Дезинфекция и стерилизация

Дезинфекция

 • в широкия смисъл на думата е комплекс от методи и средства за унищожаване на заразното начало във външната среда
 • в тесния смисъл на думата е унищожаване на патогенните микроби въвъ външната среда

Стерилизация – унищожаване на всички микроби /патогенни и сапрофитни, вируси, бактерии, плесени/ в различни форми – вегетативни и спорови

Санитизация – рязко намал на микробната флора върху определен обект от външната среда

Антисептика – унищожаване или недопускане развитие на микроби върху кожата и лигавиците

Според целите и задачите дезинфекцията бива:
 • профилактична – провежда се там където има огнище на зараза и има благоприятни условия за неговото появяване. Провежда се планово в детски заведения, училища, болници, кина, театри, гари, заведения за обществено хранене, на питейна вода
 • огнищна – в огнищата на заразата с цел унищожаване на микроорганизмите във външната среда около болния. Тя бива текуща и заключителна.

Успешното провеждане на дезинфекцията зависи от резистентността на микроорганизмите, прилаганите методи и средства, конценрация и проникваемост на химичните средства, оптимално количество дезинфектант, рН и т.н.

Методи за дезинфекция
 • Биологични – при обеззаразяване на вода чрез био-филтри въз основа на микробния антагонизъм
 • Механични – измиване с топла вода, сапун и четка, изпиране, почистване с прахосмукачка, събиране и иунищожаване на сметта, вентилация и филтрация на въздуха
 • Физични
  • Слънчево лъчение – участва в процеса на самоочистване в почвата, водата и въздуха
  • УВ лъчи – чрез бактрицидни лампи
  • Йонизиращи лъчения – чрез гама-лъчи
  • Топлина
   • суха – изгаряне, обгаряне, флабиране, сух горещ въздух при 160-180 С убива вкл. и спори
   • влажна – изваряване и пара – само дезинфекция.
    Стерилизация се постига при пара под налягане в автоклави при 121 С.
 • Химични
  • основава се на токсично действие на разл химични съединения
  • студена химична стерилизация – при термолабилни материали – глутаров алдехид, етиленов оксид
  • Хим препарати трябва да отговарят на определени условия
   • да имат общи бактерицидни качества; да не губят активност в примеси в които се намират
   • да не са токсични, без миризма
   • да са лесно разтворими във вода, да не губят качествата си при съхранение, да действат както в кисела така и в алкална среда, да имат имат добра прониквателна способност
   • икономически изисквания – да не повреждат тъкани и материали, да могат да се доставят в големи количества, лесно се транспортират и използват, да са финансово достъпни.
  • Най-използвани са
   • халогенсъдържащи – силно бактерицидни спрямо всички микроорг. и спори, бързо действащи, инактивират се от органична материя, съдържат активен хлор и О2. Такива са: хлорна вар, хлорамин
   • йодофори – съединения на йода с ПАВ, действат на всички микроорг. и спори. Такива са: йодофор, повидон йод
   • феноли и производни на фенола – бактерицидни, фунгицидни и вирусоцидни, не се активират от белтъчни примеси; слабо спороцидно действие, използват се в съчетание с ПАВ и алкохоли, токсични са. Такива са лизол, хексахлорофен
   • окислители – бактерицидно и спороцидно действия. Такива са: Н2О2 и пермравчена к-на
   • алдехиди – широк спектър на действие, но слаба проникваща способност, не се инактивират от ораничниг примеси. Такива са: формалин, глутаров алдехид, глуталин
   • алкохоли – бързо почистващо действие, слаба проникваемост. Такива са: хибискръб, хлорхексидин, манускръб

 

Share this


Close Print