Прахови аерозоли – заболявания. Профилактика

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Видове

 • Органични
  • животински, растителни, синтетични
  • неспецифични алергии и иритативни професионални болести
 • Неорганични
  • минерали, метали, смесени
  • пневмокониози
  • при някои (As, Fe, Al, Ca, Be, Cr, Ni)- канцерогени
  • твърдите метали (Co, Ni, Al, Be) – хиперсензитивен пневмонит, астма, бронхит
  • запазват вредния си канцерогенен и фиброгенен ефект дълги години след прекратяване на експозиция

Пневмокониози – Класификации

Натрупване на прах в белите дробове и тъканната реакция към неговото присъствие.

Колагенообразуване
 • Неколагенови (Ba, сидероза)
 • Колагенови ( As, антракоза)
 • Пневмокониоза + сенсибилизация (каолин, въглищен прах, Al ,Fe)
 • Нефиброзогенни, иритативни – инертни,неорганични
Етиологична
 • Силикоза (Si02) – кварц
 • Азбестоза
 • Други силикатози (каолиноза,талкоза)
 • Метал съдържащ прах (сидероза, колуминоза)
 • Смесени минерални (талкоазбестоза, при пещостроители)
 • Смесен метал съдържащ прах – ( заварчици)
 • Други (антракоза, апатиоза, при зъботехници)
Рентгенова

От белодробен паренхим

 • Малки + 12 степени и 3 категории рентгенова плътност
  • неравномерни (ивичести): s – до 1.5 мм, t – 1.5-3 мм, u -3-10 мм
  • овални  (микронодозни, нодозни, петнисти)- p- до 1.5 мм, q -1.5-3 мм, r – 3-10 мм
 • Сенки тип „прогресивна масивна  фиброза”
  • А сенки – солитарни / конгломерати от нодозни сенки – 1-2-5см
  • В сенки – масивни 5см – 1/3 бял дроб
  • С сенки – масивни 

Плевра

 • Pl – уплътнения и плаки
 • Plc – вкалцявания

Допълнитени

 • em – емфизем
 • bu –  були
 • hi – хилуси
 • cn – калцификати в лимфни възли
 • es – калцификати в езофаг

Силикоза

 • SiO2 (кристална, микрокристална и аморфна) – кварц
 • 0.5-5 µм- фиброзогенни
 • Рудодобив, уранодобив, въгледобив, леяри, металургия, машиностроене
 • Клетъчно възпаление
  • алвеолит и силикопротеиноза
  • перобронхиално, парасептано, субплеврално – големи конгломератни възли с централна некроза
 • Патология
  • хронична
  • ретикуломикронодозна
  • микронодозна
  • прогресивна
  • късна
  • смесена
 • Клиника – неспецифична
  • задух
  • кашлица с/бес експекторация, хемоптиза
  • лесна умора
  • бодежи
  • сликотуберкулоза – + интоксикационни прояви
 • Рентгенологично
  • едностранна
  • асиметрична
  • ретракция
  • кухинни сенки
  • липсващ бронх
  • палатковидно диафрагмално придърпвание
  • плеврални сраствания
 • Съчетания
  • Са pulmonis на базата на силикоза при кварцова експозиция
  • Каплан = силикоза + РА
  • Erasmus syndrome = белодробна форма на прогресираща системна склероза
  • Силикоза + LE
  • Силикоза и дерматомиозит
 • Диагноза
  • експозиция
  • КК
  • рентген
  • фибробронхоскопия
  • високоразрешима CT
  • биопсия
 • ДД
  • пневмонит
  • пневмолитиаза
  • туберкулоза
  • белодробен карцином
 • Лечение
  • Al цитрат, бронхоалвеоларен лаваж
  • антифибротични средства
  • при тласък – антибактериални средства, ГКС, муколитици, бронходилататори, цитокини, антиоксиданти
  • туберкулостатици

Сидероза

 • инхалиране на Fe – съдържащи прахове
 • протича бенигнено
 • при чиста сидероза – асимптомно
 • след елиминиране на праха настъпва спонтанно „оздравяване”- за 5 години се резорбират

Пневмикониоза при заварчици

 • дифузна интерсициална фиброза
 • инхалиране на заваръчни газове, озон, пари, кварцов прах
 • Клиника – след средно 20г производствен аекспозиция – като ХОББ или като астма
 • S, t, u, сенки и обструктивен, смесен синдром

Алуминоза

 • чист вид или като сплав (бои, самолетостроене, строителство,електроника), руди (буксит, криолит)
 • интерстициална белодробна фиброза и липопротеиноза
 • КК- хиперреактивност
 • Рентген
  • нежни полета s, t – срединно и подключично
  • масивни плеврални шварти

Синтетични абразиви

 • финно почистване на метални повърхности при студена обрабитка на металите – шлифовчици
 • Корунт, карборунт
 • суха кашлича, умора, бодежи, отслабено дишане и крепитации

Твърди метали

 • Кобалт, волфрамов карбид, хром, никел, титан
 • хиперсензитивен ринит, алвеолит, до фиброза
 • епикутатен тест с кобалт

Силикатози

 • Азбест – нееднороден влакнест материал, представляваш магнезиев силикат
 • при мелене, добив, пълнене
 •  Азбестоза, азбест-обусловена фиброза, фиброза с плаки, доброкачествен или злокачествен мезотелиом, белодробен Са, плеврални изливи („ азбестов плеврит”), карциноми на ларингс, ГИТ
 • КК- нетипична до прогресирала фиброза и усложненията ( емфизем)
 • Рентген: s, t, „тип пчелна пита”
 • Диагноза
  • контакт> 5г
  • 10-15г латентен период
  • данни за наднормени нива
  • инструментални методи
 • Прогнозата е лоша по отношение на работоспособността, продължителността и качеството на живот- свързва се със степента на фиброзата

Талкоза

 • хидратиран магнезиев силикат – природен и пречистен („чист”)
 • Бои, хартия, каучук, козметика, фармация
 • ” талкови телца", талкови грануломи, нежна фиброза и емфизем
 • Рентген – s, t u „матово стъкло” двустранно, в основите

Каолиноза

 • Каолин (китайска глина); главен представител каолинит (хидратиран алуминиев силикат)
 • село Каолиново
 • Тухли, хартия, каучук, пластмаси

Утаечна глина

 • сродни на каолина с високо кварцово съдържание
 • Бентонит (Кърджали)

Антракоза

 • колагенова въглищна пневмокониоза -специфична белодробна болест при инхалиране и депониране на въглищен прах, в който Si02 не е доминантната фиброзогенна съставка
 • „бял дроб при въглекопачи”
 • подземен добив на въглища (черни, кафяви, лигнитни) и коксохимическо производство
 • Бива
  • проста антракоза
  • прогресивна масивна  фиброза (>1 лоб, кухина с хомогенна черна материя, гладки стени, фиброзни повлекла и унишожени съдове)
  • простата става прогресивна за >8г
 • КК – лесна умора,тежест в гърдите; ако прогресивна: задух,кашлица, черни храчки
 • Ренрген – p, q, r сенки
 • Профилактика – техническа и медицинска (предварителни и периодични прегледи)

 

Share this