Хигиена на труда в химическата промишленост

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

 • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
 • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
 • задачи
  • оценка на здравето на работещите
  • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
  • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
  • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност  и произвоодителност

Характеристики

 • Работи се с к-ни, о-ви, соли, органичен синтез
 • Етапи: подготвителен, съхранение, транспорт, първична преработка
 • Дейности
  • Основни: окисление, хлориране, сулфониране, нитриране, електролиза, дестилация, филтрация
  • Крайни: разфасоване, опаковка, товарене
  • Допълнителни: проби и текущ ремонт
 • Вредности
  • Токсични суровини
  • Производствен прах
  • Остри и хронични отравяния с химични в-ва
  • Неблагоприятен микроклимат, шум, вибрации
  • Производствени травми при заключителните работи
  • При технологичния процес се отделя много топлина
  • Проби за химически анализ
 • Профилактика
  • да има херметичност и вакуум на апаратите + техника за самонапълване
  • при ремонт да се носят работни облекла

 

Share this