Хигиена на труда в химическата промишленост

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

  • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
  • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
  • задачи
    • оценка на здравето на работещите
    • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
    • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
    • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност  и произвоодителност

Характеристики

  • Работи се с к-ни, о-ви, соли, органичен синтез
  • Етапи: подготвителен, съхранение, транспорт, първична преработка
  • Дейности
    • Основни: окисление, хлориране, сулфониране, нитриране, електролиза, дестилация, филтрация
    • Крайни: разфасоване, опаковка, товарене
    • Допълнителни: проби и текущ ремонт
  • Вредности
    • Токсични суровини
    • Производствен прах
    • Остри и хронични отравяния с химични в-ва
    • Неблагоприятен микроклимат, шум, вибрации
    • Производствени травми при заключителните работи
    • При технологичния процес се отделя много топлина
    • Проби за химически анализ
  • Профилактика
    • да има херметичност и вакуум на апаратите + техника за самонапълване
    • при ремонт да се носят работни облекла

 

Share this