•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Хигиенни проблеми при селскостопанския труд и при прилагане на минерални торове и пестициди

Хигиенни проблеми при селскостопанския труд и при прилагане на минерални торове и пестициди

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

 • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
 • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
 • задачи
  • оценка на здравето на работещите
  • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
  • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
  • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност  и произвоодителност

Селско стопанство

Характеристика
 • На трудов процес
  • физическо натоварване и интензивност
  • разпокъсаност и неритмичност
  • честа смяна на работните операции
  • биологични фактори
   - тетанус, хеморагична треска
  • химични вредности – пестициди, торове
 • Ергономични – при механизация на процеси – шум, вибрации, замърсяване
 • на стедата: вятър, температура, влага, запрашеност
Полевъдство
 • Микроклимат, простуди в оранжерии, принудителна, поза, запрашеност, ухапвания, трансмисивни, пестициди
 • в сушилните в производството се отделят никотинови пари, метилов алкохол, амоняк, етерични масла, СО, органични к-ни (развива се АХ, гастрит, бронхот, радикулит и дисфункция  на женски полови органи)
 • Ергономия – трактор, комбайн, качвач, бригадир – отработени газове: метан, ВВ, NO, C, 3-4-бенспирен, алдехиди, прах, пестициди, торове; + шум ( >100 dB), вибрации, IR лъчение от двигателя;
 • Профилактика: шумоизолация, виброизолация, кондициониране
Животновъди
 • Амоняк, маркаптани, алдехиди, кетони
 • Основно механизиран – по малко нервно- психично напрежение
 • Бруцелоза, антракс, шап, ККХТ и ХТБС и други
 • Пра – пух, пера, слама, фураж ( +/- инфекции; алерген)
 • Заболявания:
  • в резултат на пряк контакт – контактен дерматит, ринит, травми, ухапвания, удряния, натъртвания
  • биологични и органични – отравяне с пестициди, хроничен брохнит, резистентност към антибиотици, професионална астма, зоонози, „фермерски бял дроб” 
  • механични и физични фактори – загуба слух, травми от машините
Пестициди – видове
 • по предназначение – инсектициди, фунгициди, акарициди, хербициди, родентициди
 • по действие – репеленти и антрактанти
 • по състав  – фосфороорганични (ФОС), хлорорганични (ХОС), карбамати, тиокарбамати, дитиокарбамати, кумаринови, серни, медни
Хигенни озисквания
 • Наредба № 10
  • до февруари – обучение
  • определят се кои са позволените пестициди
  • лица над 18г
  • курс бърза помощ
 • Условия
  • сутрин
  • температура < 28оС
  • скорост на вятъра < 5м/сек
  • не се пуши и яде през това време
  • гръбни пръскачки – < 5м разстояние м/у двама с пръскачка
  • с трактор – да е херметично затворен
  • със самолет- на 500м от жилищна зона или на 200м от ферма
  • !!! жителите да уведомят 3 дена по-рано
  • дрехите се накисват в силно алкални р-ри, изпират се няколко пъти в топла и студена вода

 

Share this