически заряди или токове
  • напрегнатост – А/m (амрер на метър) – силата/единица площ; зависи от силата на тока и формата на проводника
  • индукция – определя се от свойствата на средата, посоката на вектора на магнитна индукция съвпада с посоката на магнитното поле, измерва се в Т (тесла) = 10 000 G (гаус- по-старата единица)
  • поток –  индукция x площ (перпендикулярна на вектора), измерва се във Wb (вебер)
Източници
 • магнити и магнитни детайли
 • измервателни прибори
 • подемни кранове
 • магнитни сепаратори
 • електролизни вани
 • устройства, по който тече постоянен ток
 • електрохидравлични установки
 • соленоиди
Биологично действие
 • зависи от
  • вида на полето (постоянно, синосоидално, пулсиращо и импулсно)
  • индукцията
  • еднородността на полето
  • режим ( постоянно и с паузи)
 • променя биоелектичната активност на мозъка
  - безпокойство, световъртеж, шум в ушите, раздразнителност, вегетативно-съдова дистония ( вазодилатация), склонност към хипертомия при дългоработещите


Радиочестотни електромагнитни полета

Характеристика
 • от 1 кHz до 300 GHz
 • дължина вълната от 1мм до >30 000 км (най-дълговълнови) – зони
  • І зона – на индукция (източник до 1/6 дължина вълна)
  • ІІ зона – на интерференция междинна )- в нея се сформират електромагнитните вълни
  • ІІІ зона – далечна (вълнова; радиус = 10 x 1/6 дължина вълна) – сформира се електромагнино поле и се разпространява като бягаща вълна
 • честота = брой колебания за единица време, Hz
  • свръхнискочестотни (<1 kHz)
  • нискочестотни (1 – 100 kHz)
  • високочестотни (100 kHz – 30 MHz)
  • ултрависокочестотни (30 – 300 MHz
  • свръхвисокочесотни (300MHz – 300GHz)
 • дължина на вълната = растоянието между 2 най- близки точки от вълната
  • свръхнискочестотните > 30 000 км
  • свръхвисокочестотните – от 1 мм – 1 м
 • интензитет
  • на електричното поле =  V/m
  • на магнитно поле= А/m
 • енергия – при СВЧ се измерва падащата енергия за единица време за единица площ- W/m2 (ват)
Биологично действие
 • зависи от зависи от вида на полето (постоянно, синосоидално, пулсиращо и импулсно), от индукцията, еднородността на полето, режима ( постоянно и с паузи), дали е общо или локално, разположението на човека спрямо векторите на полето и продължителността на облъчването
 • при голям интензитет – повишаване температурата на .цялото тяло, нееднородни термични действия при по-слаб интензитет
 • променя се биелектричната мозъчна дейност, рефлекси
 • остро увреждане
  - адинамия, тревожност, вегетативни нарушения, тахикардия, левкоцитоза, епистаксис, катаракта, стерилитет
 • хронично действие – функционални промени ЦНС, вегетативна система. Синдроми:
  • астеничен (след 3-5г) – главоболие, отпадналост, раздразнителност, разстроен сън, аменорея, импотенция, артериална хипотония и брадикардия
  • астено-вегетативен (след 5-10 г)  + ССС нарушения, вегетативно-съдова дистония, вазоспазъм
  • хипоталамичен – диенцефални кризи, хиперхидроза, ИБС, субфебрилитет., дястолна хипертония, екстрасистоли, трайно намалена работоспособност
  • тромбоцито- и левкопения с относителна лимфоцитоза, ретикулоцитоза
  • катаракта, кератит
Източници
 • металообработване (леене, повърхностна обработка)
 • обработка на полупроводници и диелектрици
 • металургия
 • машиностроене
 • сушене дървесина
 • телевизия
 • радио
 • радионавигация
 • GSM
 • йонизиране на газове
 • получаване на плазма
 • дефектоскопия
 • хранително-вкусова промишленост – за стерилизиране и пастьоризиране
 • микровълнови печки
Профилактика
 • хигиенно нормиране
 • защита чрез разстояние – хигиенно защитни зони, дистанционно управление
 • екраниране – калайдисана метална мрежа
 • заземяване на екраните
 • проводникът да е максимално къс с минимално сечение, иначе самият той става източник на поле
 • ЛПС – очила със ситна месингова мрежа, дрехи (ръкавици и престилки) с метализиран полиестер
 • профилактични прегледи 1 път годишно (терапевт, невролог, офталмолог)
 • да не се допускат хора с
  • сърдечно-съдови заболявания
  • анемия
  • вегетативна дисфункция
  • астения
  • невроза
  • психични заболявания
  • ендокринни заболявания
  • хронични кожни заболявания


