Химични фактори в призводството

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012
 • Дозата прави отровата
 • Промишлени отрови – суровини, междинни, крайни или отпадни продукти, които се откриват в работната среда като газове, пари, аерозоли или течности и оказват вредно влияние върху организмаю
 • Отравяне – Остро и Хронично
 • Токсикология – наука за отровите
  • да защитава човека и неговото здраве
  • Клинична – изучава острите и хронични отравяния
  • Профилактична
   • Хигиенна токсикология – опазване на човешкото здраве и ограничаване на отрицателното въздействие на химичните вещества чрез система от подходящи мерки – проучване на токсичността и хигиенно нормиране
   • Екотоксикология
 • Хигиенно нормиране – Базира се на
  • Експерименти по стандарт преди внедряване и използване на препаратите
  • Праговост на биологичния ефект
  • Медински показания
 • Професионален риск
  • Рудодобив – взривни газове, метан, маслени аерозоли
  • Металургия – СО, серни газове, тежки метали
  • Машиностроене – галванична обработка
  • Нефтодобив, производсво на кокс, пластмаса, бои, лекарства
 • Източници на замърсяване
  • Грешки в технологичния режим
  • Неизправности в оборудването
  • Стари съоръжения
  • Аварии
  • Неефективна вентилация
  • Неправилна употреба на ЛПС


Промишлени отрови – класификация

Химичен състав

 • Неорганични
  • Халогенни
  • Съединения на сярата – серен диоксид
  • На азота – амоняк, азотни окиси
  • На фосфор
  • Арсен
  • Въглерод
  • Цианиди
  • Тежки метали
 • Органични
  • Ароматни въглеводороди – бензен, толуен
  • Халогено -, нитро-, аминопроизводни на въглеводородите – хлорбензен, нитробензен, анилин
  • Хлорирани метани – тетрахлорметан
  • Алкохоли
  • Алдехиди, кетони, естери – формалдехид, ацетон, естери

Агрегатно състояние

Характер на действие

 • хепато-
 • хемато-
 • невро-
 • нефротропни отрови


Токсокинетика

(постъпване, транспорт, разпределение, метаболизъм и отделяне на токсичните вещества)

 • Постъпване
  • при инхалаторно постъпване
   • най-бързо и най-опасно – голяма повърхност, богато кръвоснябдяване, бърза абсорбция
   • проста дифузия през алвеолите на аерозоли, газове, пари по концентрационен градиент
   • зависи от
    • алвеоларната вентилация
    • алвеоло-капилярната проницаемост
    • белодробно кръвообращение
    • МОС
  • кожно проникване – газообразни, твърди, течни
   • зависи от коефиц на разпределение масло-вода
   • през епидермис, космени фоликули, канали на потни и млечни жлези, после във венозната система
  • перорално – с храната – Резорбция според състав, обем на храната, рН, перисталтика
 • Разпределение
  • транспорт през хематоенцефалната и тъканна кръвна бариера
  • зависи от разтворимостта във вода, липиди, свързане с плазмените протеини
  • проста дифузия – мастно разтворими, неполярни молекули
  • активен транпорт – полярни молекули – бъбречна и жлъчна екскреция
  • филтрация – урея, хидрофилни молекули
  • пиноцитоза, фагоцитоза – голяма молекулна маса
 • Биотрансформация – в черния дроб – детоксикация и активация
  • окисление, редукция, хидролиза, дезаминиране, метилиране, ацетилиране
  • глюконати, сулфати, глицин, глутатион = биоинактивация и елиминиране
 • Елиминация
  • ГФ, тубуларен транспорт
  • жлъчката – високо полярни вещества
  • ГИТ – трудно разтворими метали, багрила, алкалоиди като хелати с пектин
  • слюнка – олово, живак, пот


Токсодинамика

(механизъм на токсично действие)

Основни понятия:

 • Критична клетъчна конц (ККК) – предизвиква неблагоприятни промени в клетката
 • Критична клетка – първата популация клетки, в която отровата достига критични концентрации
 • Критична тъканна / органна концентрация
 • Критичен орган (мишена) – първият, в който веществото достига критична концентрация при дадените условия
 • Критичен ефект – биологичната промяна, свързана с първичния ефект и насочваща към изследване на най-чувствителната функция на критичния орган
 • Кумулация
  • Материална – натрупва се количество (ХОС, цианиди)
  • Функционална – натрупва се ефект (кумарини, анилин – метхемоглобин)
 • Адаптация – приспособяване на организма без необратими нарушения, без превишаване на способността на организма да реагира
 • Привикване – видимо благополучие, фаза на хронична интоксикация


Токсикология

Действие

 • Комбинирано – няколко по един път – може синергизъм или антагонизъм, адитивно или потенцирано действие
 • Комплексно – различни пътища
 • Съчетано – хим ввщества + шум, вибрации (различна природа)

Токсичност – показва реалния риск от отравяне

Опасност – свойства определящи вероятността да се прояви токсичност

Токсикометрия – Методи за изследване и количествена оценка на токсичността и опасността за човешкото здраве

 • DL50
 • Минимална ефективна доза
 • Максимална нетоксична доза
 • Праг на хроничното действие – минимална доза предизвикваща мутации, тератогенен ефект
 • Безопасни нива, гранични стойности
 • Коефициент на кумулация – способността на вешеството да се натрупва в организма
  • Материална – ХОС, метали
  • Функционална – ФОС
 • Гранична стойност
 • Зона на остро/хрон действие
  • свръхтоксични
  • високотоксични
  • умеренотоксични
  • слаботоксични

Опасност – реализирана в реални условия потенциална токсичност

Потенциална опасност при летливост, коефициент на възможно инхалаторно отравяне, разтворимост

 • изключително – отдалечени ефекти (гонади, тератогенно, ембриогенно, ускорено стареене)
 • високо – невротропни
 • умерено – хематотропни
 • малко опасни вещества – дразнещи, корозивни

Биомаркери – измеряемо събитие в дадена биологична система (диагностични тестове)

 • карбоксихемоглобин при СО
 • показатели за функционалн състояние
 • индикатори за равновесието
 • инхибиране на ацетилхолинестеразата от ФОС и карбамати
 • за индивидуална чувствителност (наследствени или индуцирани)
 • за експозиция – биологична проба от кости за алуминий, кръв за Рb, коса за Нg, метаболити и продуктите им,
  тежки метали в кръв, серум, урина

Вреда – всяко физическо нараняване или увреждане на здравето

Опасност – възможени източник на вреда

Риск – вероятността за настъпване на вреда


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВОТО:
 • експлозивни
 • оксидиращи
 • запалими
 • токсични
 • корозиращи
 • дразнещи
 • сензибилизиращи
 • канцерогенни, мутагенни
 • токсични за репродукцията
 • опасни за околната среда

Профилактика на отравянията

 • промяна в технологията – към по-малко токсични или безвредни
 • оптимизация на условията на труд – механизация, херметизация, без ръчни операция
 • здравно-хигиенни
 • хигиенно-технически
 • вентилация, уреди, ЛПС, инструкции при аварии
 • медицински прегледи

 

Share this