Патогенетично лечение на инфекциозните болести


Дехидратация

Остро развиващо се състояние на състояние на Н2О- солеви  дефицит, при коуто загубите настъпват за часове, поради повишени загиби или намален внос.

 • намален внос – увреда в ЦНС
 • повишени загуби
  • през ГИТ при Гастроетеритен синдром
  • чрез бъбреците при БН, диуретици, захарен или безвкусен диабет
  • perspiratio insensibilis – хипертермия

Видове дехидратация

Степени на дехидратация
 • І- лека – телесното тегло спада с  5%
 • ІІ – ср. тежка-  10%
 • ІІІ- тежка –  15%
Екстрацелуларна дехидратация
 • намален тургор
 • хлътнала фонтанела
 • хлътнали очи
 • олиго-анурия
 • данни за хиповолемичен шок- цианоза, бледи и студени крайници, тахикардия и артериална хипотония
Интрацелуларна дехидратация
 • значителна загуба на телесното тегло
 • жажда
 • суха уста
 • феблилитет
 • олиго-анурия
 • данни за енцефалопатия – възбуда или потискане на съзнанието, повишен мускулен тонус, гърчове
Изотонична дехидратация- 80%
 • еквивалентна загуба ва вода и соли
 • диария и повръщане
 • есктрацелуларен тип
Хипотонична дехидратация – 5 %
 • губят се предимно електролити
 • упорито повръщане
 • профузни диарии
 • полиурия
 • екстрацелулатен тип
Хипертонична дехидратация – 15%
 • предимно се губи вода
 • обилно потене
 • хипервентилация
 • увреда в ЦНС – безвкусен диабет
 • Интрацелуларен тип

Патогенетично лечение

Перорална рехидратация
 • лесно приложима и се започва като начално лечение на тежките степени на дехидратация
 • резобрира се толкова колкото е необходимо, не може да стане излишък
Параентерална рехидратация
 • екстремни хипонатриемия и хипокалиемия
 • хиповолемичен шок
 • при малки деца
 • нарушено съзнание
 • упорито повръщане
 • липса на ефект или влошаване от пероралната рехидратация

Фази           

 • начална фаза-  в първите 2ч вливане на ? от определения дефицит
 • коригиране на водно-електролитния дисбаланс в следващите 4-5 часа
 • поддърщащо лечение 16-48ч

Ако приемем, че дехидратацията е от ІІ степен, тоест 10 % загуба на тегло – при 70кг, това са 7л да първите 6 часа, а при поддържащото + 700мл, за невидимите загуби, при нормална диуреза и температура. При фебрилитет за всеки градус над 38 по 10мл/кг.


Патогенетично лечение на острата дихателна недостатъчност

ДД

ОДН от Фарингеален тип
 • падане на езика при кома
 • аспирация на чуждо тяло
 • оток на ларинкса или ларингоспасъм
 • парализа на гълтателната мускулатура
 • Инфекциозни заболявания
  • Полиомиелит
  • Енцефалит
  •  Ботулизъм
  • Менингит
  • Стенозиращ субхордален ларингит
  • Дифтерия
  • Синдром на Гилен- Бере
ОДН с белодробен произход
 • Масивни пневмонии
 • Плеврален излив
ОДН от кардиогенен тип
 • Лявокамерна слабост
ОДН от Спинален тип
 • парализа на дихателната мускулатура
 • Инфекциозни заболявания
  • Ботулизъм
  • Полиомиелит
ОДН от централен тип
 • Парализа на ДЦ
 • Прогресиращ мозъчен оток
 • Булбарна форма на полиомиелит

Степени

І- pO2  = 65 mmHg  без хиперкапния

ІІ- pO2 = pСО2

ІІ- pO2 < pСО2

Лечение

 • Осигуряване проходимост на ГДП
 • Подаване на кислород
  • назален катетър
  • интубация с аспирация и обдишване
  • апаратна вентилация


Патогенетично лечение на острата бъбречна недостатъчност

ДД

Постренална ОБН
Преренална ОБН
 • Всички видове шок        
 • Тежък токсико-инфекциозен синдром      
 • Дехидратация
 • Ендогенни интоксикации- Хепато-ренален синдром, Илеус

Пререналната ОБН е от функционален тип, нос прогресиране на хипоперфузията се развива исхемична тубулна некроза – и тя става органична.
Основен патогенетичен механизъм е исхемията.