Статично елекричество

Характеристика
 • съвкупност от явления, свързани с възникване на ел. заряди на повърхността на диелектици или изолирани проводници
 • възниква при съприкосновение на две различни вещества – преразпределение на електроните и йоните образува се двоен електрически слой с противопожни заряди
 • полето може да е собствено (неподвижни заряди) и стационарно (поле на постоянен ток)
 • интензитет- силата, с която полето действа на точков заряд Q / големината на този заряд; E=F/Q; мерна единица: V/m
 • потенциал на точкови заряди -  във V
Биологично действие
 • общо и локално
 • сърдечно-съдова система
 • променя се активността на кора и дълбоки структури в ЦН
 • емоционална раздразнителност
 • нарушен сън
 • уморяемост
 • опасност от взрив, пожар – особенно текстилна промишленост
Източници
 • филтри за пречистване на газове
 • електростатична сепарация на руди
 • нанасяне на бои, лакове
 • промишленост – химическа, зърнено-фуражна, хранителна, хартиена, производство на полиетилен, фолио, хартия, балатум.
Профилактика
 • пределно допустима стойност
 • заземяване
 • неутрализация чрез йонозация на въздуха
 • антистатични покрития
 • 65-75% влажност
 • ел. проводими подове
 • антистатични обувки


Лазерно излъчване

Характеристика

Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation

 • преобразуват светлинна, топлинна и електрическа в кохерентно електромагнитно лъчение в оптичния спектър
 • монохроматичност
 • кохерентност във времето и пространството
 • огромна концентрация на енергия
 • образува насочен кохерентен тънък сноп с постоянна дължина на вълната и голяма яркост
 • по спектър – IR, ND, YAG, СО, СО2, видими, аргон-хелий, UV, азотни, рентгенови
 • по възбуждане- електрични и оптични
Биологично действие
 • зависи от дължина на вълната, продължителност, мощност, енергия, режим, ритъм, вид на облъчването
 • термично – изпарява белтъци без да уврежда околна тъкан
 • механично – ударна вълна
 • създава ел. поле
 • променя фотопроводимост- отслабва молекулните и химичните, образува свободни радикали и йони
 • петехии, обезцветяване на космите, тромбоза и изгаряне, коагулационна некроза с левкоцитна реакция; окото е най-чувствително (уврежда макула, изпарява предна очна камера, хематоми на очното дъно, оток на склерите, изгаряне, катаракта), мозък (оток и кръвоизливи), главоболие, уморяемост, тремор, лабилност на пулса и артериалното налягане
Източници
 • жироскопи
 • обработка диаманти, сплави
 • системи за химически спектрален анализ
 • оптична връзка
 • военно строителство
 • за холограми, рязане, CD
 • медицина
Профилактика
 • за качествена профилактика да се отчете класа лазер
  • І клас – напълно екраирани, ниска мощност, за изложби, безвредни за окото
  • ІІ клас – ниска мощност до 1 мW, видим спектър, да не се гледа снопа >0,25сек
  • ІІІа клас – макс до 5 мW, биват UV, IR, видими
  • ІІІб клас – 500 мW, уврежда очите и кожата, да се използват очила и екрани, да се използва звукова и светнинна сигнализация, когато се работи с лазера
  • ІV клас – мощност > 500 мW – сериозни увреди, да се използват екрани, матови, тъмни повърхности, осветеност – минимум 150 Lx- да не се разширява зеницата, което увеличава поглъщаемостта за лазера, вентилация
 • да не се допускат лица с : миопия, катаракта, малигнени кожни заболявания, ИБС, АХ, ендокринни, бременност
 • прегледи x 2 годишно

 

Share this