Намаляването на бъбречния кръвен ток активира РААС (ренин-ангиотензин-алдостеронова система), което води до намаляване на гломерулната филтрация – увеличава се реабсорбцията на вода и електролити – урината се концентрира – олигурия, азотемия.

Ренална ОБН
 • Нефротоксични антибиотици- Амитогликозиди, Цефалоспорини, Тетрацислини
 • Тежка и продължителна преренална ОБН
 • Тубулна обструкция- хемолитико-уремичен синдром, остри пиело- и гломелулонефрити
 • Съдови урведи- Малигнена хипергония, Васкулит

Стадии

 • Стадий на основното заболяване- доминират проявите на шока, дехидратацията, сепсиса.
 • Олиго-ануричен стадий
  • бързо нарастваща азотемия
  • хиперхидратация с белодробен и мозъчен оток
  • нарастване на интрацелуларните електолити – K, Mg, P
  • намаляване на екстрацелуларните – Na, Cl, HCO3
  • метаболитна ацидоза с Кусмаулово дишане
 • Полиуричен стадии- 7-8л/24ч
  • ексикация
  • Метаболитна алкалоза
  • намалява Ca- тетания
 • Възстановителен стадии

Лечение

 • Рехидратация за профилактика на острата тубулна некроза
 • Манитол 20% 500мл + Фурантрил 4 ампули на перфузор 4мг/мин
 • Бъбречни дози Допамин 4мг/кг /мин
 • корекция на метаболитната ацидоза
 • Калциев глюконат, антагонист на К
 • В полиуричния стадии- Рехидратация и корекция на хипокалиемията
Показания за хемодиализа
 • К> 7 mmol/l
 • анурия + белодробен и мозъчен оток
 • тежка метаболитна ацидоза- рН< 7
 • тежка дехидратация- необходимите вливания надхрлят капацитета на бъбрека


Лечение на мозъчния оток

Мозъчния оток бива вазогеген, цитотоксичен и интерстициален.
При ИЗ той е Вазогенен.

Особености

 • Главоболие
 • Повръщане – немотивирано, на фонтан, не настъпва облекчение и се влияе от положението на главата.
 • Дифузен характер- само с МРС, без огнищна неврологична симтоматика
 • Ликвора изтича под налягане – ако е серозен менингит, и по-бавно е гноен.
 • Обикновено при вирусните невроинфекции отока не е много тежък и застойни папили няма. Ако се установи че са застойни – не се прави лумбална пункция, поради опастност от вклиняване.
 • Силно оживени сухожилни и надкосни рефлески
 • Патологични рефлекси- бързо изчерпващи се и без симетричност
 • Бомбирана фонтанела

Лечение

 • Мониториране на АН и пулс.
 • Хумана абумин (Плазма) 20% – при тежък оток, целта е да вкара водата в клетката
 • Manitol 10-15% 1-2g/kg  на 6ч. Поради опастност от rebaunt ефект- бавно намаляване за 4-5 дни
 • Imunovenin 3 mg/kg- при всички невроинфекции, приема се че щом причинителя е преминал кръвно-мозъчната бариера, значи има ИДС
 • Urbason 1-3 mg/kg- бавно намаляване да 4-5 дни

Първото което се променя при един задълбочаващ се мозъчен оток е пулса- забавя се, тогава се включва и бримков диуретик – Furosemid 1 amp при 70 кг

 

Share this